Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Dodaj |

O Nas

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna jest niepubliczną szkołą wyższą utworzoną na podstawie pozwolenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 1999 roku. Figuruje w rejestrze uczelni niepublicznych pod numerem 142. Studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia odbywają się w systemie stacjonarnym

i niestacjonarnym.

Atutami uczelni są między innymi świetna, wysoko wykwalifikowana kadra, rozbudowany system stypendialny, możliwość studiowania za darmo w ramach projektów unijnych oraz udział w międzynarodowych programach Erasmus i Grundtvig. GWSH może też poszczycić się piękną zabytkową siedzibą, w której znajdują się nowocześnie wyposażone sale. Do dyspozycji studentów jest Biuro Karier, służące wsparciem w planowaniu kariery zawodowej, w wyszukiwaniu miejsc praktyk czy stażu, a także

w poszukiwaniu pracy. Oprócz tego szkoła zapewnia wysokiej jakości praktyki zawodowe w kilkudziesięciu różnego rodzaju urzędach, instytucjach, podmiotach gospodarczych na terenie województwa pomorskiego. Studenci mogą również uczestniczyć w zajęciach licznych kół naukowych, teatru studenckiego, chóru, mogą korzystać z bezpłatnych lektoratów, biblioteki dysponującej przeszło dwudziestoma pięcioma tysiącami woluminów, pracowni komputerowych oraz z basenu.

 GWSH: SOLIDNE MURY – SOLIDNA WIEDZA

Biskupia Górka, miejsce, gdzie niegdyś, w czasach średniowiecza, pobudowali swoją rezydencję biskupi włocławscy – to stąd roztacza się jeden z najpiękniejszych widoków na Gdańsk, dlatego też dawni malarze, chcąc uchwycić panoramę tego grodu, wspinali się właśnie na to wzniesienie.

Na szczycie znajdują się zabytkowe fortyfikacje pruskie, w których mieści się niewątpliwie najwyżej położona uczelnia w Trójmieście – Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. Jednocześnie można ją uznać za „najsolidniejszą”, żadna inna szkoła wyższa w regionie pomorskim nie posiada bowiem tak solidnych murów: mają one aż półtora metra szerokości! Za sprawą władz tej szkoły nietypowa siedziba zyskała nowy wygląd – budynek odremontowano, łącząc zabytkową materię pruskiej cegły z nowoczesnością wyposażenia. Dziś naukę uprzyjemnia wysoki komfort sal wyposażonych w sprzęt multimedialny, na uczelni znajdują się ogólnodostępne komputery ze stałym dostępem do Internetu oraz pracownie komputerowe. Odbywają się tutaj ciekawe konferencje naukowe, działają parlament studencki, studenckie koła naukowe oraz studencka grupa teatralna i chór uczelniany.

W sprawiającej nieco tajemnicze i groźne wrażenie suterenie mieszczą się obecnie między innymi biblioteka, pracownia komputerowa i sala obron. W ten sposób „oswojono” te surowe wnętrza i nadano im nowy charakter. Z okien sal wykładowych na parterze i na piętrze można natomiast podziwiać rozległy dziedziniec (majdan).

Ten imponujący budynek zachęca do podjęcia wędrówki na szczyt Biskupiej Górki po wąskim bruku, wśród starych kamienic, aby zwiedzić tę wciąż mało znaną okolicę. Jest zaproszeniem kierowanym nie tylko do tych, którzy poszukują ciekawego miejsca do studiowania, ale także do wszystkich miłośników zabytków i historii

 

Nasza Historia

23 lipca 2010 roku decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego GWSH otrzymała zgodę na otwarcie filii GWSH w Koszalinie. Tą decyzją filia GWSH w Koszalinie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku “pedagogika” oraz studiów pierwszego stopnia na kierunku “administracja”.

15 maja 2010 roku decyzją Państwowej Komisji Akredytacyjnej Wydział Studiów Europejskich uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku europeistyka. Studia magisterskie będą prowadzone na specjalnościach: europejska integracja politycza, europejska integracja gospodarcza.

19 marca 2009 roku Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie oceniło jakość kształcenia na kierunkach: politologia na Wydziale Politologii GWSH (obecnym Wydziale Administracji i Nauk o Polityce) i europeistyka na Wydziale Studiów Europejskich GWSH, nadając Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej uprawnienia do prowadzenia studiów na tych kierunkach na następne sześć lat.

22 grudnia 2008 roku rektor GWSH powołał Uczelnianą Komisję Jakości Kształcenia w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej.

Dnia 23 października 2008 roku Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej przyznało Wydziałowi Pedagogiki GWSH ocenę pozytywną w odniesieniu do kształcenia na kierunku pedagogika, zarówno na poziomie pierwszego stopnia, jak i na poziomie drugiego stopnia, a tym samym nadało GWSH uprawnienia do kształcenia na tym kierunku na następne sześć lat.

1 sierpnia 2008 roku rozpoczęła się realizacja projektu unijnego GWSH pod nazwą „Wszechstronny rozwój społeczności akademickiej GWSH sposobem na wzrost potencjału Uczelni” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.

29 maja 2008 roku Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej przyznano certyfikat jakości „Wiarygodna Szkoła”.

12-14 listopada 2007 roku w Sobieszewie odbyła się zorganizowana przez GWSH, Instytut Pedagogiki UG oraz Międzynarodową Akademię Badań nad Mniejszościami Narodowymi z Białorusi międzynarodowa konferencja naukowa pod tytułem „Mniejszości narodowe i etniczne w ciągłości i zmianie społecznej – problematyka podmiotowości i tożsamości. Między pedagogicznym a ekonomicznym i politycznym uczeniem (się)”.

W latach 2007-2009 w GWSH realizowano projekt TALIC w ramach unijnego programu Grundtvig.

W czerwcu 2007 roku Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna przystąpiła do europejskiego programu Erasmus.

Również w 2007 roku powstał chór uczelniany GWSH.

W 2007 roku na uczelni rozpoczęto wdrażanie projektu rozwoju e-learningu akademickiego za pomocą platformy Moodle.

29 marca 2007 roku odbyła się zorganizowana przez Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana „E-learning akademicki – nowe oblicza procesu kształcenia w szkolnictwie wyższym”.

27-28 listopada 2006 roku Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna była organizatorem międzynarodowego seminarium naukowego pod tytułem „Edukacyjne dylematy lokalnych systemów pomocy dziecku i rodzinie”.

W grudniu 2005 roku Biuro Karier GWSH przystąpiło do Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier.

W grudniu 2004 roku rozpoczął swoją działalność artystyczną teatr studencki GWSH.

14 stycznia 2004 roku nadano GWSH – decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu – uprawnienie do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku europeistyka. Kierunek europeistyka wprowadzono na Wydziale Zarządzania i Marketingu, który zyskał tym samym nową strukturę, przekształcając się z dniem 16 stycznia 2004 roku w obecny Wydział Studiów Europejskich.

3 lipca 2003 roku GWSH otrzymała uprawnienie do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

W październiku 2002 roku GWSH podpisała pierwszą międzynarodową umowę o współpracy akademickiej – z Uniwersytetem w Duisburgu.

3 września 2002 roku GWSH została przekształcona z niepaństwowej wyższej szkoły zawodowej w uczelnię niepaństwową oraz wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 142.

12 marca 2001 roku wydano pozwolenie na adaptację i przebudowę budynku koszarowego dawnej reduty na Biskupiej Górce.

Jesienią 1999 roku rozpoczął działalność Parlament Studentów GWSH.

29 marca 1999 roku na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej została utworzona Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 12. Nadano jej trzywydziałową strukturę; jako pierwszy rozpoczął działalność Wydział Pedagogiki, a następnie Wydział Politologii i Dziennikarstwa (dzisiejszy Wydział Administracji i Nauk o Polityce) oraz Wydział Zarządzania i Marketingu (dzisiejszy Wydział Studiów Europejskich).

29 stycznia 1999 roku Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję zezwalającą na prowadzenie prac przy zabytkowych koszarach na Biskupiej Górce polegających na zabezpieczeniu i porządkowaniu obiektu.

14 lutego 1998 roku rozpoczęły się prace nad koncepcją adaptacji budynku reduty koszarowej na Biskupiej Górce – przyszłej siedziby Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej.

 

Oferta Uczelni

 •  

  Kierunek Pedagogika – studia I stopnia (licencjackie)

  specjalności:

  Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki

  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją zdrowotną

  Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym

  Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią

  Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim

  Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem niemieckim

  Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju

  Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

  Edukacja komunikacyjno-drogowa

  Poradnictwo zawodowe i doradztwo personalne

  Animacja kultury z arteterapią

  Edukacja medialna

  Kierunek Pedagogika – studia II stopnia (magisterskie)

  specjalności:

  Pedagogika ogólna

  Pedagogika ogólna dla absolwentów studiów I stopnia kierunków niepedagogicznych

  Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki

  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją zdrowotną

  Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym

  Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju

  Poradnictwo zawodowe i doradztwo personalne

  Edukacja komunikacyjno-drogowa

  Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

  Kierunek Zarządzenie – studia I stopnia (licencjackie)

  specjalności:

  Zarządzanie logistyką

  Samodzielny księgowy

  Zarządzanie sportem

  Zarządzanie bezpieczeństwem

  Psychologia w zarządzaniu

  Zarządzanie finansami

  Biznes internetowy

  Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Kierunek Europeistyka – studia I stopnia (licencjackie)

  specjalności:

  Administracja europejska

  Zarządzanie przedsiębiorstwem europejskim

  Marketing kultury europejskiej

  Instytucje i prawo Unii Europejskiej

  Turystyka międzynarodowa

  Media europejskie

  Kierunek Europeistyka – studia II stopnia (magisterskie)

  specjalności:

  Europejska integracja gospodarcza

  Administracja europejska

  Zarządzanie międzynarodowe

  Dziennikarstwo europejskie

  Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie europejskim

  Kierunek Administracja – studia I stopnia (licencjackie)

  specjalności:

  Administracja publiczna

  Administracja gospodarcza

  Administracja elektroniczna

  Kierunek Kulturoznawstwo – studia I stopnia (licencjackie) – uczelnia jest w trakcie ubiegania się o pozwolenie na prowadzenie kierunku

  specjalności:

  Medioznawstwo

  Antropologia kultury europejskiej

  Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna Filia w Koszalinie

  Kierunek Pedagogika – studia I stopnia (licencjackie)

  specjalności:

  Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki

  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją zdrowotną

  Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym

  Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią

  Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim

  Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem niemieckim

  Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju

  Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

  Edukacja komunikacyjno-drogowa

  Poradnictwo zawodowe i doradztwo personalne

  Animacja kultury z arteterapią

  Edukacja medialna

  Kierunek Pedagogika – studia II stopnia (magisterskie)

  specjalności:

  Pedagogika ogólna

  Pedagogika ogólna dla absolwentów studiów I stopnia kierunków niepedagogicznych

  Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki

  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją zdrowotną

  Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym

  Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju

  Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

  Edukacja komunikacyjno-drogowa

  Kierunek Administracja – studia I stopnia (licencjackie)

  specjalności:

  Administracja publiczna

  Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Administracja elektroniczna

  Kierunek Turystyka i Rekreacja – studia I stopnia (licencjackie) – uczelnia jest w trakcie ubiegania się o pozwolenie na prowadzenie kierunku

  specjalności:

  Organizacja i obsługa ruchu turystycznego

  Hotelarstwo i gastronomia

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u