Prawnik Katowice – Corporis

Dodaj |

  • O NAS
  • NASZA OFERTA

To co może odróżniać nas od innych, to wieloletni okres doświadczenia na rynku usług prawniczych, gdyż już w latach 70-tych XX wieku założyciel kancelarii, Mec. Bronisław Nowosielski, rozpoczął działalność prawniczą jako radca prawny zatrudniany przez różne podmioty z tamtego okresu, takie jak przedsiębiorstwa, spółdzielnie i inne jednostki gospodarcze, przekazując następnie zdobytą wiedzę i doświadczenie dalszym pokoleniom naszych prawników.

Kiedy nasz kraj odzyskał wolność działalności gospodarczej, już w 1989 roku powstała Kancelaria Radcy Prawnego Bronisława Nowosielskiego, która rozpoczęła profesjonalne świadczenie usług prawniczych na nowatorskich na ówczesne czasy zasadach – outsourceing’u. Naszymi Klientami od początku tej działalności do dnia dzisiejszego są przede wszystkim drobni i średni przedsiębiorcy, większe spółki prawa handlowego, podmioty zagraniczne oraz ich oddziały i przedstawicielstwa.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie naszych Klientów w zakresie skutecznego egzekwowania należności pieniężnych, w 2005 roku powstała spółka CORPORIS sp. z o.o., która jest podmiotem szczególnego przeznaczenia – zajmującym się profesjonalnym egzekwowaniem należności pieniężnych i dochodzeniem odszkodowań, wspierająca Klientów całej GRUPY CORPORIS w tej materii.

Stały rozwój naszej działalności, zarówno przestrzenny, jak i w zakresie nowych produktów powoduje, że nieustannie wzrasta liczba naszych pracowników i współpracowników. Staranna selekcja wybitnych osób w swoich specjalnościach powoduje, że możemy pochwalić się niemałą kadrą kompetentnych entuzjastów będących radcami prawnymi, aplikantami radcowskimi, doradcami prawnymi, dyplomowanymi prawnikami oraz specjalistami z innych dziedzin, wspomagającymi naszych Klientów w prowadzeniu biznesu.

Prezentując w skrócie najważniejsze atuty naszej grupy, jesteśmy cenieni ze względu na:

wieloletnie doświadczenie, sięgające kilku dekad na rynku usług prawniczych,

wieloosobowy zespół, pozwalający na zapewnienie nieprzerwanej, niezwłocznej i wieloaspektowo przeanalizowanej odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów, oraz

wysoką jakość świadczonych usług, zapewnioną przede wszystkim przez staranny dobór najzdolniejszych współpracowników, stałe podnoszenie przez nich swoich kwalifikacji, oraz wielopoziomową kontrolę jakości wykonywanych przez nas czynności.

REFERENCJE – KLIKNIJ

 

Podmioty wchodzące w skład naszej grupy świadcząc usługi prawnicze i pokrewne starają się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom Klientów i ich zmieniającym się potrzebom. Dopasowując się do zrozumiałego dla ludzi biznesu modelu sprzedaży usług, pogrupowaliśmy je w tzw. produkty, obejmujące różnego rodzaju usługi i czynności, aczkolwiek zawsze jesteśmy gotowi dostosować się do specyficznych oczekiwań każdego Klienta i stworzyć dla niego indywidualny, optymalny zakres usług.

 

Produkty prawnicze:

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA (KOP) – produkt przeznaczony dla średnich i większych przedsiębiorców, pozwala na stałe korzystanie z pomocy prawnika przy prowadzeniu przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie uzyskiwania porad prawnych, zamawiania opinii prawnych, konstruowania i konsultowania umów / uchwał / regulaminów, prowadzenia spraw sądowych, administracyjnych, z zakresu zamówień publicznych, własności intelektualnej, dochodzenia należności pieniężnych, egzekucji, z zakresu prawa pracy, itp.

STAŁA OCHRONA PRAWNA (SOP) – produkt przeznaczony dla mikro i małych przedsiębiorców, którzy nie mogą sobie pozwolić na stałe korzystanie z pomocy prawnika, ale dostrzegają ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej bez „ochrony” prawnej. Postanawiają więc zarezerwować sobie pewien potencjalny limit czasu naszych prawników, na wypadek gdyby potrzeba skorzystania z ich pomocy faktycznie zaistniała. Znając złe doświadczenia przedsiębiorców w korzystaniu z polis ubezpieczeniowych, w tym o podobnym profilu do SOP (często atrakcyjnych tylko do chwili próby skorzystania z polisy) skonstruowaliśmy nasz produkt zupełnie odmiennie – nie jest to polisa ubezpieczeniowa, a umówiona usługa pozostawania w gotowości do świadczenia usług.

INDYWIDUALNA POMOC PRAWNA – to klasyczny produkt prawniczy, obejmujący dowolną usługę z zakresu pomocy prawnej, wykonywaną dla Klienta incydentalnie, jednorazowo. Dla przykładu może to być prowadzenie dla Klienta jednej sprawy sądowej, administracyjnej, sądowo administracyjnej, udzielenie porady prawnej, skonsultowanie umowy, stworzenie umowy / uchwały / regulaminu, itp.

 

Produkty prawno-finansowe:

DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI (WINDYKACJA) – produkt ten obejmuje zespół czynności, które mają doprowadzić do odzyskania dla naszego Klienta należnych mu od dłużników wierzytelności pieniężnych. Czynności te dzielą się na trzy etapy, z których pierwszy obejmuje polubowne negocjacje, wezwania do zapłaty i próbę uzyskania uznania długu, drugi etap, jeśli następuje, obejmuje procedurę sądową prowadzącą do uzyskania prawomocnego tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikom, zaś trzeci etap to wszczęcie, wspieranie i dyscyplinowanie postępowania egzekucyjnego toczącego się przed współpracującymi z nami komornikami sądowymi. W ramach tego produktu wypracowaliśmy dwie formy współpracy – incydentalne zlecenie windykacji oraz stałe świadczenie usług windykacyjnych.

DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ – produkt ten jako jedyny z naszej oferty przeznaczony jest w głównej mierze dla konsumentów, rzadziej dla przedsiębiorców. W ramach tej usługi wspieramy osoby poszkodowane i pokrzywdzone w dochodzeniu przez nie należnych im roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, głównie z tytułu wywołania rozstroju zdrowia, naruszenia dóbr osobistych, lub innych zdarzeń. Czynności dochodzenia odszkodowań dzielą się na dwa etapy, z których pierwszy obejmuje polubowne negocjacje z zakładem ubezpieczeń (gdyż ten jest zwykle podmiotem odpowiedzialnym), a drugi ewentualne powództwo przed sądem o zapłatę odszkodowania/zadoścuczynienia.

OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI I GIEŁDA WIERZYTELNOŚCI – produkt ten stanowi wsparcie dla windykacji i często jest skuteczną alternatywą dla egzekucji, która ze względu na brak majątku dłużnika nie może się skutecznie zakończyć. Możliwość sprzedaży wierzytelności (przelewu / cesji) na każdym etapie jej dochodzenia daje wierzycielowi komfort – albo zbycia wierzytelności komuś zainteresowanemu jej dochodzeniem, czy potrąceniem się z dłużnikiem (cesja bezwarunkowa – ostateczna), albo polegający na niewystępowaniu już przeciwko dłużnikowi samodzielnie (np. w celu zachowania z nim dobrych relacji handlowych), tylko zbyciu tej wierzytelności do dochodzenia jej zapłaty przez nowego wierzyciela (cesja powiernicza – do inkasa).

 

Produkty prawnicze dedykowane:

ZAKŁADANIE / PRZEKSZTAŁCANIE / LIKWIDACJA SPÓŁEK – to produkt obejmujący zbiór czynności związanych z powoływaniem do życia spółek, jako najczęściej wybieranych form prawnych prowadzenia przedsiębiorstwa średnich i większych rozmiarów. To także pełna obsługa prawna „przekształcenia” jednoosobowej działalności przedsiębiorcy w spółkę z o.o., czy też przekształcenia spółki cywilnej w jawną, spółkę z o.o., czy spółkę akcyjną (lub inne warianty przekształceń). W ramach tego produktu, w zależności od potrzeb Klientów, oferujemy duży przekrój usług, począwszy od samej konsultacji już gotowej umowy spółki, czy stworzenia jej dla Klienta, aż po całościowe przygotowanie, zawarcie umowy u notariusza za Klienta, rejestrację spółki w sądzie i innych urzędach oraz jej przygotowanie do działania na rynku.

OBSŁUGA PRAWNA NIERUCHOMOŚCI – to produkt obejmujący szeroką gamę usług prawniczych dotyczących nieruchomości. Mogą to być czynności związane z ustalaniem stanu prawnego nieruchomości (np. dla osób zainteresowanych prawnie bezpiecznym ich nabyciem – wskazywanie poziomu ryzyka nabycia nieruchomości), lub regulowaniem tego stanu prawnego (np. usuwaniem niezgodności treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, usuwaniem hipotek, ostrzeżeń, lub innych wpisów, podziały nieruchomości, przeprowadzanie postępowań spadkowych, itp.). Produkt ten może obejmować również reprezentację Klienta w procesie inwestycyjnym wraz z przygotowywaniem bezpiecznych umów o roboty budowlane, a także reprezentowanie Klientów w egzekucji z nieruchomości. Obsługa Prawna Nieruchomości to wreszcie reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, lub administracyjnych w sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości na dowolnej podstawie prawnej (lub odszkodowań za wywłaszczenie).

OBSŁUGA PRAWNA UPADŁOŚCI – produkt przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy popadli w poważne tarapaty z zadłużeniem i poszukują odpowiedzi na pytanie jak rozwiązać ten niepożądany stan, czy to poprzez likwidację działalności (upadłość likwidacyjna), czy też przez radykalne uzdrowienie przedsiębiorstwa i wspólnie z wierzycielami uzgodnione zachowanie jego zasobów (upadłość układowa). Dzięki wypracowanym przez nasz zespół oryginalnym koncepcjom pomagamy naszym Klientom od wielu lat radzić sobie z powyższymi problemami, umożliwiając im pozbycie się większości obciążeń przy utrzymaniu satysfakcjonującego poziomu ochrony interesów wierzycieli.

 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u