Bank Spółdzielczy w Namysłowie

Dodaj |

 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie działa na terenie województwa opolskiego oraz powiatów kępińskiego, oleśnickiego, oławskiego i wieruszowskiego.
Powiat Namysłów gdzie mieści się Centrala Banku leży w dolinie rzeki Widawy w północno – zachodniej części województwa opolskiego, 56 km od Opola i 60 km od Wrocławia.
Bank Spółdzielczy w Namysłowie posiada sieć 19 placówek tj. Centrala Banku przy ul. Plac Wolności 8, Oddziały w: Byczynie, Domaszowicach, Kluczborku, Lasowicach Małych, Niemodlinie, Pokoju, Sycowie, Świerczowie i Wilkowie, Filie w Namysłowie przy ul. Reymonta, Praszce, Tułowicach i Wołczynie, Punkty Obsługi Klienta w: Urzędzie Miejskim oraz Starostwie w Namysłowie, Lasowicach Wielkich, Graczach i Sycowie.
Bank Spółdzielczy w Namysłowie jest bankiem uniwersalnym świadczącym kompleksowe usługi klientom detalicznym, rolnikom indywidualnym, małym i średnim przedsiębiorcom oraz instytucjom samorządowym.
 Zarys historyczny Banku Spółdzielczego w Namysłowie
W dniu 06.08.1950r. odbyło się Zebranie Zgromadzenia Założycielskiego Spółdzielni pod nazwą  „GMINNA KASA SPÓŁDZIELCZA” w Namysłowie.
W zebraniu uczestniczyło 59 osób. Na pierwszym posiedzeniu przyjęto:
a) Statut Gminnej Kasy Spółdzielczej w Namysłowie
Organami Kasy zgodnie ze Statutem GKS były:
  1. Walne Zgromadzenie,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
„Gminna Kasa Spółdzielcza w Namysłowie z odpowiedzialnością udziałami” zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Opolu w dniu 22 września 1950r.
Siedzibą Kasy było miasto Namysłów a terenem działania gminy: Głuszyna, Michalice, Wilków, Smarchowice Wielkie, Strzelce i Namysłów.
b) Wybrano:
Zarząd Spółdzielni:
1. Nowacki Roman – Przewodniczący Zarządu – Namysłów
2. Klim Piotr – Członek Zarządu – Ligotka
3. Władyka Marian – Członek Zarządu – Namysłów
Zastępców Członków Zarządu:
1. Ciepiela Edward – Objazda
2. Biliński Jan – Smarchowice
Komisję Rewizyjną:
1. Suszyński Stanisław – Smarchowice Wlk.
2. Kaczmarzyk Władysław – Strzelce
3. Bachowski Bronisław – Michalice
4. Stodółka Stefan – Głuszyna
5. Zimoch Wacław – Smarchowice
W dniu 12.12.1954 r. Uchwałą Walnego Zgromadzenia GKS w Namysłowie połączono: GKS w Dąbowie z GKS w Namysłowie, z tym że spółdzielnią przejmującą była GKS w Namysłowie. (Postanowienie Sądu Powiatowego w Opolu z 13.01.1955 r.)
W dniu 17.06.1956 r. Uchwałą Walnego Zgromadzenia GKS w Namysłowie uchwalono nowy Statut, zgodnie z którym Spółdzielnia otrzymała nową nazwę „Kasa Spółdzielcza” (Postanowienie Sądu Powiatowego w Opolu z 05.07.1956 r.). Terenem działalności zostały gromady: Bąkowice, Biestrzykowice, Bukowie, Bukowa Śląska, Domaszowice, Głuszyna, Ligota Książęca, Minkowskie, Świerczów, Starościn, Strzelce, Smarchowice Wlk., Wilków, Włochy oraz miasto Namysłów.
W dniu 11.03.1962 r. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Kasy Spółdzielczej następuje zmiana nazwy na Bank Spółdzielczy. (Postanowienie Sądu Powiatowego w Opolu z dnia 08.06.1962r.). Terenem działalności jest: miasto Namysłów oraz gromady: Bukowie, Domaszowice, Przeczów, Smarchowice Wlk., Wilków, Kamienna i Kowalowice.
W dniu 12.03.1967 r. Uchwałą Zebrania Przedstawicieli dokonano zmian w statucie Banku – zwiększając teren działalności o teren gromady Świerczów. (Postanowienie Sądu Powiatowego w Opolu z dn. 07.09.1967 r.)
W dniu 03.03.1970 r. Uchwałą Zebrania Przedstawicieli BS w Namysłowie dokonano połączenia z Ludowym Bankiem Spółdzielczym w Bukowie Śląskiej – zwiększono teren działalności Spółdzielni o gromady Kamienna i Kowalowice. (Postanowienie Sądu Powiatowego w Opolu z dn. 12.11.1970 r.)
W dniu 20.03.1973 r. Uchwałą Zebrania Przedstawicieli dokonano zmian w Statucie.
Terenem działalności Spółdzielni zostały gminy: Domaszowice, Kowalowice, Ligota Książęca, Namysłów, Świerczów, Wilków i miasto Namysłów. (Postanowienie Sądu Powiatowego w Opolu z dn. 25.07.1973 r.)
W wyniku licznych zmian organizacyjnych dokonywanych w spółdzielczości jak też w podziale administracyjnym kraju z chwilą uchwalenia przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 30.03.1983 r. Statutu Banku, terenem działalności Spółdzielni było: gmina Namysłów, Domaszowice, Świerczów i Wilków w województwie opolskim. (Postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 13.03.1984 r.). Bank przenosi swoją siedzibę z ul. Wojska Polskiego 7 na ul. Plac Wolności 8.
Do dnia 01.12.1992 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie zrzeszony był w Banku Gospodarki Żywnościowej, będącym bankiem państwowo – spółdzielczym.
Od 02.12.1992 r. do 14.05.1997 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie zrzeszony był w Gospodarczym Banku Południowo – Zachodnim S.A. we Wrocławiu.
Od 15.05.1997 r. do 26.03.2002 r. – Bank Spółdzielczy w Namysłowie zrzeszony był w Dolnośląskim Banku Regionalnym S.A. we Wrocławiu.
W dniu 15.07.1997 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie został przyjęty w poczet członków Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
W dniu 30.11.1998 r. została podjęta Uchwała Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli BS w Namysłowie w sprawie połączenia się niżej wymienionych banków z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie: BS w Niemodlinie, BS w Pokoju, BS w Byczynie, BS w Lasowicach Małych oraz przyjęto jednolity tekst Statutu BS w Namysłowie sporządzony w formie aktu notarialnego w związku z połączeniem się ww. banków.
W dniu 01.01.1999 r. nastąpiło połączenie pięciu Banków Spółdzielczych (BS w Namysłowie, BS w Niemodlinie, BS w Pokoju, BS w Byczynie, BS w Lasowicach Małych), w wyniku czego powstał Bank Spółdzielczy, który połączył wieloletni dorobek spółdzielców bankowych, ich doświadczenia oraz potencjał organizacyjny, Bank którego celem jest dobrze służyć swoim klientom, opolskiej wsi i ich rolnikom.
Rok 2000 był dla Banku Spółdzielczego w Namysłowie rokiem jubileuszowym, w którym Bank obchodził 50 – lecie swego istnienia.
W dniu 05.09.2001 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie uruchomił nową placówkę Filię w Sycowie.

Od dnia 27.03.2002 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Budynek Oddziału w Byczynie wygrał edycję konkursu “Mister Architektury Opolszczyzny za lata 2003-2004” organizowanego przez Odzdział Wojewódzki SARP i Urząd Marszałkowski przy współudziale Wojewody. Projektantem zwycięskiego obiektu jest Pracownia Projektowa Bogusława i Piotra Wachułków z Opola.
W roku 2005 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie uruchomił działalność bankową w dwóch nowych placówkach od 02.03.2005 r. Oddział z siedzibą w Kluczborku, od 08.03.2005 r. Filię z siedzibą w Wołczynie.
W roku 2007 r. Bank rozszerzył swoją działalność na terenie miasta Sycowa i gminy Lasowice otwierając w tych lokalizacjach dodatkowo punkty obsługi klienta.
W dniu 11.01.2007 r. Opolska Izba Gospodarcza przyznała Bankowi Spółdzielczemu w Namysłowie Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji 2006 w kategorii “Instytucja Finansowa”.
W roku 2008 Bank Spółdzielczy w Namysłowie otrzymał od Fundacji Dzieciom “Zdążyc z pomocą”CERTYFIKAT DOBROCZYNNOŚCI za znaczącą pomoc przy realizacji programu “Zdążyć z pomocą”.
Dnia 11.04.2008 r. odbyło sie uroczyste otwarcie zmodernizowanej placówkli Banku w Lasowicach Małych.
Dnia  01.07.2008 r. przekształcono Filię Banku w Sycowie w Odzdział Banku.
Dnia 06.04.2009 r.  Bank Spółdzielczy w Namysłowie przyjął do stosowania zalecane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny “Zasady dobrej praktyki banków w zakresie informowania  o przynależności do obowiązkowego systemu gwarantowania” oraz “Zasady dobrej praktyki banków w zakresie informowania klientów o swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej”.
Dnia 10.08.2009 r. uruchomiono nową, kolejną placówkę Banku- Filię w Praszce przy Palcu Grunwaldzkim 26 (Centrum Kolisko).
15.10.2009 r. na Konferencji lokalnego Biznesu Śląska w Katowicach Bank Spółdzielczy w Namysłowie został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie “Najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy 2009 “. Bank został również laureatem pierwszej edycji konkursu “Bank Przyjazny Biznesowi 2009” oraz otrzymał statuetki“Złoty Gepard 2009 roku” za dynamikę i “Tęczę Kart dla Banku Przyjaznego Biznesowi 2009”.
Dnia 09.12.2009r. w Domu Literatury w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nominacji do Nagrody“Orzeł Agrobiznesu”.
Kapituła Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności Dobra Firma 2009 pod patronatem Instytutu Filozofii Socjologii  Polskiej Akademii Nauk wraz
z organizatorem Forum Biznesu przyznała Bankowi Spółdzielczemu w Namysłowie tutuł Lidera Społecznej Odpowiedzailności “Dobra Firma 2009”
Rok 2010  jest dla Banku Spółdzielczego rokiem jubileuszowym, w którym Bank obchodzi 60-lecie swojego istnienia.
Dnia 30.03.2010 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie otrzymał tytuł “Orła Agrobiznesu 2010 r” za sukces rynkowy i aktywne wspieranie rolników z terenu swojego działania. Patronat honorowy nad tą nagrodą sprawuje Pani Ewa Kierzkowska, wicemarszałek Sejmu RP.
21.05.2010 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie został odznaczony tutułem “Solidny Pracodawca 2009”
w kategorii ogólnopolskiej. Jest to jeden z najbardziej prestiżowych ogólnopolskich projektów w dziedzinie zarządznia personelem.
Bank Spółdzielczy w Namysłowie jako jedyny spośród banków Spółdzielczych w Polsce otrzymał 02.12.2010 r.tytuł “Solidny Pracodawca Bankowości Spółdzielczej 2009”w kategorii branżowej.
Dnia 10.01.2011 r. Opolska Izba Gospodarcza oraz Kapituła Konkursu przyznała dla Banku Spółdzielczego w Namysłowie Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii “Instytucja Finansowa” za innowacyjne i nowoczesne produkty bankowe.
Dnia 28.01.2011 r. Bank Spóldzielczy w Namysłowie otrzymał tytuł Bank Przyjazny dla Przedsiębiorówprzyznany przez Krajowa Izbę Gospodarczą i Polsko-Amerykańską Fundację Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw.
W dniu 29 marca 2011 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie otrzymał nagrodę Orzeł Agrobiznesu Grand Prix pod honorowym patronatem Wicemarszałek Sejmu RP Ewy Kierzkowskiej. Bank Spółdzielczy w Namysłowie jest trzecią instytucją finansową uhonorowaną tą nagrodą w 10-letniej historii Kapituły.

Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u