Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka

Dodaj |

Struktura Uczelni

Szkoła działa w oparciu o Statut, przyjęty przez Ministra Edukacji Narodowej decyzją z dnia 28 maja 1993r. nr DNS 3-0145/TBM/26/93, a obecnie jego nowa wersję przyjętą przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 13 listopada 2007 r. nr DSW-3-07-411-243/07 Zgodnie z przepisami Statutu organami kolegialnymi Uczelni są Senat i Rady Wydziałów. 
Najwyższą władzę w Uczelni sprawuje RektorOrganem doradczym Uczelni jest Rada Społeczna. Skupia ona przedstawicieli władz regionu, instytucji i przedsiębiorstw z województwa śląskiego. Opiniuje kierunki rozwoju Uczelni i specjalności kształcenia, udziela wielu cennych uwag dotyczących programów nauczania i projektów badawczych. Członkowie Rady pomagają w zorganizowaniu praktyk studenckich. Przewodniczącym Rady Społecznej jest mgr Jacek Kwiatkowski Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Założyciel Uczelni.

Uczelnia posiada strukturę wielowydziałową, na którą składają się:

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych w Katowicach

oraz
Zamiejscowy Wydział Nauk o Zdrowiu w Tychach
Zamiejscowy Wydział w Olkuszu
Zamiejscowy Wydział w Żarkach
Uczelnia posiada własną kadrę doświadczonych, otwartych na problemy studentów, pracowników naukowych. Obecnie na Uczelni wykłada blisko 300 pracowników naukowych w tym ponad 40 profesorów. Zajęcia warsztatowe prowadzą praktycy i eksperci z danej dziedziny, przedstawiciele kadry menedżerskiej przedsiębiorstw z naszego regionu. Uczelnia korzysta z wiedzy i doświadczeń pracowników nauki innych uczelni, polityków i członków rządu. Uczelnia zatrudnia też wykładowców z zagranicy, którzy prowadzą wykłady i bloki tematyczne w językach obcych. 
Ponadto, dzięki rozwijanym kontaktom zagranicznym, odbywają się gościnne wykłady i seminaria prowadzone przez wykładowców z partnerskich uczelni. Do tej pory gościnne wykłady na uczelni wygłosili m.in.: prof. Elvira Lussana, prof. Giuseppe Calzoni, prof. Giancarlo Malvestito, prof. Sermin Sierra Martinez, prof. dr hab. Danuta Hübner, prof. dr hab. Grzegorz Kołodko, prof. dr hab. Marek Belka, Konsul Generalny USA Siria Lopez, Minister Czesław Śleziak, Poseł na Sejm dr Jan Rzymełka, Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht, Dyrektor Regionalnej Izby Gospodarczej Tadeusz Donocik, Poseł do Europarlamentu prof. Genowefa Grabowska, Poseł do Europarlamentu prof. Jerzy Buzek.
W ramach Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych na Uczelni funkcjonują:

I. Katedra Zarządzania
Kierownik – prof. zw. dr hab. Grażyna Gruszczyńska – Malec

II. Katedra Ochrony Dóbr Kultury
Kierownik – prof. zw. dr hab. Ewa Chojecka

III. Katedra Europeistyki
Kierownik – prof. zw. dr hab. Helena Tendera – Właszczuk

IV. Katedra Pedagogiki
Kierownik – prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz – Winnicki 

  1. Zakład Patologii Społecznej i Psychoprofilaktyki
    Kierownik – dr Andrzej Czerkawski

V. Katedra Informatyki
Kierownik – dr hab. inż. Celina Olszak, prof. nzw.

VI. Katedra Ochrony Środowiska
Kierownik – dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, prof. nzw.

ZAKŁADY:
1. Zakład Statystyki i Ekonometrii
Kierownik – prof. dr hab. Włodzimierz Szkutnik

2. Zakład Marketingu
Kierownik – prof. dr hab. Krystyna Śliwińska

3. Zakład Transportu i Logistyki
Kierownik – dr hab. Stanisław Marszałek, prof. nzw.

4. Zakład Ekonomii 
Kierownik – prof. zw. dr hab. Joachim Meisner

5. Zakład Metod Ilościowych
Kierownik – prof. zw. dr hab. Jerzy Mika

6. Zakład Prawa i Polityki Społecznej
Kierownik – dr Dariusz Szostek

7. Centrum Nauczania Języków Obcych
Kierownik – mgr Donata Marks

8. Zakład Wychowania Fizycznego 
Kierownik – mgr Józef Babiak

 

Atuty i Certyfikaty

WIARYGODNA UCZELNIA

Certyfikat i znak jakości „Wiarygodna Szkoła” przyznawane są przez Akademickie Centrum Informacyjne, które przed przyznaniem ich sprawdza aspekty prawne działalności uczelni, ocenia bazę dydaktyczną (np. sale wykładowe i komputerowe) oraz pozadydaktyczne aspekty działalności (działalność Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Studenckiego Biura Karier, Biura Współpracy z Zagranicą, AZS-u itd.). Jednocześnie ACI przeprowadza kontrolę, dotyczącą prawdziwości zawartych w materiałach reklamowych informacji, a także wywiad środowiskowy wśród studentów. 

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach już siódmy raz poddała się takiej kontroli (pierwszy raz w 2005 roku, następne w latach 2006, 2007, 2008, 2009, 2010), i po raz kolejny pomyślnie ją przeszła, co zaowocowało przyznaniem jej znaku jakości i certyfikatu „Wiarygodna Szkoła”.

ZŁOTY LAUR UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Złote Laury Umiejętności i Kompetencji to nagroda przyznawana przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach osobom, organizacjom i instytucjom, które osiągnęły sukces gospodarczy lub zawodowy, godząc swoją pracę z działalnością publiczną oraz wykazując się wyjątkową postawą etyczną aktywnością społeczną i uczestnictwem w akcjach charytatywnych.

17 stycznia 2009r. Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm” otrzymała Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach.

ZŁOTA ODZNAKA HONOROWA „ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO” 
  
Jest to odznaka przyznawana od 2003 roku przez Sejmik Województwa Śląskiego za działalność na terenie województwa śląskiego przyczyniającą się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju regionu. Jako jedna z pierwszych instytucji oświatowych Złotą Odznakę „Za zasługi dla Województwa Śląskiego” otrzymała Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. Odznaka została przyznana jako dowód uznania za działalność na rzecz rozwoju naukowego pracowników i wykorzystanie ich wiedzy dla dobra regionu, a także za angażowanie się w rozwiązywanie problemów regionu poprzez realizację prac naukowo – badawczych.

 

ŚLĄSKA NAGRODA JAKOŚCI

Konkurs „Śląska Nagroda Jakości” to konkurs pod honorowym patronatem Wojewody Śląskiego i Marszałka Województwa Śląskiego. Ma on na celu integrację środowiska gospodarczego i promowanie osiągnięć przedsiębiorstw oraz instytucji, realizujących ideę ciągłego doskonalenia.

Dzięki wniesieniu znacznego wkładu w zakresie szkolenia koncepcji Zarządzania przez Jakość zarówno w sensie praktycznym, jak i teoretycznym Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach została laureatem Nagrody Indywidualnej w Kategorii „Nauka” w VII Edycji Konkursu. Wręczenie nagrody miało miejsce 13.05.2005 roku.

CERTYFIKAT DOBRE UCZELNIE 
28 maja 2008r. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Ziętka w Katowicach otrzymała certyfikat portalu „DobreUczelnie.pl”. Portal prowadzi program o tej samej nazwie, w którym sprawdza uczelnie pod kątem działalności naukowej, atrakcyjności kierunków, kadry dydaktycznej, bazy bibliotecznej, lokalizacji, działalności samorządowej, ofert poza zajęciowych. Efektem działalności programu jest strona internetowa stworzona z myślą o absolwentach szkół średnich, którzy stoją u progu wyboru uczelni wyższych. Wskazuje ona elementy na jakie należy zwrócić uwagę przy doborze szkoły wyższej oraz wyszukuje uczelnie spełniające najwyższe europejskie standardy edukacyjne.


CERTYFIKAT MICROSOFT LICENSE MANAGEMENT

Certyfikat Microsoft License Management przyznawany jest przez firmę Microsoft, jako potwierdzenie spełnienia jej wymogów dotyczących zarządzania licencjami na oprogramowanie. 

Jako pierwsza uczelnia na Śląsku i piąta w Polsce otrzymała ten certyfikat Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. Stwierdza on iż uczelnia z sukcesem przeszła ocenę oprogramowania wykonaną przez niezależną firmę, stosuje odpowiednie procedury i rozwiązania w zakresie zarządzania oprogramowaniem oraz posiada licencje na wszystkie programy Microsoft używane w ramach firmy. Wręczenie certyfikatu miało miejsce 11.05.2006 roku.

Od 2006 roku Microsoft sprawdza zgodność spełnienie wymogów odnośnie zarządzania licencjami na oprogramowanie. Ponowne przyznanie certyfikatów odbyło się 04.06.2007r., 18.08.2008r. i 26.08.2009r.

CERTYFIKATY DLA STUDENCKIEGO BIURA KARIER 
Aby zapewnić swoim studentom i absolwentom możliwość zdobycia pracy Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach od 2001 roku prowadzi Studenckie Biuro Karier i stale stara się poprawiać jego funkcjonowanie, czego wyrazem są kolejne certyfikaty mu przyznawane. 

Dotychczas SBK otrzymało następujące certyfikaty: 

Certyfikat Ministerstwa Gospodarki i Pracy, potwierdzający, iż SBK jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. Certyfikat wydano w grudniu 2002 roku.

Certyfikat Ministerstwa Gospodarki i Pracy dla SBK potwierdzający wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia jako agencję pośrednictwa pracy na terenie RP. Certyfikat wydano w lipcu 2003 roku. 

Certyfikat Ministerstwa Gospodarki i Pracy dla SBK potwierdzający wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia jako agencję doradztwa personalnego. Certyfikat wydano w lutym 2005 roku. 

Certyfikat Ministerstwa Gospodarki i Pracy dla SBK potwierdzający wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia jako agencję poradnictwa zawodowego. Certyfikat wydano w październiku 2005 roku. 

 

Atuty


PATRONAT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Dnia 22 września 2004 r. Uczelnia podpisała porozumienie z Uniwersytetem Śląskim polegające na spójnej realizacji polityki edukacyjnej w regionie, integracji środowiska pracowników i studentów szkół wyższych. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach objęta została jednocześnie patronatem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współdziałanie obejmuje następujące obszary:
– współpracy i wzajemnej pomocy w zakresie działalności organizacyjnej, naukowo – badawczej i dydaktycznej,
– współpracy polegającej na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników oraz kontynuacji studiów w Uniwersytecie przez absolwentów Szkoły,

– badań rynku pracy w celu kształtowania profilu kształcenia absolwentów.

Program START

Dnia 27 czerwca 2007 roku w Gliwicach została zawarta umowa pomiędzy Politechniką Śląską w Gliwicach, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Politechniką Częstochowską, Akademią Ekonomiczną w Katowicach, Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej oraz Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach. Uczelnie te mają w planach wspólne opracowanie oraz realizację projektu umożliwiającego wdrożenie w latach 2008-2011 programu promocji kreatywności i przedsiębiorczości w sześciu uczelniach wyższych, zwanego programem START. Program START opracowany będzie w ramach projektu „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach”.


STUDENCKIE BIURO KARIER
SBK funkcjonuje na uczelni od października 2001 roku. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie działalności doradczej w zakresie rynku pracy. Pomaga wszystkim zainteresowanym studentom zdecydować jaką potencjalną ścieżkę kariery wybrać, prowadzi także doradztwo personalne i poradnictwo zawodowe, pomaga redagować dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji (życiorys, list motywacyjny), merytorycznie przygotowuje do rozmowy kwalifikacyjnej, powiadamia o możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Główny cel pracowników biura to rozwijanie w studentach inicjatywy, a także umiejętności wykorzystania własnych możliwości poprzez umiejętną ocenę szans i zagrożeń na rynku pracy.

 

BIURO WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

Istnieje na uczelni również od października 2001 roku. Jego zadaniem jest koordynacja wszystkich działań związanych ze współpracą międzynarodową i internacjonalizacją kształcenia. Celem biura jest przede wszystkim ułatwienie studentom dostępu do studiowania na uczelniach zagranicznych i odbywania praktyk zawodowych za granicą poprzez informowanie o stypendiach, wymianie naukowej, programach edukacyjnych, a także o możliwościach dofinansowania. Zajmuje się również promowaniem kształcenia uwzględniającego aspekty kulturowe krajów partnerskich. Biuro realizuje projekty w ramach międzynarodowych programów: Erasmus (na podstawie tzw. RozszerzonejKarty Erasmusa przyznanej uczelni przez Komisję Europejską) oraz Leonardo da Vinci, organizacji takich jak np. DAAD czy Studentenwerk.
CISCO

Dzięki współpracy z Założycielem Uczelni, Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, w Uczelni istnieje możliwość uczestnictwa w programie CISCO NETWORKING ACADEMY (CNA). Umożliwia on uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci kursów CISCO przygotowani są do zyskania certyfikatu zawodowego CISCO Certified Networking Associate (CCNA).

LABORATORIUM TECHNIKI CYFROWEJ I MIKROPROCESOROWEJ
Jest to laboratorium wyposażone w najnowszy sprzęt i oprogramowanie, dzięki któremu pozwala kształcić na europejskim poziomie studentów kierunku Informatyka. Słuchacze mają okazję zgłębiać tam tajniki wiedzy z zakresu elektroniki i techniki cyfrowej. W oparciu o zgromadzone przyrządy, studenci poznają warsztat pracy elektronika. Wiele zagadnień z zakresu elektroniki cyfrowej i mikroprocesorowej prowadzonych jest tam w trybie wirtualnym w oparciu o najlepsze programy z tego zakresu. Wszystkie komputery pracują w sieci podłączonej do laboratoryjnego serwera, który gwarantuje wysokie bezpieczeństwo gromadzonych danych i programów.

AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Powstał na uczelni w 2004 roku, jako część ogólnopolskiej inicjatywy studenckiej, mającej na celu rozwój przedsiębiorczości wśród polskiej młodzieży. Jest jednym z pierwszych spośród ponad 30 Inkubatorów, rozsianych po terenie całego kraju. Projekt Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości realizowany jest we współpracy ze Studenckim Forum Business Centre Club. Przedsięwzięciu patronują Minister Gospodarki, Minister Edukacji oraz NBP.

W roku 2007 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach otrzymał odznaczenie Srebrnego AIP. Jest to prestiżowe odznaczenie przyznawane przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. 

Wyróżnienie to otrzymują Inkubatory, w ramach których działa minimum 15 firm, przez co najmniej dwa miesiące. Dzięki pracy Dyrektora Radka Kandzi oraz jego współpracowników udało się stworzyć jeden z najlepszych Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Polsce. 

BIBLIOTEKA
Od 1993 roku w SWSZ rozpoczęto tworzenie własnej biblioteki naukowej. Tematyka gromadzonego księgozbioru odpowiada prowadzonym przez Uczelnię specjalnościom. W szczególności Biblioteka gromadzi wydawnictwa z zakresu: zarządzania, marketingu, ekonomii, przedsiębiorczości, finansów i bankowości, rachunkowości, statystyki i demografii, ekonometrii, badań operacyjnych, ubezpieczeń, pracy i polityki społecznej, transportu, historii i geografii gospodarczej, ochrony środowiska, podstaw prawa, pedagogiki, psychologii, filozofii, socjologii, matematyki, informatyki, transportu, logistyki, międzynarodowych stosunków gospodarczych, tematyki europejskiej i integracyjnej, a w Zamiejscowym Wydziale Nauk o Zdrowiu z zakresu pielęgniarstwa. W zbiorach znajdują się również podręczniki i materiały do nauki języków obcych. Studenci mają do dyspozycji następujące czytelnie:

Czytelnia Czasopism, która zapewnia wolny dostęp do prenumerowanej prasy i czasopism.

Czytelnia Naukowa, w której można korzystać w wolnym dostępie z księgozbioru naukowego, dydaktycznego i podręcznego.

Czytelnia Multimedialna, w której można skorzystać z dokumentów wydanych na nośnikach elektronicznych, z baz danych, katalogów on-line wybranych bibliotek polskich i zagranicznych, bezpłatnych serwisów informacyjnych polskich i światowych. Na stanowiskach audio i wideo można zapoznać się z materiałami edukacyjnymi wspomagającymi naukę języków obcych oraz różnymi wykładami specjalistycznymi.

Czytelnia Europejska, oferująca w wolnym dostępie tradycyjny księgozbiór 
z zakresu tematyki europejskiej, integracyjnej i unijnej.

Czytelnia Pedagogiczna dostarcza studentom kierunku Pedagogika i nie tylko materiały niezbędne w procesie nauczania.

WYDAWNICTWA
Uczelnia prowadzi w szerokim zakresie działalność publicystyczną i wydawniczą. Wydaje przede wszystkim podręczniki dla studentów, a także materiały konferencyjne dotyczące Unii Europejskiej i problemów związanych z ochroną środowiska. Wśród książek i skryptów są pozycje wydane zarówno w języku polskim, angielskim i niemieckim. Książki te są drukowane zwłaszcza na potrzeby studentów SWSZ i bezpośrednio sprzedawane przez Dział Wydawnictw. Jednak znaczna ich część jest rozprowadzana poprzez księgarnie i hurtownie na terenie całego kraju. Dział Wydawnictw podjął również współpracę z wydawnictwami i bibliotekami innych uczelni, w ramach, której następuje wymiana publikacji. 18 czerwca 2004r. w ogólnopolskiej konferencji „Problemy współczesnego edytorstwa w szkole wyższej” pod patronatem Biblioteki Śląskiej i przewodnictwem prof. dr hab. Jana Malickiego Wydawnictwo otrzymało nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii książka dydaktyczna.

SAMORZĄD STUDENCKI

Samorząd działa na uczelni od 1997 roku. Jest on organizacją, której celem jest reprezentowanie studentów, tak w murach Uczelni, jak i poza nimi. Współpracuje z wieloma organizacjami studenckimi, m.in. MONSSUN-em, Parlamentem Studentów RP oraz Porozumieniem Studentów Uczelni Niepaństwowych Śląska.


AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

Klub Uczelniany AZS rozpoczął swoją działalność w 2000 r. Na początku zrzeszał tylko kilka osób, dziś należy do niego ponad 260 studentów i pracowników Uczelni. AZS posiada kilka sekcji, m.in. sekcję futsalu, siatkówki, koszykówki, fitness, sztuk walki, tenisa stołowego, sekcję rowerową oraz siłową. Dzięki współpracy z Klubem ProActiv w Katowicach członkowie AZS-u mogą na bardzo dogodnych zasadach korzystać z oferty Klubu.

Klub ONZ
Koło Naukowe KLUB ONZ powstało z inicjatywy studentów SWSZ, którzy w kwietniu 2006 roku uczestniczyli w symulacji obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, a w 2008 roku w Londynie. Zadaniem priorytetowym koła jest przygotowanie delegacji studentów SWSZ do udziału w międzynarodowych konferencjach National Model United Nations. Konferencje są symulacją obrad ONZ, w których uczestniczą studenci z całego świata. W związku z powyższym celem działalności Koła jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem organizacji, jej komitetów oraz analiza problemów współczesnej gospodarki światowej. Studenci Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach byli dotychczas jedynymi reprezentantami naszego kraju w National Model United Nations.


KOŁA NAUKOWE
Aby pomóc studentom rozwijać swoje zainteresowania i poszerzać wiedzę, na Uczelni funkcjonuje szereg kół naukowych. 
Są to m.in.:

  • Studenckie Centrum Marketingu
  • Studenckie Centrum Kultury Europejskiej
  • Koło Naukowe Informatyki
  • Koło Naukowe Pedagogiki
  • Koło Naukowe Public Relations
  • Koło Naukowe Zarządzania
  • Koło Naukowe Ekologów
 
 

Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u