BUCHALTERZY S.C. BARBARA MIROWSKA ,TOMASZ BOROWSKI

Dodaj |

Rachunkowość

powinna być prowadzona przez osoby kompetentne i posiadające duże doświadczenie. Nasz zespół to wyłącznie wysokiej klasy specjaliści z dziedziny rachunkowości i prawa podatkowego.

 

TOMASZ BOROWSKI

rocznik 1953

pierwsza praca w księgowości – 1982. rok

stanowiska kierownicze w księgowości od 1989. roku

świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów 2660/97

doświadczenia w różnych branżach, przede wszystkim małe przedsiębiorstwa

żonaty, dorosła córka

czyta książki, słucha muzyki

 

BARBARA MIROWSKA

rocznik 1948

pierwsza praca w księgowości – 1968. rok

stanowiska kierownicze w księgowości od 1981. roku

świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów 2094/97

doświadczenia w różnych branżach, także w dużych przedsiębiorstwach

mężatka, dwie dorosłe córki, wnuk i wnuczka

pracoholik, odpoczywa chodząc po górach

KSIĘGI RACHUNKOWE
(osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność na dużą skalę)

1. Projektowanie zakładowych planów kont oraz zarządzeń wprowadzających zakładowe plany kont. Aktualizacje planów kont wynikające ze zmian w przepisach bądź zmian w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.
2. Sporządzanie wymaganych przepisami bilansów otwarcia na podstawie dokumentów założycielskich oraz inwentaryzacji wniesionych aportem składników majątkowych (aktywów).
3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości, na podstawie dokumentów źródłowych dostarczanych przez zleceniodawcę.
4. Prowadzenie wszelkich, wymaganych przepisami o rachunkowości oraz podatkowymi ewidencji (środków trwałych, sprzedaży VAT, zakupu VAT itp.).
5. Zamknięcia miesięczne kont połączone ze sporządzaniem zestawień obrotów i sald. Deklaracje miesięczne lub półroczne w podatku dochodowym -: CIT-2, CIT-2P (także wspólników spółek osobowych – PIT-5, PIT-5P) oraz podatku od towarów i usług – VAT-7.
6. Przygotowywanie materiałów do inwentaryzacji rocznych – instrukcje, arkusze spisowe itp.
7. Zamknięcia roczne – bilanse, informacje dodatkowe do bilansów, rachunki wyników, sprawozdania z przepływów pieniężnych. Roczne zeznania w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT-8) bądź osób fizycznych (dla wspólników spółek osobowych – PIT-3x). Projekty rocznych sprawozdań zarządu w części ekonomicznej, projekty uchwał dla zgromadzeń wspólników.
8. Sprawozdania dla GUS obejmujące dane wynikające z ksiąg.

PODATKOWE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
(osoby fizyczne i spółki cywilne prowadzące przedsiębiorstwa mniejszych rozmiarów)

1. Prowadzenie ksiąg zgodnie z przepisami podatkowymi, na podstawie dokumentów źródłowych dostarczanych przez zleceniodawcę.
2. Prowadzenie wszelkich, wymaganych przepisami podatkowymi ewidencji (środków trwałych, sprzedaży VAT, zakupu VAT itp.).
3. Zamknięcia miesięczne – wydruki ksiąg, ewidencji VAT, sporządzanie wymaganych deklaracji podatkowych – PIT-5, PIT-5P, VAT-7 (także dla wspólników spółek cywilnych).
4. Przygotowywanie materiałów do inwentaryzacji rocznych – instrukcje, arkusze spisowe itp.
5. Zamknięcia roczne połączone z zeznaniami podatkowymi w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT-3x (także dla wspólników spółek cywilnych).
6. Sprawozdania dla GUS obejmujące dane wynikające z ksiąg.

NADZÓR NA PROWADZENIEM KSIĄG
(firmy, niezależnie od formy prawnej, prowadzące księgi we własnym zakresie, które nie zatrudniają głównych księgowych)

1. Projektowanie zakładowych planów kont oraz zarządzeń wprowadzających zakładowe plany kont. Aktualizacje planów kont wynikające ze zmian w przepisach bądź zmian w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.
2. Sporządzanie wymaganych przepisami bilansów otwarcia na podstawie dokumentów założycielskich oraz inwentaryzacji wniesionych aportem składników majątkowych (aktywów).
3. Nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych w siedzibie zleceniodawcy. Instruktaż dla pracowników zleceniodawcy zatrudnionych przy prowadzeniu ksiąg.
4. Nadzór na zamknięciami miesięcznymi kont. Sporządzanie deklaracji miesięcznych lub półrocznych w podatku dochodowym – CIT-2, CIT-2P (także wspólników spółek osobowych – PIT-5, PIT5P) oraz podatku od towarów i usług – VAT-7.
5. Przygotowywanie materiałów do inwentaryzacji rocznych – instrukcje, arkusze spisowe itp.
6. Zamknięcia roczne – bilanse, informacje dodatkowe do bilansów, rachunki wyników, sprawozdania z przepływów pieniężnych. Roczne zeznania w podatku dochodowym – CIT-8 (także dla wspólników spółek osobowych – PIT-3x). Projekty rocznych sprawozdań zarządu w części ekonomicznej, projekty uchwał dla zgromadzeń wspólników.
7. Sprawozdania dla GUS obejmujące dane wynikające z ksiąg.

ROZLICZENIA PRACOWNICZE I ZUS
(wszystkie firmy zatrudniające pracowników)

1. Sporządzenie list płac na podstawie danych i dokumentów dostarczanych przez Zleceniodawcę – dotyczy także osób zatrudnianych na podstawie umów zleceń oraz umów o dzieło.
2. Miesięczne deklaracje dla ZUS oraz raporty dla ubezpieczonych (pracowników).
3. Dokumenty zgłoszeniowe płatników i ubezpieczonych (pracowników).
4. Deklaracje roczne dla ZUS.
5. Sporządzanie sprawozdań dla GUS w zakresie spraw pracowniczych.
6. Deklaracje miesięczne w podatku dochodowym do osób fizycznych – PIT-4 (od wynagrodzeń pracowników).
7. Informacje roczne dla pracowników – PIT-8B, PIT-11, PIT-40.
8. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z przepisami prawa pracy.

REGULAMINY * BHP * P-POŻ

1. Projekty instrukcji obiegu dokumentów.
2. Projekty regulaminów pracy, wynagradzania obowiązkowe dla firm zatrudniających powyżej pięciu pracowników.
3. Projekty regulaminów funduszu socjalnego obowiązkowe dla firm zatrudniających powyżej dwudziestu pracowników.
4. Instrukcje BHP, szkolenia BHP.
5. Instrukcje p-poż, szkolenia p-poż.


Copyright © 2022 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u