Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Dodaj |

O Nas

Uczelnia
– historia – władze – struktura
– administracja – baza materialna – inwestycje
– zarządzenia – uchwały Senatu – dokumenty
– akredytacje – publikacje – współpraca z zagranicą
– program Erasmus – egzaminy CELI i CIC

Podstawowe zadania Uczelni i zakres działalności

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie została utworzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 1998 roku, jako pierwsza w kraju uczelnia zawodowa nowego typu kształcąca na poziomie licencjackim i inżynierskim (Dz.U.Nr 65, poz. 418). Uczelnia działa na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), statutu oraz innych przepisów wydanych na jej podstawie.

PWSZ w Tarnowie jest szkołą państwową i nauka na studiach dziennych jest bezpłatna. Studiującym przysługuje również pomoc materialna w postaci stypendiów socjalnych oraz od drugiego roku studiów stypendiów naukowych za dobre wyniki w nauce. Stwarza to możliwość podjęcia studiów młodzieży z rodzin słabszych ekonomicznie. Przeprowadzona analiza danych za okres trzech lat, dotycząca sytuacji materialnej kandydatów zgłaszających się na studia w PWSZ pokazała że przeszło 50 % osób spoza Tarnowa nie podjęłoby studiów w ogóle, gdyby ta uczelnia nie powstała, ponieważ studiowanie w ośrodkach akademickich (w Krakowie, Rzeszowie i innych) przekracza ich możliwości finansowe. Pomoc młodzieży z małych ośrodków wiejskich i miejskich w uzyskaniu wyższego wykształcenia, która na ogół jest słabsza ekonomicznie od swoich rówieśników z dużych miast, jest jednym z głównych celów wpisanych w misję uczelni. Drugim, równie ważnym celem jest poziom i treść kształcenia, które na wszystkich specjalnościach są porównywalne z tymi, jakie obowiązują na uczelniach akademickich. Realizację tego celu zapewnia nam współpraca z uczelniami Krakowa, które sprawują patronat nad naszą szkołą, takimi jak: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Wychowania Fizycznego i Uniwersytet Rolniczy. Z tych uczelni pochodzi najlepsza kadra nauczająca na poszczególnych specjalnościach zawodowych. Wysoki poziom kształcenia oraz równoważność programów naszych studiów z programami realizowanymi w uczelniach patronackich w zakresie studiów licencjackich lub inżynierskich stwarza możliwość kontynuacji studiów w tych uczelniach na uzupełniających studiach magisterskich dla najlepszych absolwentów. Trzecim i równie ważnym celem naszej uczelni jest wychowywanie młodzieży na dobrych i uczciwych obywateli w duchu narodowego patriotyzmu i poszanowania drugiego człowieka. W procesie kształcenia i wychowania studenci są traktowani przez kadrę nauczającą jako równorzędni partnerzy. Mogą liczyć na wszelką pomoc w każdych okolicznościach i w każdym czasie.

Aktualnie Uczelnia prowadzi kształcenie na 14 kierunkach: filologia polska, filologia (angielska, germańska, romańska), matematyka, chemia, ochrona środowiska, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria materiałowa, administracja, ekonomia, wychowanie fizyczne, fizjoterapia i pielęgniarstwo.

 

Studia

Studia
– kierunki/specjalności – praktyki zawodowe – dokumenty
– sprawy studenckie – dział toku studiów – pomoc materialna
– przysposobienie obronne – opłaty – kredyty studenckie
– organizacja roku akademickiego 2011/2012

W roku akademickim 2011/2012 zajęcia odbywają się na 14 kierunkach studiów. Studia pierwszego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera. Zajęcia trwają 6 semestrów, a na kierunkach inżynierskich 7 semestrów. Zajęcia realizowane są w systemie stacjonarnym, a na kilku kierunkach także w systemie niestacjonarnym.

Uczelnia posiada również prawo do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia magisterskie trwają 4 semestry.

 
 


Copyright © 2022 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u