Stowarzyszenie Stwarzania Aktywnych Możliwości Samozatrudniania Osób Niepełnosprawnych “SAMSON”

Dodaj |

O Firmie

Stowarzyszenie Stwarzania Aktywnych Możliwości Samozatrudniania Osób Niepełnosprawnych SAMSON z siedzibą w Warszawie, powstało w 2009 roku z inicjatywy osób zainteresowanych wspieraniem aktywizacji zawodowej, zatrudniania i samo zatrudniania osób niepełnosprawnych.

SAMSON jest organizacją pozarządową, pomagającą osobom niepełnosprawnym w integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej.

Działalność Stowarzyszenia ma na celu dążenie do pełnej i skutecznej integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez:

 1. Tworzenie warunków sprzyjających twórczości, aktywności poznawczej, społecznej, obywatelskiej i zawodowej osób niepełnosprawnych (ON).
 2. Przeciwdziałanie bezrobociu, bezdomności, ubóstw, wykluczeniu społecznemu, marginalizacji społecznej.
 3. Rozwijanie zdolności, zainteresowań i potencjału młodego pokolenia Polaków, w szczególności osób niepełnosprawnych.
 4. Promowanie idei wolontariatu.
 5. Niesienie pomocy socjalnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, materialnej osobom w potrzebie w szczególności osobom niepełnosprawnym.
 6. Wspieranie procesów rozwojowych i integracyjnych w społecznościach lokalnych.
 7. Promowanie integracji europejskiej.
 8. Upowszechnianie wiedzy na temat form i możliwości samozatrudniania osób niepełnosprawnych.

Wszystkie zainteresowane współpracą osoby zachęcamy do kontaktu z nami oraz do zapoznawania się z naszymi projektami.

 

Nasze cele

Stowarzyszenie “SAMSON” stawia przed sobą do realizacji następujące cele:

– zmiana postaw i opinii osób niepełnosprawnych i pracodawców dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych;

– działanie na rzecz wdrożenia idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu;

– Społeczną Odpowiedzialność Biznesu rozumiemy jako gotowość zatrudnienia niepełnosprawnych oraz i zagwarantowania im równouprawnienia w zatrudnieniu,”

– działanie na rzecz usuwania barier psychologicznych, zawodowych i społecznych uniemożliwiających lub utrudniających wejście osobom niepełnosprawnym na otwarty rynek pracy”

– aktywne wsparcie w procesie wchodzenia na rynek pracy osób niepełnosprawnych poprzez zatrudnienie wspierane, dostosowane do potrzeb rynku pracy, szkolenia zawodowe, promocję, informację oraz współpracę z pracodawcami;

– korzystanie z doświadczeń organizacji pozarządowych krajów członkowskich Unii Europejskiej i upowszechnianie ich w Polsce.
Osiągnięcie tak ambitnych celów jest realizowane poprzez:

 1. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie różnorodnych form zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych stosownie do ich możliwości.
 2. Współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
 3. Szkolenia zawodowe, językowe, informatyczne.
 4. Poradnictwo psychologiczne-pedagogiczne
 5. Prowadzenie pośrednictwa pracy oraz ośrodków doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych i pracodawców.
 6. Prowadzenie akcji promocyjnych, konkursów i upowszechniania osiągnięć i dobrej praktyki w zakresie zatrudniania oraz wybitnych osiągnięć pracowniczych osób niepełnosprawnych.
 7. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia, występowanie na rzecz poszanowania tych interesów przed organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i jednostkami gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi.
 8. Dbanie o przestrzeganie zasad prawnych i etycznych dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych.
 9. Organizowanie spotkań, dyskusji i zebrań informacyjnych.
 10. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz innych działań z zakresu rehabilitacji społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych.
 11. Opracowywanie programów naprawczych i restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne.
 12. Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowych, medycznych, doradczych, szkoleniowych.
 13. Wspieranie przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych.
 14. Organizacja wypoczynku dla osób potrzebujących.
 15. Organizacja kampanii społecznych.
 16. Organizacja działań sportowych i turystycznych, imprez i zawodów.
 17. Współpraca z mediami.
 18. Pomoc organizacyjna, finansowa i merytoryczna przedsiębiorstwom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, zwłaszcza w celu rozwoju i utrzymania zatrudnienia tych osób.
 19. Prowadzenie działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych, usuwanie barier utrudniających podejmowanie pracy zarobkowej i rehabilitacji zawodowej a także rozwijania samozaradności i samoodpowiedzialności osób niepełnosprawnych.
 20. Działalność charytatywna.
 21. Podejmowanie działań mających na celu wskazanie osobom niepełnosprawnym możliwości wiążących się z wszystkimi formami podjęcia samozatrudniania oraz telepracy.
 22. Przygotowanie osób niepełnosprawnych do podjęcia pracy we własnych jedno- i kilkuosobowych firmach, przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej, wskazanie uregulowań prawnych i innych uregulowań umożliwiających podjęcie pracy we własnych firmach.
 23. Zapoznawanie osób niepełnosprawnych z możliwościami zatrudniania poprzez telepracę, i szeroko pojętą pracę w domu, pomoc w pozyskaniu funduszy na sprzęt i materiały z funduszy państwowych przeznaczonych na te cele.
 24. Wprowadzenie oraz wszechstronne przygotowanie osób niepełnosprawnych, ich rodzin i znajomych, do pracy zawodowej poprzez szkolenia w organizowanych przez Stowarzyszenie “SAMSON” punktach aktywizacji zawodowej.
 25. Zatrudnianie ON przez “SAMSON” celem przełamywania ich bierności zawodowej, przygotowania do działań w warunkach konkurencji, zapoznania ze sprzętem, maszynami i urządzeniami zgodnie ze specyfiką zatrudnienia osób niepełnosprawnych o różnych typach niepełnosprawności oraz zgodnie z ich kwalifikacjami i zainteresowaniami.
 26. Prowadzenie poradnictwa prawnego.
 27. Poszukiwanie osób sprawnych (zdrowych) chętnych do zakładania firm wspólnie z ON, organizowanie wyjazdów tych osób na szkolenia, zapoznanie osób i integracja środowiska osób zdrowych i osób niepełnosprawnych.

Wierzymy, że dzięki kreatywności członków Stowarzyszenia SAMSON jak i również dzięki pomocy osób i przedsiębiorstw uda nam się odnieść znaczący wpływ na rynek pracy osób niepełnosprawnych i na postrzeganie ich zdolności do podjęcia wielu zawodowych wyzwań.

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u