Bank Spółdzielczy

Dodaj |

O NAS

Bank Spółdzielczy w Lubrańcu położony jest w południowej części powiatu włocławskiego w dolinie rzeki Zgłowiączki w obszarze historycznym zwanym Kujawami, Działalność Banku Spółdzielczego prowadzona jest na obszarze powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego i włocławskiego.

Bank Spółdzielczy obsługuje obecnie teren czterech gmin o powierzchni 480 km, z czego tereny miejskie stanowią 1% powierzchni i wynoszą 5 km, pozostałość stanowią tereny wiejskie i są to:

Miasto i Gmina Lubraniec, Miasto i Gmina Chodecz, Gmina i Miasto Izbica Kujawska oraz Gmina Boniewo, współpracując z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. w Poznaniu jako Bankiem Zrzeszającym.

Bank Spółdzielczy w Lubrańcu rozpoczął działalność od 24 marca 1950 r. pod nazwą „Gminna Kasa Spółdzielcza w Lubrańcu”, kiedy to odbyło się Zgromadzenie założycielskie Spółdzielni. Dnia 5 lipca 1950r. Sąd Okręgowy we Włocławku dokonał rejestracji Spółdzielni i od tej daty rozpoczyna się działalność Banku. Placówka rozpoczęła działalność zatrudniając pięciu pracowników etatowych, zajmowała dwa pomieszczenia na parterze budynku przy Pl. 1- go Maja 2.

Gminna Kasa Spółdzielcza podlegała pod resort Ministerstwa Finansów. Centralną organizacją, finansową i rewizyjną w owym czasie był dla niej Bank Rolny, natomiast opiekę nad pracą organów samorządowych sprawował Związek Samopomocy Chłopskiej.

 

W kolejnych latach swej działalności bank zmienił trzykrotnie nazwę:

w 1959 r. – na Kasę Spółdzielczą Oszczędnościowo – Pożyczkową,

w 1962 r. – na Bank Ludowy Spółdzielnie Oszczędnościowo – Pożyczkową,

w 1973 r. – na obecnie obowiązująca Bank Spółdzielczy.

 

Wprowadzenie zmian w strukturze administracji terenowej, zniesienie powiatów, powołanie gmin, miała istotne znaczenie.

Bank stał się w gminie silną placówką o rozszerzonym zakresie działania. Znaczenie jego oraz ranga wzrastała z chwilą przejęcia obsługi finansowej budżetu gminy oraz rejestrowania wartości produkcji sprzedanej dla celów emerytalnych.

W wyniku wprowadzonych zmian w podziale administracyjnym województwa, likwidacji Gminy Boniewo i połączenia jej z Miastem i Gminą w Lubrańcu, z dniem 01 lipca1976 r. następuje połączenie Banku Spółdzielczego w Lubrańcu i w Boniewie.

W Boniewie zostaje utworzony wieloosobowy punkt kasowy o rozszerzonym zakresie działalności. Rosną zadania i obowiązki, piętrzą się trudności organizacyjne głównie z powodu braku odpowiedniego lokalu administracyjnego.

Przeprowadzona w kraju reforma gospodarcza, a w szczególności ustanowienie przez Sejm ustawy z dnia 16 września 1982 r. „ Prawo Spółdzielcze „ i z dnia 26 lutego 1982 r. „ Prawo Bankowe „ oraz uchwalenie przez Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Lubrańcu w maju 1983 r. nowego statutu, przywróciło bankowi w pełni samodzielny charakter.

W wyniku reaktywowania Gminy w Boniewie, Punkt Kasowy w Boniewie przekształcony zostaje w Oddział Banku Spółdzielczego w Lubrańcu.

Bank działa na obszarze dwóch gmin i swym zasięgiem obejmuje poza miastem 43 sołectw,

jest jednym z większych placówek w województwie włocławskim.

Ocena funkcjonowania sektora banków spółdzielczych w Polsce w 90-latach wskazała na konieczność jego restrukturyzacji szczególności ze względu na niski poziom funduszy własnych oraz rosnącą konkurencję w sferze usług bankowych.

W 1992 roku Narodowy Banki Polski poinformował Banki Spółdzielcze, że do końca roku muszą podjąć decyzje o wyborze struktury zrzeszającej. W związku z tym Rada Banku Spółdzielczego na posiedzeniu podjęła decyzję, aby przystąpić do BGŻ, ze względu na duży kapitał własny tego banku oraz dotychczasową wieloletnią współpracę.

Po wejściu w życie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. „ o restrukturyzacji Banków Spółdzielczych i BGŻ” w wyniku czego powstało siedem banków regionalnych.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Lubrańcu działający na podstawie uchwały Rady Nadzorczej wyraził zgodę na przystąpienie w formie akcjonariusza do Pomorsko – Kujawskiego Banku Regionalnego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

Konieczność dostosowania się systemu bankowego, a więc również i BS do wymogów rynku, nasilającej się konkurencji, spowodowała że Rada Nadzorcza i Zarząd sąsiadujących z BS, podjęły wspólne działania które doprowadziły w stosunkowo krótkim terminie do procesu połączeniowego zainteresowanych Banków.

Ustalono że, Bank Spółdzielczy w Lubrańcu będzie bankiem przyjmującym i na bazie BS w Chodczu i BS w Izbicy Kujawskiej utworzy tam swoje oddziały, za datę połączenia uznano dzień 1 stycznia 1999 r.

Obecnie Bank Spółdzielczy poza placówką macierzystą (centralną) w Lubrańcu posiada trzy oddziały: w Boniewie, w Chodczu oraz Izbicy Kujawskiej.

Bank Spółdzielczy w Lubrańcu zrzeszony jest w Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. w Poznaniu i razem z GBW S.A. oraz z pozostałymi zrzeszonymi Bankami tworzą Spółdzielczą Grupę Bankową.

Głównym źródłem pozyskania środków finansowych są depozyty osób prywatnych oraz budżetów gminnych, natomiast najczęstszą grupą kredytobiorców stanowią rolnicy.

Chcąc zachować wysoki poziom swych usług bank ciągle rozwija i unowocześnia swoja ofertę. Wprowadza nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, m.in. pocztę elektroniczna, rozliczenia Elixir, instaluje bankomaty, dokonał pełnej centralizacji baz danych.

Rozbudowana i zmodernizowana została siedziba macierzysta w Lubrańcu jak również wszystkich oddziałów, co sukcesywnie przyczynia się do podnoszenia standardu i pozycji banku na rynku.

Wychodząc naprzeciw nowoczesnym rozwiązaniom teleinformatycznym Bank Spółdzielczy w Lubrańcu dokonał całkowitej centralizacji baz oddziałowych i myśli o uruchomieniu Banku Internetowego.

Podstawowym celem – misją Banku Spółdzielczego w Lubrańcu jest prowadzenie bankowej obsługi osób fizycznych zamieszkałych lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie działania banku oraz instytucji i jednostek samorządu terytorialnego, a także nowo tworzących się podmiotów gospodarczych.

Wykorzystując kilkudziesięcioletnie doświadczenie w zakresie profesjonalnej obsługi finansowej świadczonej społeczności lokalnych, Bank zaspakaja rosnące wymagania klientów poprzez oferowanie usługi możliwie jak najwyższej jakości, oraz poprzez wprowadzenie nowych produktów bankowych stosowanych w krajach Unii Europejskie.

Misją banków spółdzielczych jest działalność samopomocowa, regionalna, sponsoringowa, samorządowa na rzecz rolnictwa i lokalnej małej i średniej przedsiębiorczości. Ścisłe powiązania ze społecznościami lokalnymi to warunek przetrwania i rozwoju spółdzielczości bankowej.

 

OFERTA

DLA OSÓB PRYWATNYCH

Cechy produktu

Rachunek oszczędnościowo -rozliczeniowy służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Przeznaczony jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Posiadaczem ROR może być również osoba małoletnia, która jednakże do ukończenia 13 lat nie może tym wkładem dysponować ani dokonywać żadnych czynności prawnych związanych z posiadaniem rachunku. Czynności te wykonują: przedstawiciel ustawowy, opiekun bądź kurator ustanowiony sąd lub sam małoletni po ukończeniu 13 lat na podstawie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, opiekuna bądź kuratora ustanowionego przez sąd..

ROR może być otwarty na nazwisko i imię jednej osoby lub kilku osób z podaniem ich nazwisk i imion.

Rozliczenia na rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Operacje wykonywane w ramach rachunku potwierdzane są wyciągiem, którego forma i częstotliwość otrzymywania uzależniona jest od dyspozycji Klienta (raz w miesiącu lub po każdej operacji) co daje Posiadaczowi rachunku pełną kontrolę rachunku.

Posiadacz ROR może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem.

Środki gromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwalą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej, co oznacza, ze oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec zmianie. Odsetki należne od środków na rachunku naliczane i dopisywane są na koniec kwartału kalendarzowego.

 

Korzyści dla klienta

Posiadacz ROR może uzyskać w Banku kredyt odnawialny. Jest on udzielany w formie linii kredytowej, na okres do 12 miesięcy, przy czym po tym okresie może nastąpić automatyczne odnowienie kredytu na następny taki sam okres i taką samą kwotę bez konieczności dokonywania spłaty oraz składania wniosku i podpisywania aneksu.

Posiadacz ROR, który nie zawarł umowy o kredyt odnawialny, może uzyskać zgodę na składanie dyspozycji powodujących powstanie dopuszczalnego salda debetowego w wysokości do 450 zł. Wysokość dopuszczalnego salda debetowego uzależniona jest od stałych wpływów na ROR i powinno być wyrównane w terminie 30 dni od dnia jego powstania.

Klient może zlecić Oddziałowi prowadzącemu ROR dokonywanie cyklicznych przelewów z ROR w formie zlecenia stałego. Termin płatności ustala Posiadacz ROR.

Rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy umożliwia Posiadaczowi oraz osobom wskazanym przez Posiadacza otrzymanie międzynarodowych kart płatniczych do realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Za ich pomocą można dokonywać płatności w sklepach, hotelach, biurach podróży, stacjach benzynowych itp. na terenie kraju oraz za granica.

Posiadacz ROR w ramach rachunku może złożyć dyspozycję przekazania środków na lokatę terminową, na warunkach przewidzianych dla wkładów terminowych.

 

DLA FIRM

Cechy produktu:

Rachunek bieżący przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością, która może mieć charakter gospodarczy bądź organizacyjny. Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.

Rachunek bieżący pozwala na swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych, dzięki niemu istnieje możliwość wypłaty gotówki z bankomatów kartami emitowanymi przez bank oraz prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznym (za pomocą systemu SWIFT). Posiadacz może wystawić dyspozycje rozliczeniowe do wysokości środków będących na rachunku. Dyspozycje pieniężne do wysokości posiadanych na rachunku środków złożone przez posiadacza rachunku (do godziny określonej w umowie) Bank wykonuje w tym samym dniu, zaś dyspozycje złożone później – w następnym dniu roboczym.

Środki gromadzone na rachunku bieżącym podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej. Naliczanie i dopisywanie odsetek odbywa się na koniec każdego miesiąca lub kwartału kalendarzowego.

 

Korzyści dla klienta:

Istnieje możliwość przeprowadzania rozliczeń w systemie Home Banking.

Można uzyskać telefoniczną informację o stanie środków na rachunku bieżącym oraz dokonanych operacjach bankowych.

Posiadacz rachunku może skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym.

Nadwyżki finansowe na rachunku bieżącym mogą być zagospodarowane w formie lokat.

Rachunek bieżący wyposażony jest w pakiet wygodnych instrumentów płatniczych, służących do przeprowadzania transakcji finansowych w Banku, jak i poza nim (międzynarodowe karty płatnicze MasterCard Business, Visa Business).

 

DLA ROLNIKÓW

Cechy produktu:

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością, która może mieć charakter gospodarczy bądź organizacyjny. Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.

 

Rachunek bieżący pozwala na swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych, dzięki niemu istnieje możliwość wypłaty gotówki z bankomatów kartami emitowanymi przez bank oraz prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznym (za pomocą systemu SWIFT). Posiadacz może wystawić dyspozycje rozliczeniowe do wysokości środków będących na rachunku. Dyspozycje pieniężne do wysokości posiadanych na rachunku środków złożone przez posiadacza rachunku (do godziny określonej w umowie) Bank wykonuje w tym samym dniu, zaś dyspozycje złożone później – w następnym dniu roboczym.

Środki gromadzone na rachunku bieżącym podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej. Naliczanie i dopisywanie odsetek odbywa się na koniec każdego miesiąca lub kwartału kalendarzowego.

 

Korzyści dla klienta:

Istnieje możliwość przeprowadzania rozliczeń w systemie Home Banking.

Można uzyskać telefoniczną informację o stanie środków na rachunku bieżącym oraz dokonanych operacjach bankowych.

Posiadacz rachunku może skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym.

Nadwyżki finansowe na rachunku bieżącym mogą być zagospodarowane w formie lokat.

Rachunek bieżący wyposażony jest w pakiet wygodnych instrumentów płatniczych, służących do przeprowadzania transakcji finansowych w Banku, jak i poza nim (międzynarodowe karty płatnicze MasterCard Business, Visa Business).

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u