“Cerber” Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych

Dodaj |

O firmie

W 1990 roku utworzyłem i uruchomiłem w Siedlcach Agencję Ochrony Mienia CERBER. Z gronem najbliższych współpracowników świadomi byliśmy zachodzących zmian gospodarczych w Polsce, wyzwań jakie one niosą ze sobą i celowości zapewnienia rzetelnej ochrony osób i majątku osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Obecnie CERBER zapewnia świadczenie usług na terenie całego kraju. Dla nas każdy Klient jest ważny i dbamy o to, aby każdemu zapewnić najwyższy standard usług. Jakość naszych usług staramy się systematycznie podwyższać poprzez dobór współpracowników, system szkoleń i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych. Wspólnie z Państwem poszukamy optymalnego zabezpieczenia Was i Waszego majątku.

Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą.

 

Ochrona

Ochrona fizyczna bezpośrednia polega na stałej lub doraźnej obecności pracowników ochrony na terenie obiektu. Do ich zadań należy czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia znajdującego się w tym obiekcie. Pracownicy ochrony to osoby sprawne fizycznie, posiadające wymagane kwalifikacje i predyspozycje do skutecznego działania, których umundurowanie i wyposażenie dostosowane jest do specyfiki ochranianego obiektu.

Wszyscy pracownicy wyposażeni są w środki łączności umożliwiające wymianę informacji z Centrum Monitorowania. W sytuacji ewentualnego zagrożenia wsparcia udzielają im załogi interwencyjne.

Sprawdzony i na bieżąco doskonalony system nadzoru skutecznie przeciwdziała ewentualnym nieprawidłowościom, toteż osiągamy wysoką skuteczność naszych działań poprzez:

  • właściwej organizacji ochrony, realizowanej w oparciu o plan ochrony,
  • ciągłemu doskonaleniu metod pracy i ulepszaniu procedur postępowania w oparciu o nabyte doświadczenia w ramach realizowanych kontraktów,
  • koordynacji działań ochronnych i zapewnienie możliwości wsparcia pracowników ochrony w uzasadnionych sytuacjach przez załogi interwencyjne.
  • funkcjonowaniu wewnętrznego systemu nadzoru i kontroli nad pracownikami realizującymi zadania ochronne,

Obecnie zapewniamy ochronę obszarów, obiektów, placów budowlanych, urządzeń, transportów i imprez masowych.

 

Monitoring

Monitoring to ciągła, elektroniczna obserwacja wszystkich zdarzeń mających miejsce w obiekcie chronionym systemami alarmowymi. Jest jedną z najnowocześniejszych, najtańszych, a jednocześnie skutecznych form zabezpieczenia obiektu. Przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę system w sposób ciągły, drogą radiową, telefoniczną lub GSM dozoruje chronione obiekty. Zaletą tego systemu jest to, że w przypadku naruszenia strefy chronionej uaktywniony sygnał, zostaje automatycznie rejestrowany i przesłany do Centrum Monitorowania, skąd operator natychmiast przekazuje go do specjalistycznej samochodowej Grupy (patrolu) Interwencyjnej znajdującego się najbliżej miejsca zdarzenia. Czas zwłoki od sygnału do interwencji ograniczony jest maksymalnie, wszystko odbywa się właściwie w czasie rzeczywistym.

Zadaniem patrolu jest dotarcie na miejsce w ciągu kilku minut od odebrania sygnału i natychmiastowe podjęcie interwencji w celu przywrócenia bezpieczeństwa osób lub udaremnienia kradzieży.

Skuteczność i niezawodność monitoringu opiera się na synchronizacji najnowocześniejszych systemów alarmowych z natychmiastowym podjęciem bezpośredniej interwencji fizycznej.

System monitoringu to nie tylko przekazywanie informacji o dokonaniu włamania, to również automatyczne informowanie Centrum Monitorowania (bez udziału użytkownika) o braku zasilania sieci, sprawności akumulatorów, braku łączności, o czasie załączania i wyłączania chronionego obiektu, braku załączania systemu w wymaganym czasie itp.

Dwudziestoczterogodzinny system nadzoru elektronicznego oraz szybkie i sprawne grupy interwencyjne gwarantują stałe poczucie bezpieczeństwa.

Nasze patrole interwencyjne czuwają nad bezpieczeństwem ponad 1000 obiektów monitorowanych przez Agencję Ochrony Mienia CERBER.

 

Konwoje

Konwojowanie polega na ochronie przenoszonych lub przewożonych wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych przez właściwie wyszkoloną i wyposażoną, działającą według określonej taktyki, poruszającą się po wcześniej rozpoznanej i zaplanowanej trasie wydzieloną grupę konwojentów.

CERBER oferuje usługę konwojowania wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych polegającej na:

  • odprowadzanie utargów do kas bankowych;
  • transporcie i ochronie pracowników Państwa Firmy w drodze do banku i z banku;
  • przewozie wartości i przedmiotów wartościowych zgodnie z życzeniem Klienta.

Do transportu przewożonych wartości wykorzystujemy samochód spełniający warunki techniczne określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia MSWiA z dnia 14 października 1998 r. w zakresie samochodu ciężarowego (kat. N1).
Pracownicy wykonujący usługi konwojowe:

  • posiadają licencję pracownika ochrony fizycznej,
  • posiadają pozwolenia na posługiwanie się bronią.

Obok wymagań prawnych jakim podlegają pracownicy wykonujący konwoje, agencja stosuje wypracowane i sprawdzone zasady doboru konwojentów, celem świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Konwojenci, w zależności od potrzeb, wyposażeni są w broń palną krótką lub długą, kamizelki kuloodporne i hełmy ochronne. Środki transportu, którymi poruszają się konwojenci wyposażone są w radiostacje umożliwiające stały kontakt ze stanowiskiem dowodzenia, co gwarantuje wsparcie załóg interwencyjnych i policji w wypadku zagrożenia.

Gwarantujemy pełną odpowiedzialność za powierzone mienie, dyspozycyjność, dyskrecję i profesjonalizm.

 

SUFO

Do prac świadczonych przez Agencję Ochrony Mienia CERBER należą usługi świadczone przez SUFO. W formacjach tych są zatrudnieni najbardziej doświadczeni pracownicy naszej firmy. Wszyscy oni posiadają Licencje Pracowników Ochrony Fizycznej. Pracownicy tych elitarnych zespołów wyposażeni są w broń kulową krótką, maszynową, gładkolufową, hełmy, kamizelki kuloodporne, środki przymusu bezpośredniego, niezawodne środki łączności radiowej oraz pojazdy specjalne przystosowane do konwojowania przedmiotów wartościowych. Zajmują się konwojowaniem wartości pieniężnych, ochroną osobistą i pracują w grupach interwencyjnych.

KONWOJOWANIE I INKASO

Usługa konwojowania i inkaso wartości pieniężnych oraz innych materiałów zawierających informacje niejawne a także przedmioty i materiały niebezpieczne wykonywana jest zgodnie z podstawowymi przepisami regulującymi ochronę wartości pieniężnych – na podst. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna opowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. (Dz. U. Nr 129, poz. 858) wraz z późniejszymi zmianami oraz na zgodnie z zasadami transportowania broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz innych środków bojowych, stanowiących uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz innych państwowych formacji uzbrojonych.

OCHRONA OSOBISTA

Stawiając czoło wzrastającemu zagrożeniu i coraz większej zuchwałości przestępców świadczymy usługi w zakresie ochrony osobistej. Prowadzona jest przez pracowników doświadczonych i sprawdzonych, wykonujących wcześniej te zadania w służbach specjalnych – do ich zadań należy odpieranie bezpośredniego zagrożenia ze strony zamachowca.

GRUPY INTERWENCYJNE

Zadaniem Grup Interwencyjnych Agencji Ochrony Mienia CERBER jest dotarcie do obiektu w jak najkrótszym czasie oraz podjęcie działań mających na celu ochronę życia i zabezpieczenie mienia. Ilość załóg Grup Interwencyjnych oraz miejsca ich stacjonowania są zawsze dostosowywane do aktualnego stanu zagrożenia w systemie ochrony, warunków drogowych i atmosferycznych. Profesjonalna organizacja działania w oparciu o sprawdzone procedury sprawia, że załogi Grupy Interwencyjnej docierają do obiektu w ciągu kilku minut od otrzymania sygnału alarmowego.

 
 


Copyright © 2022 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u