Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z usług serwisu www.katalogprzedsiebiorstw.pl
 2. Podmiotem świadczącym usługi w ramach serwisu www.katalogprzedsiebiorstw.pl jest LTB Sp. z o.o. (dalej “Usługodawca”) z siedzibą we Wrocławiu na ulicy Drukarskiej 38, kod pocztowy: 53-312.
 3. Użytkownik usługi (dalej „Usługobiorca”) zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Usługa serwisu www.katalogprzedsiebiorstw.pl dotyczy zamieszczenia reklamy na serwisie www.katalogprzedsiebiorstw.pl, dostępnego pod adresem www.katalogprzedsiebiorstw.pl.
 5. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy, która zostaje zawarta przez Usługodawcę z Usługobiorcą.

II. Zasady współpracy

 1. Z usług serwisu www.katalogprzedsiebiorstw.pl korzystać może każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej).
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do podawania bezbłędnych danych, wszelkie opisy powinny być sformułowane poprawnie gramatycznie i stylistycznie oraz z zachowaniem zasad ortografii.
 3. Wszelkie dane Usługobiorcy wprowadzone do serwisu www.katalogprzedsiebiorstw.pl stanowią integralną część bazy przedsiębiorstw serwisu  www.katalogprzedsiebiorstw.pl oraz pozostają do dyspozycji tylko i wyłącznie firmy zarządzającej serwisem.
 4. Niedozwolone jest prowadzenie korespondencji seryjnej za pomocą serwisu www.katalogprzedsiebiorstw.pl lub danych z niego pozyskanych.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi podejrzenie, że ich treść jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich.
 6. Usługobiorca nie powinien umieszczać treści powodujących ewentualne szkody po stronie serwisu www.katalogprzedsiebiorstw.pl
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej reklamy na serwisie www.katalogprzedsiebiorstw.pl
 8. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczących spraw administracyjnych oraz informacji promocyjnych.
 9. Dodanie wpisu reklamowego do katalogu firm www.katalogprzedsiebiorstw.pl  jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych Usługobiorcy do celów marketingowych przez LTB Sp. z o.o.
 10. Usługobiorca oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do znaków towarowych, treści reklamy, własności intelektualnej oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich treść.

III. Rejestracja firmy

 1. Dodanie firmy do katalogu przedsiębiorstw serwisu www.katalogprzedsiebiorstw.pl następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.katalogprzedsiebiorstw.pl/pl/dodaj-swoja-firme.html, podanie danych firmy drogą e-mailową bądź telefoniczną.
 2. Część danych firm prezentowanych w Serwisie pochodzi z ogólnodostępnych źródeł takich jak Internet czy Główny Urząd Statystyczny i przedstawione są w wersji bezpłatnej.
 3. Usługodawca oferuje wpis w wersjach bezpłatnej lub płatnej.  W przypadku wyboru wersji płatnej wymagane jest zawarcie umowy pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą.
 4. Testowanie wpisu w wersji płatnej może się odbywać tylko jeden raz. W przypadku próby testowania przez firmę wpisu rozszerzonego na kolejny “okres próbny”, oferty będą usuwane.
 5. Firma posiadająca kod rabatowy ma możliwość publikacji wpisu w wersji MEDIUM nieodpłatnie przez określony okres czasu.
 6. Zawarcie umowy o zamieszczenie reklamy na serwisie www.katalogprzedsiebiorstw.pl wymaga potwierdzenia ze strony Usługobiorcy.
 7. Sposoby potwierdzenia zawarcia umowy: a) wiadomość elektroniczna e-mail potwierdzająca dane do publikacji oraz dane do faktury VAT z formularza zamówienia, b) przesłanie formularza zamówienia wraz z podpisem lub pieczątką osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Usługobiorcy.
 8. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez LTB Sp. z o.o. jego danych w celu realizacji umowy o świadczenie usług reklamowych, w tym celu umożliwienia wystawienia faktury VAT.
 9. Usługobiorca otrzyma fakturę VAT drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail w ciągu 24 godzin lub drogą pocztową w ciągu 5 dni roboczych od momentu zawarcia umowy.
 10. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, po czym umowa zostaje automatycznie przedłużona na okres kolejnych 12 miesięcy.
 11. Usługobiorca ma prawo odstąpić od automatycznego przedłużenia umowy, jeśli przed upływem końca okresu publikacji prześle stosowną informację listem do Biura Obsługi Klienta serwisu www.katalogprzedsiebiorstw.pl, wiadomością e-mail bądź faxem.

IV. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Biura Obsługi Klienta www.katalogprzedsiebiorstw.pl pocztą elektroniczną na adres biuro@katalogprzedsiebiorstw.pl bądź telefonicznie na numer +48 71 707 22 95.
 2. Reklamacja powinna zawierać numer referencyjny reklamowanej usługi, nazwę firmy oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.

V. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Usługobiorcę.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług teleinformatycznych, w szczególności jakości i szybkości połączeń internetowych Usługobiorcy, osób pośrednich oraz użytkowników odwiedzających serwis www.katalogprzedsiebiorstw.pl
 3. Akceptacja niniejszego regulaminu przez usługobiorcę jest równoznaczna z oświadczeniem: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach serwisu, w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Serwisu” oraz “Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną”. Usługobiorca może w każdej chwili dokonać zmiany lub zażądać usunięcia swoich danych z bazy danych Serwisu.
 4. Usługodawca ma prawo do zmiany regulaminu z wcześniejszym poinformowaniem o tym użytkowników drogą e-mailową, bądź faxem – aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronach internetowych serwisu www.katalogprzedsiebiorstw.pl.
 5. Usługodawca nie odpowiada za usterki wynikające z przyczyn niezależnych od niego np. klęski żywiołowe, awarie łącz telekomunikacyjnych i inne.
 6. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u