Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Dodaj |

O firmie

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych skupia 24 regionalne stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych, reprezentujące w sumie ponad 3,5 tysiąca członków. Głównym celem działalności PFSRM jest tworzenie warunków do profesjonalnego rozwoju zawodowego rzeczoznawców. Federacja reprezentuje interesy środowiska w relacjach z instytucjami publicznymi oraz działa na rzecz rozwiązań legislacyjnych i stosowania zasad etycznych służących ułatwianiu i przejrzystości obrotu nieruchomościami. Federacja jest wydawcą kwartalnika “Rzeczoznawca Majątkowy” i serii “Biblioteczka Rzeczoznawcy Majątkowego”.

 

Historia

Idea powołania organizacji ponad stowarzyszeniowej wyłoniła się podczas I Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w Częstochowie w 1992 roku. Działacze kilkunastu istniejących wówczas stowarzyszeń zrzeszających specjalistów w zakresie szacowania wartości nieruchomości, postanowili podjąć działania integrujące i koordynujące ich pracę na szczeblu centralnym. W tym celu powołano Tymczasową Komisję Porozumiewawczą Stowarzyszeń. Głównym celem Komisji było przygotowanie statutu i innych dokumentów związanych z rejestracją wspólnej organizacji.

Federację założyło 15 stowarzyszeń w 1993 roku. Stojący na ich czele przewodniczący utworzyli Radę Krajową Federacji, która powołała Zarząd (członkami Zarządu w myśl statutu są członkowie Rady Krajowej). Pierwsze wybory władz Federacji odbyły się 8 października 1993 roku w Gdańsku. W tajnym głosowaniu Rada Krajowa wybrała na prezydenta Andrzeja Kalusa oraz Henryka Czajkowskiego i Mieczysława Prystupę na stanowiska wiceprezydentów. Pierwsza kadencja Zarządu trwała cztery lata, następne władze były powoływane na trzyletnie okresy.

 

Działalność

Federacja realizuje wyżej wymienione cele w szczególności przez:
1. organizowanie międzystowarzyszeniowych form współpracy o zasięgu krajowym, w tym konferencji, zjazdów, kursów, seminariów, wystaw, szkoleń itp.
2. współdziałanie z organami państwa oraz innymi organizacjami i instytucjami, w tym jednostkami naukowo-badawczymi i dydaktycznymi działającymi na rzecz rynku obrotu nieruchomościami
3. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie publikacji specjalistycznych, propagowanie doświadczeń organizacji zawodowych innych krajów, opracowań własnych i innych
4. propagowanie, wspomaganie i prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie doskonalenia zawodowego
5. prezentowanie społeczeństwu, organom Państwa i innym organizacjom oraz instytucjom wspólnych poglądów i opinii stowarzyszeń-członków Federacji dotyczących rynku nieruchomości, regulacji prawnych w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz roli i zadań rzeczoznawców majątkowych
6. promowanie specjalistycznych wydawnictw krajowych i zagranicznych z dziedziny wyceny nieruchomości
7. współpracę z zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi rzeczoznawców majątkowych
8. opracowywanie i rozpowszechnianie norm zawodowych postępowania rzeczoznawców majątkowych jako zasad dobrej praktyki i reguł postępowania przy wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego
9. prowadzenia postępowań mediacyjnych w sprawach spornych związanych z działalnością zawodową rzeczoznawców majątkowych
10. organizowanie praktyk zawodowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych
11. organizowanie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych na mocy odpowiednich porozumień
12. podejmowanie innych działań w interesie sfederowanych stowarzyszeń
Raz w roku odbywają się krajowe konferencje rzeczoznawców majątkowych, których organizatorami są sfederowane stowarzyszenia.

 
 


Copyright © 2022 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u