Hydroconsult Sp. z o.o. Oddział w Warszawie

Dodaj |

  • O Firmie
  • Oferta
  • Referencje

Hydroconsult Sp. z o.o. jest firmą konsultingowo-wykonawczą działającą od 1989 r.

Firma posiada certyfikat jakości:


ISO 9001: 2008
.

Realizujemy prace badawczo-rozwojowe, dokumentacje, projekty, ekspertyzy i opracowania specjalistyczne z dziedziny hydrogeologii, geologii inżynierskiej, geofizyki, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i kartografii geologicznej na terenie całego kraju. W wykonywanych tematach szeroko wykorzystujemy techniki modelowania matematycznego, cyfrową obróbkę map i załączników graficznych wraz ze stosownym zestawieniem baz danych. Część naszych osiągnięć publikujemy w specjalistycznych wydawnictwach i czasopismach.

Dysponujemy kadrą, sprzętem terenowym i komputerowym gwarantującym prawidłowe i rzetelne wykonywanie powierzonych prac. Oprócz oprogramowania, obróbki obrazu i GIS dysponujemy własną biblioteką oprogramowania służącego do budowy modeli hydrodynamicznych i migracji zanieczyszczeń (HYDRYLIB), kompleksowej interpretacji sondowań elektrooporowych (INCEL) oraz interpretacji badań grawimetrycznych. W firmie zatrudnione jest 26 osób, w tym 3 z tytułem dr nauk przyrodniczych oraz około 10 osób współpracujących okresowo. Pracownicy firmy posiadają stosowne uprawnienia zawodowe. W zakresie prac naukowo-badawczych i rozwojowych współpracujemy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym, Instytutem Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedrą Geologii i Ochrony Wód Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu.

– Studnie, ujęcia wody, odwodnienia

– Geotermia niskotemperaturowa – ciepło ziemi

– Operaty wodno-prawne

– Strefy ochronne ujęć wód podziemnych

– Raporty oddziaływania na środowisko

– Badania i monitoring składowisk i wysypisk,

– badanie stanu zanieczyszczeń wód i gruntów

– Podłoża budowlane – geotechnika

– Systemy informacji przestrzennej GIS

– Modelowanie matematyczne

– Badania regionalne

– Badania geofizyczne

– Prace badawczo-rozwojowe

 

Firma Hydroconsult Sp. z o.o. dysponuje szeroką ofertą badań i usług jak podano wyżej. Każdej z dziedzin zamieszczonych powyżej przypisano ofertę z którą prosimy się zapoznać klikając odpowiedni odnośnik. Jednocześnie pozwoli ona dowiedzieć się dla kogo firma wykonywała już podobne prace oraz jak zostały one wykonane.

Jeśli mają Państwo pytania, chcą zasięgnąć opinii, to prosimy do nas pisać.

Ministerstwo Środowiska

Wykaz prac geologicznych, które w latach 2002 – 2005 Hydroconsult Sp. z o.o. wykonała na zamówienie Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska

 

Ministerstwo Środowiska

Zakończone prace zastały przyjęte komisyjnie w terminie i były wykonane zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy.

 

Ministerstwo Środowiska

 

  • Projekt prac geologicznych dla ustalenia zasobów wód podziemnych pradoliny warszawsko-berlińskiej
  • Dokumentacja hydrogeologiczna Regionu Poznańskiego Dorzecza Warty
  • Dokumentacja hydrogeologiczna dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych dla obszaru zlewni Kalicy i Tywy
  • Dokumentacja hydrogeologiczna dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych dla obszaru lewobrzeżnej zlewni Dolna Odra

 

Ministerstwo Środowiska

“Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych użytkowych poziomów wodonośnych Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej obszaru od Wolsztyna do Kościana” została przyjęta bez zastrzeżeń przez Ministra Środowiska.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie oświadcza, iż od roku 1994 r. współpracuje z firmą HYDROCONSULT Sp. z o.o. Zaś od roku 1991 Panowie, mgr Krzysztof Nowicki oraz dr Stanisław Dąbrowski byli naszymi merytorycznymi doradcami i konsultantami w zagadnieniach gospodarki wodnej.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Projekt został opracowany poprawnie i prezentuje wysoki poziom merytoryczny

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Określenie potrzeb ochrony zbiorników wód poddziemnych w regionie wodnym Warty

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Większość opracowań zostało wykonanych łącznie z systemami GIS Arc Info dla potrzeb gospodarki wodnej tych dorzeczy. Opracowania wykonane zostały zgodnie z zamówieniem i z należytą starannością.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opracowania wykonane przez Hydroconsult Sp. z o.o. uzyskały aprobatę MOŚZNiL.

 

Urząd Wojewódzki w Warszawie

Firma Hydroconsult Sp. z o.o. wykonała na nasze zlecenie opracowanie p.t. “Mapa możliwości wykorzystania zasobów i jakości wód podziemnych województwa warszawskiego dla potrzeb planowania przestrzennego” …

 

Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie

Aktualizacja danych o użytkownikach dużych komunalnych ujęć wód podziemnych, terenowa weryfikacja lokalizacji oraz inwenteryzacja ujęć wód podziemnych, analiza i aktualizacja zasobów informacyjnych dot. wód podziemnych, ocena i weryfikacja zasobów informacyjnych dot. lokalizacji ujęć wód podziemnych

 

Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie

Główny Wykonawca Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 oświadcza, że firma Hydroconsult Sp. z o.o. arkusze MhP oraz arkusz mapy SMGP Margonin.

 

AQUANET S.A. w Poznaniu

Inwentaryzacja struktur hydrogeologicznych, studni lokalnych i źródeł. Ekspertyza hydrogeologiczna.

 

AQUANET S.A. w Poznaniu

“Inwenteryzacja struktur hydrogeologicznych, studni lokalnych i Ąródeł na terenie m. Poznania” wraz z rozbudową bieżącej bazy danych informatycznych gównego specjalisty ds. hydrogeologii naszej Firmy.

 

AQUANET S.A. w Poznaniu

Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych ujęcia wody z utworów mioceńskich.

 

“AQUA” Spółka z o.o. w Poznaniu

Firma prowadziła nadzór autorski hydrogeologiczny nad budową: Studnie wiercone na terenie ujęcia wody w Krajkowie(11 studni).

 

Biuro Poszukiwań i Ochrony Wód – HYDROEKO

Badania geofizyczne (elektroporowe) w rejonie GZWP nr 137 (Warta) wraz z dokumentacją

 

Hydroprojekt Warszawa

Warunki korzystania z wód zlewni Pilicy

 

Hydroprojekt Warszawa

Hydroconsult Sp. z o.o. wykonał dokumentację hydrogeologiczną zawierającą ustalenie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych, warunki korzystania z wód zlewni Pilicy w zakresie wód podziemnych, które zostały przyjęte przez RZGW Warszawa i Ministerstwo Środowiska.
Opracowania uzyskały pozytywną opinię RZGW Warszawa i Ministerstwa Środowiska

 

Metsa Tissue S.A.

Firma Hydroconsult Sp. z o.o. wykonała na nasze zlecenie, między innymi następujące prace:

  • monitoring składowiska odpadów poprodukcyjnych
  • badania monitoringoweskładowiska odpadów poprodukcyjnych
  • badania fizyko-chemiczne wód i ścieków

 

Przedsiębiorstwo Obsługi i Realizacji Inwestucji FORT sp. z o.o.

Firma Hydroconsult Sp. z o.o. wykonała 9 opracowań dotyczących rozpoznania i oceny zasobów podziemnych w aspekcie zaopatrzenia w wodę.

 

Zakład Komunalny Pobiedziska

Badania monitoringowe wód w rejonie Składowiska Odpadów Komunalnych “BORÓWKO” gm. Pobiedziska.

 

Wojewoda Wielkopolski

Bilans wód podziemnych na terenie powiatów: kaliskiego, ostrowskiego, leszczyńskiego, obornickiego, wągrowieckiego, chodzieskiego, grodziskiego, nowotomyskiego, konińskiego – woj. wielkopolskiego.

 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u