Instytut Ochrony Środowiska

Dodaj |

O SZKOLE

O nas

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy powołany został Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska w dniu 1 kwietnia 1986 roku. W zasadzie było to reaktywowanie działalności Instytutu, który utworzono w 1973 roku, a w następnym roku wraz z trzema innymi instytutami: Gospodarki Komunalnej, Urbanistyki i Architektury oraz Gospodarki Mieszkaniowej włączono do nowotworzonego Instytutu Kształtowania Środowiska. Jednocześnie z reaktywowaniem Instytutu Ochrony Środowiska Instytut Kształtowania Środowiska zakończył swoją działalność. Przedmiot i zakres działania Instytutu określa jego statut, który został zatwierdzony przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dnia 26 stycznia 1995 r. W roku 2010 otrzymał status Państwowego Instytutu Badawczego. Podstawym przedmiotem działania Instytutu jest opracowywanie naukowych i technicznych podstaw ochrony środowiska oraz polityki państwa w tym zakresie. Instytut Ochrony Środowiska jest instytutem resortowym, nadzorowanym przez Ministerstwo Środowiska. Opracowywanie podstaw polityki ekologicznej państwa w skali krajowej i międzynarodowej wyróżnia IOŚ spośród innych jednostek badawczo-rozwojowych zajmujących się zagadnieniami ochrony środowiska. Ważnym przedmiotem działania IOŚ są kompleksowe badania środowiska, integrujące badania prowadzone w większości pól badawczych.

kwiatek

Instytut działa w następujących polach:

kropka Opracowywanie podstaw strategii i polityki ekologicznej Polski i uczestniczenie w opracowaniach międzynarodowych,
kropka Kompleksowe badania środowiska, zwłaszcza procesów i skutków jego degradacji ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przemysłowej degradacji,
kropka Ochrona atmosfery przed zanieczyszczeniem,
kropka Ochrona klimatu,
kropka Ochrona przed hałasem i wibracjami,
kropka Ochrona krajobrazu i żywych zasobów przyrody,
kropka Ochrona i odnowa biologicznie czynnej powierzchni ziemi,
kropka Ochrona i odnowa zasobów wodnych
kropka Ochrona Bałtyku i jego pobrzeża,
kropka Gospodarowanie odpadami w środowisku,

W podanych wyżej polach Instytut prowadzi prace badawcze i aplikacyjne, zgodnie ze statutowym zakresem działania.

kwiatek

Zakresy merytoryczne działalności w wymienionych polach:

kropka Ekonomiczne i prawne podstawy ochrony środowiska, w tym współpracy Polski na forum międzynarodowym,
kropka Standardy, normy i wskaźniki jakości środowiska oraz emisji zanieczyszczeń,
kropka Monitoring środowiska (ocena stanu środowiska i zachodzących w nim zmian),
kropka Metody i systemy dokumentowania oraz prognozowania zmian w środowisku,
kropka Dokumentacje; bazy danych o obszarach chronionych oraz opracowania koncepcji i planów ich zagospodarowania
kropka Metody pomiarowe i analityczne zanieczyszczenia środowiska,
kropka Zasady, koncepcje i programy gospodarowania w środowisku,
kropka Oceny oddziaływania na środowisko obiektów i przedsięwzięć gospodarczych,
kropka Oceny oddziaływania na środowisko substancji, produktów i urządzeń,
kropka Ochrona środowiska i zasobów przyrody w planowaniu przestrzennym
kropka Sposoby i techniki ochrony środowiska z uwzględnieniem rekultywacji terenów zdegradowanych oraz oceny skuteczności urządzeń ochronnych,
kropka Zintegrowany monitoring środowiska (Stacja Kompleksowego Monitoringu “Puszcza Borecka” działająca w systemach GEMS i EMEP),

kwiatek

W zakres działania Instytutu wchodzi ponadto:

kropka współpraca międzynarodowa i krajowa w zakresie ochrony środowiska,
kropka edukacja ekologiczna,
kropka udzielanie aprobat technicznych na urządzenia do oczyszczania ścieków i przeróbki osadów,
kropka wydawanie opinii o przewidzianych do rejestracji w Polsce środków ochrony roślin w zakresie bezpieczeństwa dla środowiska,
kropka wdrażanie i upowszechnianie wyników prac Instytutu poprzez wydawnictwa własne, organizowanie zjazdów, konferencji i sympozjów krajowych,
kropka działalność biblioteczna i informacyjna

kwiatek

Instytut eksploatuje dwie stacje monitoringu środowiska:

kropka automatyczną Stację Pomiarów Zanieczyszczeń Powietrza w Warszawie,
kropka stację Kompleksowego Monitoringu Środowieska “Puszcza Borecka” na Mazurach.

kwiatek

Wyniki prac przedstawiane są w postaci:

kropka rozpraw naukowych,
kropka raportów z badań,
kropka metodyk analitycznych,
kropka norm i aprobat technicznych,
kropka ekspertyz i opinii,
kropka opracowań patentowych,
kropka publikacji w wydawnictwach własnych,
kropka programów komputerowych i baz danych,

Wyniki wielu prac Instytutu wykorzystywane są w bieżącej działalności Ministerstwa Środowiska, Inspekcji Ochrony Środowiska, a także przy ustalaniu międzynarodowych przedsięwzięć o charakterze globalnym, regionalnym i dwustronnym oraz przy ustalaniu polityki ekologicznej państwa i służącym jej realizacji regulacjom prawnym.

 

HISTORIA

IOŚ Krucza Istniejący od 1986 roku Instytut Ochrony Środowiska otrzymał status Państwowego Instytutu Badawczego (PIB) – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Ochrony Środowiska w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. Nr 172, poz. 1165). W wyniku przeprowadzonej w 2010 r. przez MNiSW oceny parametrycznej dotyczącej działalności jednostki w latach 2005-2009 Instytut Ochrony Środowiska otrzymał kategorię 1 Komunikat Nr 19 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2010 r. o ustalonych kategoriach jednostek naukowych.

Wierzymy, że w ofercie Instytutu, świadczącego już od wielu lat kompleksowe IOSŚ Kolektorskausługi naukowo-badawcze oraz doradczo-eksperckie w dziedzinie ochrony środowiska i posiadającego w tym zakresie znaczący i uznany dorobek, każdy znajdzie coś ważnego i interesującego dla siebie, a żadne z pytań i wątpliwości, z którymi Państwo do nas przyjdziecie, nie pozostanie bez satysfakcjonującej odpowiedzi. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom tych wszystkich osób, które poszukują rzetelnej i fachowej informacji oraz bezpośredniej rady i pomocy w celu skutecznego rozwiązania problemów ochrony środowiska napotykanych w swojej działalności zawodowej, w miejscu zamieszkania i wypoczynku.

IOSŚ Wrocław Na naszej stronie znajdziecie Państwo nie tylko ofertę poszczególnych zakładów badawczych Instytutu, ale również szereg informacji o pełnym zakresie naszego działania i dotychczasowych dokonaniach (popartych w wielu przypadkach stosownymi referencjami), naszej strukturze organizacyjnej i towarzyszącym jej podziale kompetencji, organizowanych szkoleniach, seminariach i konferencjach, instytutowych wydawnictwach i bazach danych, działaniach Instytutu w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, sposobach kontaktowania się z nami i z innymi instytucjami działającymi w tym samym obszarze, i wiele innych.

IOSŚ Diabla Góra
W miejscu poświęconym instytutowym wydawnictwom prezentujemy ofertę naszych publikacji dostępnych w powszechnej sprzedaży oraz przez złożenie elektronicznego zamówienia na zakup wybranej pozycji. Zachęcamy również do korzystania z bogatych i nierzadko unikalnych zbiorów biblioteki Instytutu (np. dotyczących szczegółów współpracy międzynarodowej w dziedzinie środowiska).

Jesteśmy przekonani, że każdy kontakt z nami będzie doskonałą okazją do tego, aby swoją dotychczasową wiedzę o środowisku i o problemach jego ochrony poszerzyć i pogłębić, czego znaczenie trudno jest obecnie przecenić.

 
 

 


Copyright © 2020 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u