Akademia Pomorska w Słupsku

Dodaj |

O Uczelni

Obecnie na Akademii Pomorskiej w Słupsku istnieją trzy wydziały:

– Wydział Filologiczno-Historyczny,

– Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,

– Wydział Edukacyjno-Filozoficzny.

W ich obszarze działa 9 instytutów i 4 katedry.

Uczelnia posiada także jednostki ogólnowydziałowe, tj.: Wydawnictwo Naukowe, Archiwum Uczelniane i Bibliotekę Główną oraz międzyuczelniane: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Centrum sportowo-Rehabilitacyjne, Studium Informatyki.

Wydawnictwo Naukowe od kilku lat prężnie się rozwija, do 2009 r. wydało już 700 tytułów. Comiesięczne publikuje nowe pozycje, których autorami są zarówno pracownicy naukowi AP, jak i na badacze spoza uczelni. Stałe publikacje to: Baltic Costal Zone (4 pkt. na liście czasopism punktowanych), Słupskie Prace Biologiczne (2 pkt.), Słupskie Prace Geograficzne, Słupskie Studia Historyczne, Słupskie Prace Filologiczne – Seria Filologia Polska oraz Słupskie Studia Filozoficzne.  W 2008 r. powołano również Akademickie Centrum Czystej Energii i Centrum Wychowania i Profilaktyki, celem których jest przeprowadzanie badań na rzecz Regionu Środkowopomorskiego.

Siedziba:
ul. Bohaterów Westerplatte 64 76-200 Słupsk

NAUCZYCIELE AKADEMICCY i UPRAWNIENIA do nadawania stopni naukowych

Wydział Filologiczno-Historyczny i Matematyczno-Przyrodniczy posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, odpowiednio – w zakresie historii i biologii.
W ciągu najbliższych lat uczelnia planuje uzyskać kolejne uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i stopnia naukowego doktora habilitowanego.
Na AP zatrudnionych jest 550 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 89 profesorów 260 doktorów. Zajęcia prowadzone są także przez profesorów wizytujących z innych naukowych instytucji krajowych i zagranicznych, np. z Nieniec, Rosji, Turcji, Ukrainy, Węgier czy Wielkiej Brytanii.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Na Akademii Pomorskiej w Słupsku studiuje obecnie 5500 studentów. Proponujemy im kształcenie na 22 kierunkach i stu specjalnościach zarówno w systemie studiów stacjonarnych (dziennych – bezpłatnych), jak i niestacjonarnych (zaocznych – płatnych).
Na poziomie I i II stopnia (licencjat i magister) AP kształci na 8 kierunkach (filologia polska, filologia rosyjska, historia, biologia, geografia, pedagogika, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, matematyka), natomiast na poziomie I stopnia na 14 kierunkach (bezpieczeństwo narodowe, filologia angielska, filologia germańska, kulturoznawstwo, politologia, fizyka, fizyka techniczna (inż.) pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, ochrona środowiska, zdrowie publiczne, filozofia, socjologia, praca socjalna).
Akademia Pomorska, w obszarze prowadzonych przez siebie badań, proponuje także studia podyplomowe i kursy. Dla odbiorców grupowych, tj. instytucji i firm – uczelnia m.in. wykonuje ekspertyzy, przeprowadza badania ankietowe i prowadzi szkolenia.

WARUNKI STUDIOWANIA

Na terenie campusu przy ul. Arciszewskiego znajduje się Osiedle Akademickie z 3 domami studenckimi, stołówką, klubami MATRIX i INDEX oraz bazą sportową. Ponadto studenci posiadają stały dostęp do Internetu poprzez łącza stałe i bezprzewodowe.
Akademia Pomorska posiada także największą bibliotekę na Pomorzu Środkowym. Jej zasoby liczą 349 819 jednostek wydawnictw zwartych i ciągłych oraz 42 425 zbiorów specjalnych. Bieżąca prenumerata to 760 tytułów, w tym 47 czasopism zagranicznych. W Bibliotece Głównej AP studenci posiadają nieograniczony dostęp do elektronicznych baz bibliotecznych – krajowych i zagranicznych.
Uczelnia proponuje studentom również dodatkowe formy rozwoju ich zainteresowań, m.in. poprzez działalność w kołach naukowych, organizacjach i stowarzyszeniach istniejących przy AP czy Chórze Akademickim Juventus Cantans.
Zapraszamy także do działania w ramach Stowarzyszenia Absolwentów i Pracowników

 

Kierunki i Specjalności

Kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe

specjalności:

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny (SPS, st.)
Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny (SPS, nst.)
Bezpieczeństwo Teleinformatyczne (SPS, st.)
Bezpieczeństwo Teleinformatyczne (SPS, nst.)
Bezpieczeństwo Żeglugi Morskiej i Portów (SPS, st.)
Bezpieczeństwo Żeglugi Morskiej i Portów (SPS, nst.)
Polityka Obronna (SPS, st.)
Polityka Obronna (SPS, nst.)
Zarządzanie Kryzysowe (SPS, st.)
Zarządzanie Kryzysowe (SPS, nst.)

Kierunek: Biologia

specjalności:

Biologia (n) (SDS, st.)
Biologia (n) (SDS, nst.)
Biologia medyczna (SPS, st.)
Biologia medyczna (SDS, st.)
Biologia medyczna (SPS, nst.)
Biologia medyczna (SDS, nst.)
Biologia środowiskowa (SPS, st.)
Biologia środowiskowa (SDS, st.)
Biologia środowiskowa (SPS, nst.)
Biologia środowiskowa (SDS, nst.)
Ichtiobiologia (SPS, st.)
Ichtiobiologia (SPS, nst.)
Ichtiobiologia (SDS, st.)
Ichtiobiologia (SDS, nst.)
Przyroda (n) (SPS, st.)
Przyroda (n) (SPS, nst.)

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

specjalności:

Edukacja muzyczna (n) (SPS, st.)
Realizacja dźwięku (n) (SPS, st.)

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (n)

specjalności:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (n) (SDS, st.)

Kierunek: Edukacja techniczno-informatyczna

specjalności:

Informatyka w zarządzaniu (SPS, st.)

Kierunek: Edukacja techniczno-informatyczna

specjalności:

Edukacja techniczno-informatyczna (n) (SPS, st.)

Kierunek: Filologia

specjalności:

Filologia angielska (SPS, nst.)
Filologia angielska (SPS, st.)
Filologia angielska (n) (SPS, st.)
Filologia germańska (SPS, st.)
Filologia germańska (n) (SPS, nst.)
Filologia germańska (n) (SPS, st.)
Filologia rosyjska (SPS, st.)
Filologia rosyjska (SDS, st.)
Filologia rosyjska z językiem angielskim (SPS, st.)

Kierunek: Filologia polska

specjalności:

Edytorsko-redaktorska (SPS, st.)
Edytorsko-redaktorska (SPS, nst.)
Filologia polska (SDS, st.)
Filologia polska (SDS, nst.)
Filologia polska z wiedzą o teatrze i filmie (SPS, st.)
Filologia polska z wiedzą o teatrze i filmie (SPS, nst.)

Kierunek: Filologia polska (n)

specjalności:

Filologia polska (n) (SPS, st.)
Filologia polska (n) (SPS, nst.)
Filologia polska (n) (SDS, st.)
Filologia polska (n) (SDS, nst.)

Kierunek: Filozofia

specjalności:

Filozofia kultury, komunikacja i mediacje społeczne (SPS, st.)

Kierunek: Fizyka

specjalności:

Fizyka komputerowa (SPS, st.)
Nanotechnologie (SPS, st.)

Kierunek: Fizyka techniczna

specjalności:

Ekotechnologie (SPS, st.)
Monitoring środowiska (SPS, st.)

Kierunek: Geografia

specjalności:

Geografia (n) (SPS, st.)
Geografia (n) (SDS, st.)
Geografia (n) (SPS, nst.)
Geografia (n) (SDS, nst.)
Geografia Unii Europejskiej (SPS, st.)
Geoinformacja (SPS, st.)
Geoturystyka (SPS, st.)
Geoturystyka (SPS, nst.)
Gospodarka i administracja samorządowa (SPS, st.)
Gospodarka i administracja samorządowa (SDS, st.)
Gospodarka i administracja samorządowa (SPS, nst.)
Gospodarka i administracja samorządowa (SDS, nst.)
Klimat i gospodarka wodna (SDS, st.)
Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym (SPS, st.)
Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym (SDS, st.)
Ochrona i zarządzanie środowiskiem (SDS, nst.)
Turystyka (SPS, st.)
Turystyka (SDS, st.)
Turystyka (SPS, nst.)
Turystyka kulturowa (SPS, st.)
Turystyka kulturowa (SDS, st.)
Turystyka kulturowa (SPS, nst.)

Kierunek: Historia

specjalności:

Archiwistyka (SPS, st.)
Archiwistyka (SPS, nst.)
Archiwistyka z pomorzoznawstwem (SDS, st.)
Archiwistyka z pomorzoznawstwem (SDS, nst.)
Historia (SDS, st.)
Historia (SDS, nst.)
Turystyka historyczna i promocja dziedzictwa kulturowego (SPS, st.)
Turystyka historyczna i promocja dziedzictwa kulturowego (SPS, nst.)
Współczesne stosunki międzynarodowe (SDS, st.)
Współczesne stosunki międzynarodowe (SDS, nst.)

Kierunek: Historia (n)

specjalności:

Historia (n) (SPS, st.)
Historia (n) (SPS, nst.)
Historia (n) (SDS, st.)
Historia (n) (SDS, nst.)

Kierunek: Kulturoznawstwo

specjalności:

Kulturoznawstwo (SPS, nst.)
Kulturoznawstwo (SPS, st.)

Kierunek: Matematyka

specjalności:

Analiza rzeczywista z elementami topologii ogólnej (SDS, nst.)
Analiza rzeczywista z elementami topologii ogólnej (SDS, st.)
Matematyka (n) (SPS, nst.)
Matematyka (n) (SPS, st.)
Matematyka (n) (SDS, nst.)
Matematyka (n) (SDS, st.)
Matematyka z zastosowaniami w finansach (SPS, nst.)
Matematyka z zastosowaniami w finansach (SPS, st.)

Kierunek: Ochrona środowiska

specjalności:

Ochrona przyrody i krajobrazu (SPS, st.)

Kierunek: Pedagogika

specjalności:

Gerontogogika z językiem niemieckim (SPS, st.)
Gerontogogika z językiem niemieckim (SPS, nst.)
Pedagogika (SDS, nst.)
Pedagogika (SDS, st.)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją (SDS, nst.)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją (SDS, st.)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją (SPS, nst.)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją (SPS, st.)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (SPS, st.)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (SPS, nst.)
Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym (SPS, st.)
Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym (SPS, nst.)
Pedagogika społeczna z doradztwem społeczno – zawodowym (SDS, nst.)
Pedagogika społeczna z doradztwem społeczno – zawodowym (SDS, st.)
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (n) (SDS, nst.)
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (n) (SDS, st.)
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (n) (SPS, nst.)
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (n) (SPS, st.)
Pedagogika zdrowia (SDS, nst.)
Pedagogika zdrowia (SDS, st.)

Kierunek: Pielęgniarstwo

specjalności:

Pielęgniarstwo (SPS, st.)
Pielęgniarstwo – pomostowe (SPS, nst.)

Kierunek: Politologia

specjalności:

Ustrojowo-samorządowa (SPS, st.)
Ustrojowo-samorządowa (SPS, nst.)
Wschodoznawstwo (SPS, st.)
Wschodoznawstwo (SPS, nst.)

Kierunek: Praca socjalna

specjalności:

Praca socjalna w pomocy społecznej (SPS, nst.)
Praca socjalna w pomocy społecznej (SPS, st.)

Kierunek: Ratownictwo medyczne

specjalności:

Ratownictwo medyczne (SPS, st.)
Ratownictwo medyczne (SPS, nst.)

Kierunek: Socjologia

specjalności:

Badanie rynku i opinii społecznej (SPS, nst.)
Badanie rynku i opinii społecznej (SPS, st.)
Socjologia problemów społecznych (SPS, nst.)
Socjologia problemów społecznych (SPS, st.)

Kierunek: Turystyka i rekreacja

specjalności:

Turystyka i rekreacja (SPS, st.)
Turystyka i rekreacja (SPS, nst.)

Kierunek: Zarządzanie

specjalności:

Zarządzanie (SPS, st.)
Zarządzanie (SPS, nst.)

Kierunek: Zdrowie Publiczne

specjalności:

Promocja zdrowia, rekreacja i odnowa biologiczna (SPS, nst.)
Promocja zdrowia, rekreacja i odnowa biologiczna (SPS, st.)
Zarządzanie opieką medyczną (SPS, st.)
Zarządzanie opieką medyczną (SPS, nst.)

 

Studia Podyplomowe

1    |    Archiwistyka
2    |    Edukacja biblioteczna z technologią informacyjną
3    |    Edukacja dla bezpieczeństwa
4    |    Edukacja zdrowotna i zdrowie publiczne
5    |    Filologia polska dla nauczycieli (BEZPŁATNE)
6    |    Historia
7    |    Komunikacja językowa i dziennikarstwo
8    |    Kwalifikacyjne Metodyczno-Kulturoznawcze Nauczania Języka Kaszubskiego
9    |    Kwalifikacyjne podyplomowe studia przygotowujące do nauczania matematyki
10    |    Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do zawodu nauczyciela geografii i przyrody
11    |    Matematyka z elementami informatyki
12    |    Muzykoterapia z psychoprofilaktyką stresu
13    |    Nauczanie języka kaszubskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
14    |    Nauczanie języka polskiego jako obcego
15    |    Negocjacje i mediacje w warunkach konfliktu i sytuacji kryzysowych
16    |    Niekonwencjonalne formy edukacyjne w kształceniu polonistycznym
17    |    Organizacja i Zarządzanie Oświatą
18    |    Ped.resocjalizacyjna z opiekuńczo-wychowawczą
19    |    Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją
20    |    Podstawy przedsiębiorczości dla nauczycieli
21    |    Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego dla absolwentów polonistyki, historii i języków obcych
22    |    Podyplomowe studia w zakresie przygotowania pedagogicznego
23    |    Realizacja projektów społecznych i komunikacja społeczna
24    |    Studia podyplomowe – Muzyka w edukacji wczesnej z elementami muzykoterapii
25    |    Studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania geografii i przyrody
26    |    Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
27    |    Wiedza o kulturze
28    |    Wiedza o społeczeństwie
29    |    Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 

Oferta

Czy chcesz zdobyć lub uzupełnić wykształcenie?A może  Twoja firma lub instytucja potrzebuje przeprowadzić specjalistyczne badania, kursy lub szkolenia?

Akademia Pomorska w Słupsku ZAPRASZA
40 lat doświadczeń – nowoczesne metody!

Nasze atuty:

– małe grypy ćwiczeniowe i wykładowe
– przyjazny kontakt z wykładowcami
– wysoki poziom kształcenia, zgodny z wymogami UE, potwierdzony przez Państwową Komisje Akredytacyjną
– stały dostęp do zasobów bibliotecznych (bazy krajowe i zagraniczne)
– Internet na terenie campusu
– nowoczesna baza dydaktyczna

Nowoczesność z tradycją blisko Ciebie!

OFERUJEMY:

– STUDIA STACJONARNE (dzienne)
– NIESTACJONARNE (zaoczne)
– PODYPLOMOWE
oraz
– OFERTĘ BADAWCZO-EDUKACYJNĄ: dla firm i instytucji (zobacz ofertę) oraz dla szkół średnich (zobacz ofertę)
– Uniwersytet dla dzieci (zobacz ofertę)
– PUBLIKACJE NAUKOWE: http://www.wydawnictwo-apsl.pl

 
 


Copyright © 2022 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u