OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE

Dodaj |
  • O ODN W KONIENIE
  • OFERTA EDUKACYJNA

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie jest publiczną placówkę prowadzoną przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego i nadzorowaną merytorycznie (pedagogicznie) przez Wielkopolskiego  Kuratora Oświaty. Ośrodek działa na terenie województwa wielkopolskiego i obejmuje swym zasięgiem nauczycieli miasta Konina oraz powiatów: konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego. Celem placówki jest doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i placówek oświatowych, oświatowej kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Szkolenia nauczycieli rad pedagogicznych

Tematy szkoleń nauczycieli rad pedagogicznych szkół i placówek oświatowych:

R/1 Od realizacji podstawy programowej do efektywnego przygotowania uczniów do życia w społeczeństwie

R/2 Warsztat pracy nauczyciela w aspekcie podnoszenia efektywności nauczania

R/3 Ewaluacja wewnętrzna istotnym narzędziem poprawy jakości pracy szkoły/placówki

R/4 Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych

R/5 Pożądane efekty kształcenia a dobór metod nauczania

R/6 Jak rozbudzić w uczniu chęć zdobywania wiedzy, czyli metody aktywizujące w procesie nauczania – uczenia się

R/7 Jestem dzieckiem, jestem człowiekiem

R/8 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

R/9 Specyficzne problemy w uczeniu się – uczeń z dysleksją rozwojową

R/10 Opinie, orzeczenia, informacje o wynikach badań – dokumenty wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

R/11 Systemowe wspieranie ucznia zdolnego w szkole

R/12 Trudne sytuacje wychowawcze w klasie a efektywna współpraca z rodzicami

R/13 Jak pomóc dziecku w nauce w domu

R/14 Konstruowanie przedmiotowego systemu oceniania dostosowanego do nowej podstawy programowej z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

R/15 Ocenianie kształtujące

R/16 Konflikty w szkole, negocjacje, mediacje

R/17 Kształtowanie postaw patriotycznych według nowej podstawy programowej

R/18 Ceremoniał szkolny

R/19 Savoir-vivre w szkole i nie tylko – czyli kultura ucznia na co dzień

R/20 Innowacje w szkole – dlaczego warto je podejmować

R/21 Edukacja medialna na zajęciach z różnych przedmiotów w szkole

R/22 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy metodą projektu

R/23 Rozwój i awans zawodowy nauczycieli

R/24 Zarządzanie czasem

R/25 Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu nauczycieli

R/26 Autopromocja szkoły

R/27 Skuteczny kontakt i współpraca placówki oświatowej z mediami

R/28 Pozyskiwanie środków z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych na działania edukacyjne

R/29 Organizacyjne i techniczne środki zabezpieczenia danych osobowych w szkole

R/30 Tworzenie systemu doradztwa zawodowego – sposoby motywowania uczniów do planowania własnego rozwoju

(Szkoły mogą zgłaszać zapotrzebowanie na szkolenia o innej tematyce.)

Wyjazdowe rady pedagogiczne: Ośrodek organizuje także wyjazdowe szkolenia rad pedagogicznych prowadzone w Ośrodku Szkoleniowym w Wąsoszach.

Zalety wyjazdowej rady pedagogicznej:

większa efektywność szkolenia,

pogłębiona integracja grona pedagogicznego,

efekt “twórczego oddalenia” – nabranie dystansu do problemów szkoły.

Zapewniamy na życzenie szkoły dodatkowe elementy szkolenia integrujące grono, na przykład:

wieczorne sesje integracyjno-relaksacyjne,

poranne rozgrzewki twórcze,

ogniska, kuligi, gry terenowe oraz wiele innych atrakcji do ustalenia.

Zasady organizacji szkoleń rad pedagogicznych:

Termin i miejsce: do uzgodnienia po dokonaniu zgłoszenia.

Czas trwania zajęć: od 4 do 8 godzin w zależności od tematyki kursu.

Liczebność grup: formy prowadzone metodami warsztatowymi – grupa może liczyć maksymalnie 30 osób; formy prowadzone metodami wykładowymi z elementami metod warsztatowych – grupa może liczyć do 50 osób.

Materiały: jeden komplet materiałów dla placówki (zespołu nauczycieli uczestniczących w szkoleniu).

Zaświadczenia: każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo.

Zgłoszenia: należy kierować pod adresem – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 62-510 Konin, ul. Sosnowa 14.

Informacji szczegółowych dotyczących organizacji szkolenia i odpłatności udziela Biuro Obsługi Nauczycieli – tel. 063 242 23 32, 063 245 61 95.

więcej…


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u