Nadleśnictwo Międzylesie

Dodaj |

Nadleśnictwo

Nadleśnictwo Międzylesie jest to podstawowa samodzielna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, reprezentująca Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem. Działa w strukturze organizacyjnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na podstawie ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. oraz statutu nadanego Zarządzeniem nr. 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994r.

W ramach sprawowanego zarządu w Nadleśnictwie jest prowadzona działalność:

– podstawowa

– dodatkowa.

Działalność gospodarcza obejmuje prace w zakresie urządzania, ochrony zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, pozyskania drewna, choinek oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym. Nadleśnictwo z uzyskanych dochodów ze sprzedaży drewna, choinek, materiału sadzeniowego pokrywa częściowo niezbędne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Niedobory środków finansowych są wyrównywane z dopłat funduszu leśnego w szczególności w zakresie hodowli, przebudowy drzewostanów, ochrony lasu, a także tworzenia infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej.

Gospodarka leśna

Pod względem geograficznym tereny nadleśnictwa wchodzą w skład Sudetów Wschodnich i Środkowych, oddzielonych od siebie doliną Nysy Kłodzkiej zakończone Przełęczą Międzyleską. Nadleśnictwo obejmuje 11 leśnictw o łącznej powierzchni ok. 10,4 tys. ha.,a zasięg terytorialny nadleśnictwa to 293,91 km2. W lasach gatunkiem dominującym jest świerk (89%), który najczęściej tworzy lite drzewostany jednopiętrowe, rzadziej mieszane – głównie z bukiem. Buk zajmuje 6% powierzchni. Ponadto występują: sosna, jodła, brzoza, modrzew, jawor i jesion. Nadleśnictwo posiada wyłączone drzewostany nasienne sosny pospolitej, jodły, świerka i buka, drzewa doborowe: sosny pospolitej, świerka, jodły, modrzewia, buka, daglezji, jesiona oraz plantację nasienną sosny wdziarowej.

Zasada trwałości lasu i ciągłości jego użytkowania będąca główną podstawą gospodarstwa leśnego stopniowo zmieniała i nadal zmienia swoje znaczenie i ideową zawartość. Współcześnie zwykło się powyższą zasadę nazywać, zasadą trwałości lasu, przy czym jako główne kryteria jej przestrzegania uznaje się:

– zachowanie i odpowiednie wzmacnianie zasobów leśnych oraz ich udziału w globalnym bilansie węgla,

– utrzymanie zdrowia i witalności ekosystemów leśnych,

– utrzymanie i wzmocnienie produkcyjnych funkcji lasów (użytkowanie drzewne i niedrzewne),

– zachowanie, ochrona i odpowiednie wzmocnienie biologicznej różnorodności ekosystemów leśnych,

– utrzymanie i odpowiednie wzmocnienie funkcji ochronnych lasów (zwłaszcza ochrona gleby i wody),

– utrzymanie innych społeczno-ekonomicznych funkcji lasu.

Oferta Handlowa

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą handlową

Sprzedaż drewna :

Nadleśnictwo Międzylesie prowadzi sprzedaż drewna certyfikowanego w drodze procedowania z wykorzystaniem portalu Leśno-Drzewnego oraz w drodze licytacji w systemie e-drewno.

Informacje na temat bieżącej sprzedaży uzyskać można w siedzibie nadleśnictwa od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500. Nadleśnictwo prowadzi także sprzedaż detaliczną, w tym drewna na cele opałowe za które płacić można bezpośrednio u leśniczego. Surowiec przygotowywany jest do sprzedaży zgodnie z normami klasyfikacji jakościowo wymiarowej na warunkach loco las po zrywce.

Cennik detaliczny drewna na II kwartał 2013 rok

Galeria


Copyright © 2020 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u