Aktywizacja. Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego. Spółdzielnia Pracy

Dodaj |
  • O firmie
  • Polityka jakości
  • Oferta
  • Partnerzy

Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA w Krakowie powstała w 1958 roku, założona przez pracowników likwidowanej jednostki rozruchu kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie. Od założenia profil produkcji AKTYWIZACJI stanowi sprzęt ochronny używany przy eksploatacji elektroenergetycznych urządzeń wysokiego napięcia.

Podobnie jak inne spółdzielnie doby socjalizmu, AKTYWIZACJA funkcjonowała w strukturach scentralizowanej spółdzielczości, w ramach ówczesnego systemu gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Spółdzielni udało się pomyślnie przejść lata transformacji ustrojowej w Polsce i odnaleźć się w warunkach gospodarki rynkowej.

AKTYWIZACJA stała się nowoczesnym, w pełni konkurencyjnym przedsiębiorstwem, wiodącym w Polsce i znanym za granicą, godnym zaufania na rynku i w swoim otoczeniu. Stworzyła potencjał umożliwiający jej działanie w warunkach integracji europejskiej, wykorzystując unijne fundusze pomocowe.

Rozwój oferty produktowej AKTYWIZACJI jest wytyczany przez rozwój techniki stosowanej w energetyce oraz wymagania norm europejskich i międzynarodowych.

Niezbędnej dla efektywnego działania sprawności organizacyjnej Spółdzielni służą wprowadzony w 2000 roku system jakości wg normy ISO 9000 oraz zintegrowany system informatyczny klasy ERP.

Warunkiem, ale i efektem rozwoju Spółdzielni jest ustawiczny wzrost kwalifikacji jej członków. Wzrasta ich satysfakcja z pracy i więź ze Spółdzielnią.

AKTYWIZACJA zachowuje swą spółdzielczą tożsamość, nadaje jej jednak współczesny wymiar.

Spółdzielnia liczy obecnie 40 członków.

Wychodząc na przeciw najnowszym wymaganiom rynku uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania według wymagań norm:

* PN-EN ISO 9001: 2009 – System zarządzania jakością

* PN-EN ISO 14001: 2005 – System ochrony środowiska

* PN-N 18001: 2001: 2004 – System bezpieczeństwa i higieny pracy

W lutym 2006 roku nasza Spółdzielnia zakończyła wdrożenie projektu: Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego do nadzoru dokumentów, korespondencji i informacji kadrowych”, który był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

CERTYFIKATY ISO

Głównym celem Spółdzielni jest dostarczanie wyrobów przeznaczonych do użytkowania w ramach systemu bezpieczeństwa pracy w energetyce, spełniających określone oraz oczekiwane wymagania klienta, takie jak:

* bezpieczeństwo użytkowania,

* ergonomiczność i niezawodność,

* nowoczesność rozwiązań technicznych,

* spójność ze stosowanymi w energetyce technologiami oraz zgodność z przedmiotowymi normami i zasadami,

* atrakcyjność handlowa.

Tak pojęta jakość leży u podstaw polityki jakości przedsiębiorstwa jako warunek wypełniania jego misji.

Realizacja polityki jakości, w którą jest zaangażowane całe przedsiębiorstwo, jest zagwarantowana poprzez:

* doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2008, PN-EN ISO 14001:2005 oraz OHSAS 18001:2007 za pomocą auditów, przeglądów i działań korygujących;

* ustalanie wymagań i oczekiwań klienta poprzez ich dokładną analizę i udokumentowany przegląd;

* wdrażanie nowoczesnych produktów na podstawie wyników badań marketingowych oraz wiedzy o rozwoju techniki w elektroenergetyce;

* wytwarzanie wyrobów gwarantujących bezpieczeństwo ich użytkowania, potwierdzone certyfikatem lub deklaracją zgodności;

* ciągłe usprawnianie procesów wytwarzania i metod kontroli;

* planowanie procesów potrzebnych do realizacji wyrobów

* podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i rozwój ich świadomości na rzecz jakości poprzez planowe i systematyczne prowadzenie szkoleń;

* dobór i weryfikację dostawców poprzez ocenę ich poziomu techniczno – organizacyjnego;

* terminową realizację dostaw wyrobów;

* systematyczną analizę wyników ekonomiczno – finansowych oraz kosztów jakości i planowanie ich poziomu.

Osoby kierownictwa i pracownicy mają świadomość swojego wpływu na jakość i ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności. Stanowi to dla nich źródło osobistej satysfakcji i okazję do spełnienia potrzeby samorealizacji.


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u