Kancelaria Notarialna Krzysztof Wysocki- notariusz

Dodaj |

Kancelaria

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. W zakresie swoich uprawnień notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Czynności notarialne dokonywane są przez notariusza w siedzibie kancelarii, jednakże istnieje możliwość dokonania ich w innym miejscu, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności (np. protokół zgromadzenia wspólników spółki lub stan zdrowia osoby pragnącej dokonać czynności notarialnej).

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, natomiast informacji dotyczących czynności udzielamy także w języku angielskim. Istnieje również możliwość dokonania czynności w języku obcym, przy udziale tłumacza przysięgłego danego języka.

 

Czynności Notarialne

Czynności dokonywane przez notariusza:

* sporządzanie aktów notarialnych

* sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

* sporządzanie poświadczeń

* doręczanie oświadczeń

* spisywanie protokołów

* sporządzanie protestów weksli i czeków

* przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych

* sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

* sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

* sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Przykładowy katalog czynności notarialnych:

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI:

* umowy sprzedaży, darowizny nieruchomości

* umowy zamiany, zniesienia współwłasności nieruchomości

* umowy dożywocia

* umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu

* ustanowienia hipotek, służebności

* umowy warunkowe i przenoszące własność nieruchomości

* umowy przedwstępne w powyższym zakresie

* oświadczenia o wykonaniu prawa odkupu albo pierwokupu

* pełnomocnictwa w powyższym zakresie

PRAWO SPADKOWE:

* sporządzanie testamentów

* otwieranie i ogłaszanie testamentów

* przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu albo odrzuceniu spadku

* umowy o dział spadku

* umowy zbycia spadku

* umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia

* – sporządzanie Aktów Poświadczenia Dziedziczenia

PRAWO RODZINNE:

* umowy majątkowe małżeńskie

* umowy o podział majątku wspólnego małżonków

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH:

* umowy i statuty spółek handlowych

* protokoły walnych zgromadzeń spółek i innych osób prawnych

* poświadczanie własnoręczności podpisów (wzory podpisów)

* możliwość elektronicznego składanie wniosków o rejestrację w KRS

INNE CZYNNOŚCI:

* umowy i statuty fundacji, spółdzielni i innych podmiotów

* oświadczenia o poddaniu się egzekucji

* przyjmowanie protestów czeków i weksli

* przyjmowanie dokumentów w depozyt

* umowy, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u