“Transprojekt” Sp. z o.o. Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów

Dodaj |

O Firmie

Charakterystyka usług

Spółka wykonuje dla inwestorów krajowych i zagranicznych następujące usługi z zakresu budownictwa lądowego:

  • koncepcje, projekty budowlane oraz wykonawcze dróg i mostów, wraz z projektami urządzeń towarzyszących (sanitarnych, energetycznych, teletechnicznych);
  • studia transportowe, studia wykonalności i wnioski aplikacyjne o środki finansowe;
  • studia i projekty w zakresie ochrony środowiska i urządzeń zieleni oraz oceny i raporty oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko;
  • nadzory inwestorskie (pełnienie funkcji Inżyniera);
  • ekspertyzy techniczne, doradztwo budowlane, techniczne i ekonomiczne;
  • badania i ekspertyzy dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • badania, pomiary, analizy i prognozy ruchu drogowego;
  • dokumentacje przetargowe;
  • przepisy techniczno – budowlane w zakresie dróg i mostów (przygotowanie, edycja);
  • dokumentacje powtarzalne i wzorcowe dotyczące rozwiązań drogowych, mostów i przepustów (opracowanie i rozpowszechnianie).

 

Historia


Na bogate doświadczenie zdobyte w okresie minionych 60-ciu lat istnienia Transprojektu złożyło się czynne uczestnictwo w rozwoju polskiego drogownictwa, począwszy od projektów odbudowy zniszczonych w czasie wojny dróg i mostów, poprzez projektowanie przebudowy i modernizacji głównych ciągów drogowych w latach 1955-70, opracowania dokumentacji technicznej nowych połączeń drogowych – aż po pełną dokumentację licznych dróg ekspresowych i autostrad.

Dla wykonania tych trudnych zadań w 1951 roku utworzono Centralne Biuro Studiów i Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego, nazywane Transprojektem, którego kontynuatorem w prostej linii jest obecnie Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT-WARSZAWA Sp. z o.o.

A jakie były podstawowe daty z historii Biura?

1951 – Decyzją nr 97 Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z 1 sierpnia zostaje powołane do życia przedsiębiorstwo państwowe Centralne Biuro Studiów i Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego wraz z podległą pracownią terenową w Krakowie.

1953 – 1 stycznia powołane zostały jednostki terenowe w Gdańsku i Wrocławiu.

1955 – Zarządzeniem Dyrektora CBSiPTDiL z 4 lutego utworzono oddział wiertniczy w Warszawie dla prowadzenia technicznych badań podłoża gruntowego pod obiekty projektowane w Transprojekcie.

1957 – Zarządzeniem Ministra Komunikacji z 1 czerwca Biura Pionu Drogowo-Mostowego zostały wyłączone spod nadzoru Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego i przeszły pod nadzór powołanego do tego celu Zarządu Biur Projektowych Min. Komunikacji. Biuro Warszawskie przyjęło nazwę – Warszawskie Biuro Studiów i Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego (Oddział nr 1 Warszawa ul. Jagiellońska 2/4 – wydzielone z istniejącego od 1948 roku Centralnego Biura Studiów i Projektów Komunikacji), Oddział Krakowski – Krakowskie Biuro Studiów i Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego, Oddział Wrocławski – Wrocławskie Biuro Komunikacji – później wyodrębnione jako Biuro Projektów Kamieniołomów Drogowych, a Oddział Gdański połączył się z Biurem Kolejowym, tworząc Gdańskie Biuro Projektów Komunikacji.

1961 – Zarządzeniem nr 51 Ministra Komunikacji z dnia 22 lutego warszawskie i krakowskie biura przeszły pod nadzór Centralnego Zarządu Dróg Publicznych, który zarządzeniem dnia 11 maja powierzył Warszawskiemu Biuru czynności biura wiodącego. Z Gdańskiego Biura Projektów Komunikacji zostały wyodrębnione pracownie o profilu drogowym, z których utworzono Pracownię Terenową WBSiPTDiL w Gdańsku, a Wrocławskie Biuro Projektów Kamieniołomów przeszło pod nadzór Zjednoczenia Kamieniołomów.

1968 – Powstała nowa Pracownia Terenowa Transprojektu w Poznaniu.

1969 – Warszawskie Biuro Studiów i Projektów Dróg, Mostów i Lotnisk uzyskało uprawnienia przedsiębiorstwa prowadzącego w stosunku do pozostałych Biur Projektów Dróg i Mostów.

1970 – Z biur Transprojektu wyłączono pracownie budowlane. W tym samym roku Pracowania Terenowa w Gdańsku została przekształcona w Gdańskie Biuro Projektów Dróg i Mostów. Biuro Warszawskie zmienia nazwę na Centralne Biuro Studiów i Projektów Dróg, Mostów i Lotnisk.

1972 – Z Warszawskiego Biura wyłączono pracownię Lotnisk i zmieniono nazwę na Centralne Biuro Studiów i Projektów Dróg i Mostów.

1975 – Pracownia Terenowa w Poznaniu rozpoczyna działalność jako Poznańskie Biuro Projektów Dróg i Mostów.

1976 – 1 stycznia w ramach CBSiPDiM utworzono Pracownię Terenową w Szczecinie.

1978 – 1 stycznia Centralne Biuro Studiów i Projektów Dróg i Mostów zmieniło nazwę na Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów; równocześnie Pracowania w Szczecinie została włączona do Gdańskiego Biura Projektów Dróg i Mostów. W tym samym roku została oficjalnie zarejestrowana nazwa “Transprojekt” z charakterystycznym znakiem firmowym w kształcie koniczynki.

1981 – 25 września Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów w Warszawie oraz Gdańskie, Krakowskie i Poznańskie Biura Projektów Dróg i Mostów przeszły pod zwierzchni nadzór Ministra Komunikacji.

1991 – 4 czerwca, z woli 97 udziałowców, Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów zostało przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Akt Notarialny : Repertorium A-1945/91). Nazwa Spółki zgodnie z przyjętą notarialnie umową brzmi:
Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT-WARSZAWA Sp. z o.o.

 
 


Copyright © 2022 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u