Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Centrala Falenty

Dodaj |

O Nas

Podstawą prawną działania Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego są:

 • Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 2008r., nr 159, poz. 993 oraz z 2009 r. nr 168, poz. 1323).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 2001 r. nr 153, poz. 1764).
 • Zarządzenie Nr 76 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Technologiczno-Przyrodniczemu.
 • Statut Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego z dnia 23 grudnia 2009 r., będący załącznikiem do ww. Zarządzenia MRiRW.

Instytut ma osobowość prawną i został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000346302. Siedzibą Instytutu są Falenty, gmina Raszyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie.

Instytut może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) w zakresie wymienionym w Statucie.

Instytut ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinach: agronomia, inżynieria rolnicza i kształtowanie środowiska na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. nr 65, poz. 595 z późń. zm.).

Nadzór nad działalnością Instytutu sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.

 

Struktura i zakres pracy

W Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym wyodrębnia się dwa piony merytoryczne:

 • pion inżynieryjno – rolniczy (inżynierii rolniczej),
 • pion agro-środowiskowy (agronomii i kształtowania środowiska).

W skład Instytutu wchodzą:

 • Centrala w Falentach;
  • Oddział w Warszawie;
  • Oddział w Poznaniu;
   • Mazowiecki Ośrodek Badawczy w Kłudzienku;
   • Dolnośląski Ośrodek Badawczy we Wrocławiu ze Stacją Badawczą w Kamieńcu Wrocławskim;
   • Kujawsko – Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy;
   • Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie ze stacjami badawczymi – Stacją Badawczą w Jaworkach oraz Górskim Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu ;
   • Zachodniopomorski Ośrodek Badawczy w Szczecinie;
   • Żuławski Ośrodek Badawczy w Elblągu ze Stacją Badawczą w Gdańsku.

Na czele Instytutu stoi Dyrektor, który kieruje całokształtem działalności Instytutu i jest za niego odpowiedzialny.

Zastępcami Dyrektora są:

 • Dyrektor Naukowy ds. Agro-Środowiskowych,
 • Dyrektor Naukowy ds. Inżynieryjno-Rolniczych,
 • Dyrektor ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy
 • Dyrektor ds. Administracyjno-Technicznych.

Organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej jest Rada Naukowa Instytutu.

Podstawową komórką naukową Instytutu jest zakład naukowy (ZN), regionalny ośrodek badawczy (ROB) i stacja badawcza (S.), a komórką wspomagającą techniczną i obsługową – dział (Dz.) i stanowisko (St.). Zakładem jest również Laboratorium Badawcze Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego (LAB) oraz Jednostka Certyfikująca Wyroby (JCW).

Zakłady naukowe są zgrupowane w Centrali w Falentach oraz w oddziałach (O): w Oddziale Warszawa (O.Warszawa) oraz Oddziale Poznań (O.Poznań). Centralą w Falentach kieruje bezpośrednio Dyrektor Instytutu, zaś Oddziałami – Dyrektor Instytutu za pośrednictwem kierowników Oddziałów.

Regionalne ośrodki badawcze (ROB) są wyodrębnionymi merytorycznie, administracyjnie i ekonomicznie jednostkami jednozakładowymi, prowadzącymi działalność głównie na rzecz wydzielonych regionów. ROB oraz ZN mogą prowadzić działalność w formie laboratoriów oraz mieć wydzielone pracownie. Regionalnym ośrodkiem badawczym kieruje Dyrektor ROB.

W zakresie działalności naukowej dyrektorzy ROB i kierownicy ZN w Centrali oraz kierownicy oddziałów bezpośrednio podlegają dyrektorom naukowym, w zakresie administracyjno-technicznym – Dyrektorowi ds. Administracyjno-Technicznych, zaś w części finansowo-księgowej i ekonomicznej – Dyrektorowi ds. Ekonomicznych – Głównemu Księgowemu i jego zastępcy.

Pod względem administracyjnym stacją badawczą kieruje kierownik stacji podlegający dyrektorowi ROB.

W Centrali, oddziałach i ROB mogą być powoływane komórki usługowe, które świadczą usługi na podstawie odrębnie opracowanych cenników.

W skład Instytutu wchodzą kierowane przez dyrektorów zakłady doświadczalne (ZD):

 • Zakład Doświadczalny w Biebrzy;
 • Zakład Doświadczalny w Falentach;
 • Zakład Doświadczalny w Poznaniu.

ZD jest jednostką wyodrębnioną merytorycznie, administracyjnie i ekonomicznie i działa na zasadzie pełnego rozrachunku wewnętrznego i samodzielnie sporządza bilans. Dyrektorzy ZD współdziałają z Dyrektorem ds. Administracyjno-Technicznych oraz Dyrektorem ds. Ekonomicznych – Głównym Księgowym i jego zastępcą.

Do rozwiązywania zagadnień specjalnych lub problemów interdyscyplinarnych mogą być tworzone samodzielne zadaniowe zespoły badawcze (SZB).

W celu ułatwienia rozwoju merytorycznego i metodologicznego pracowników o podobnych specjalnościach, a zatrudnionych w różnych ZN i ROB, dopuszcza się tworzenie grup w formie dyskusyjnych klubów naukowych.

 

Działalność

PRZEDMIOT DZIAŁANIA INSTYTUTU

Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – 72.1 PKD w następujących obszarach:

 1. ochrona, użytkowanie i kształtowanie środowiska i przyrody, agroekosystemów, zasobów wodnych, trwałych użytków zielonych oraz krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich;
 2. innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych;
 3. bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń.

ITP - siedziba w Falentach

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz działalności wdrożeniowej, upowszechnieniowej, doradczej, edukacyjnej, szkoleniowej, promocyjnej, wynalazczej i monitoringowej, dotyczącej:

 • inżynierii rolniczej i rozwiązań technicznych w zastosowaniu do produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • agroenergetyki, z uwzględnieniem bioenergetyki i innych odnawialnych źródeł energii;
 • inżynierii wodno-melioracyjnej, melioracji rolnych i wodnych, konstrukcji budowli i urządzeń wodnych oraz obiektów ochrony przeciwpowodziowej;
 • budownictwa wiejskiego i dróg rolniczych;
 • inżynierii materiałowej i eksploatacji urządzeń technicznych w rolnictwie;
 • inżynierii i technologii sanitacji wsi oraz stanu sanitarno-higienicznego wsi wraz z utylizacją osadów ściekowych, odpadów komunalnych i pochodzących z przetwórstwa rolno-spożywczego;
 • kształtowania struktury użytkowania powierzchni i ładu przestrzennego, infrastruktury rolniczej i wiejskiej, układów infrastruktury technicznej i technologiczno-przyrodniczej oraz ładu ekologiczno-krajobrazowego;
 • ochrony przyrody, różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów wiejskich;
 • gospodarki na trwałych użytkach zielonych na terenach nizinnych, wyżynnych, pogórskich i górskich, technologii produkcji pasz, stanu zagrożeń i ochrony siedlisk łąkowych, gleb i wód;
 • gospodarowania wodami w rolnictwie i na obszarach wiejskich, potrzeb nawodnień i odwodnień, deficytu wody, podtopień i powodzi oraz bilansów wodnych;
 • zanieczyszczenia i ochrony jakości wód oraz gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej w zagrodzie i na obszarach wiejskich;
 • kształtowania warunków środowiskowych w obiektach rolniczych i ograniczania emisji gazów, odorów i pyłów ze źródeł rolniczych;
 • przydatności użytkowej i bezpieczeństwa maszyn rolniczych;
 • ekonomiki, organizacji mechanizacji i energetyzacji rolnictwa oraz programów rozwoju wsi i rolnictwa.

Instytut realizuje zadania normalizacyjne, aprobacyjne, kontrolno-weryfikacyjne, i homologacyjne, prowadzi certyfikację zgodności narzędzi, ma-szyn i urządzeń i maszyn stosowanych w przemyśle spożywczym oraz dba o
utrzymanie wysokiego poziomu kadry naukowej w prowadzonych laboratoriach.

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u