Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

Dodaj |

Historia

Historia Instytutu sięga roku 1953, kiedy z inicjatywy Profesora Aleksandra Krupkowskiego powstał Zakład Metali z siedzibą w Krakowie działający w ramach Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. W tym kształcie organizacyjnym działał do roku 1968. W latach 1969 – 1977 Instytut kontynuował działalność jako samodzielna placówka naukowa Wydziału IV Nauk Technicznych PAN pod nazwą Zakład Podstaw Metalurgii.

Uchwałą Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Zakład Podstaw Metalurgii PAN podniesiony został w 1977 roku do rangi Instytutu Podstaw Metalurgii PAN. W wyniku poszerzenia tematyki badawczej Instytut został przemianowany na Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (5.01.1994 r.).

Od chwili powołania Zakładu Metali do czasu jego wydzielenia w charakterze odrębnej placówki, kierownikiem Zakładu był prof. dr inż. Aleksander Krupkowski, którego imię nosi dzisiaj Instytut. Po przejściu prof. Krupkowskiego na emeryturę na stanowisko kierownika Zakładu, a następnie Dyrektora Instytutu powołany został prof. dr hab. inż. Wojciech Truszkowski. Kolejno dyrektorami Instytutu byli prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel, ponownie prof. dr hab. inż. Wojciech Truszkowski, następnie prof. dr hab. inż. Ryszard Ciach, prof. dr hab. inż. Zbigniew Moser, prof. dr hab. inż Bogusław Major a obecnie prof. dr hab. inż. Paweł Zięba.

Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie metalurgii i inżynierii materiałowej.

 

Pracownie

Pracownia Teorii Procesów Metalurgicznych

Obliczanie wykresów fazowych. Pomiary aktywności wstopach metali, ciepła tworzenia roztworów i faz międzymetalicznych, współczynników dyfuzji, gęstości, lepkości, napięcia powierzchniowego. Preparatyka stopów w komorze manipulacyjnej pracującej w atmosferze argonu wysokiej czystości (azot mniej niż 2ppm, tlen mniej niż 0.1ppm, para wodna mniej niż 1ppm).

Pracownia Fizykochemii Materiałów

Własności fizykochemiczne stopów przeznaczonych na luty bezołowiowe.

Własności termodynamiczne faz miedzymetalicznych w układzie Al – Fe – Ni – Ti.

Stabilność termiczna związków półprzewodnikowych.

Krytyczne opracowanie układów równowagi metodą CALPHAD.

Pracownia Materiałów Funkcjonalnych i Konstrukcyjnych

Badania struktury krystalicznej i defektów podczas przemiany martenzytycznej w stopach miedzi. Otrzymywanie stopów oraz związków międzymetalicznych metodami mechanicznej syntezy i metalurgii proszków. Analiza struktury wydzieleń w stopach aluminium techniką transmisyjnej mikroskopii elektronowej.

Pracownia Inżynierii Powierzchni i Biomateriałów

Wykorzystanie technologii laserowych opartych o laserowe przetapianie oraz osadzanie laserem impulsowym (metoda PLD) do modyfikacji warstwy wierzchniej materiałów. Kompleksowa diagnostyka strukturalna powłok o zastosowaniach: biomedycznym, tribologicznym i kwantowo- elektronowym z wykorzystaniem metod dyfrakcji rentgenowskiej oraz skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Analiza profilu powierzchni i pomiary naprężeń własnych. Badania wybranych właściwości fizykochemicznych warstwy wierzchniej.

Pracownia Struktur Anizotropowych

Ilościowa analiza tekstury krystalograficznej materiałów polikrystalicznych. Ilościowa analiza fazowa materiałów steksturowanych. Analiza mechanizmów formowania się i rozwoju tekstur deformacji i rekrystalizacji. Badania tekstur w warstwach powierzchniowych.

Pracownia Odkształcenia Plastycznego Metali

Wpływ niejednorodności odkształcenia na mikrostrukturę, teksturę, emisję akustyczną oraz anizotropię plastyczną metali. Charakterystyki umocnieniowe oraz ewolucja struktury w kompozytach, związkach międzymetalicznych i metalach nanokrystalicznych.

Pracownia Materiałów Warstwowych

Tworzywa wielowarstwowe uzyskiwane technologiami:

– natryskiwania plazmowego materialów tlenkowych na podłoże metaliczne; analiza struktury;

– zanurzeniową; rola segregacji w warstwie wierzchniej;

– azotowania; modyfikacja warstwy wierzchniej stopów żelaza.

Materiały i technologie przyjazne środowisku:

– nowe technologie spajania metodą lutowania dyfuzyjnego ( stopy bezołowiowe)

– inżynieria defektów w krzemie polikrystalicznym dla celów ogniwa krzemowego.

 

Projekty

Projekty badawcze własne finansowane przez MNiSW

Projekty badawcze promotorskie finansowane przez MNiSW

Projekty badawcze zamawiane koordynowane przez IMIM PAN

Udział w projekty badawczych zamawianych koordynowanych przez inne jednostki

Projekty badawcze rozwojowe MNiSW

Projekty europejskie – programy ramowe

Projekty badawcze specjalne – MNiSW oraz Akcje towarzyszące programom europejskim

Projekty międzynarodowe niewspółfinansowane z zagranicy

Fundusze strukturalne

Badania wspólne w ramach sieci naukowych MNiSW

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u