URZĄD GMINY BARTOSZYCE

Dodaj |
  • O Gminie
  • Zabytki
  • Turystyka
  • Agroturystyka

Gmina Bartoszyce jest jedną z największych obszarowo gmin w Polsce, leży w północno-wschodniej Polsce w centralnej części powiatu bartoszyckiego. Przez teren gminy przebiega międzynarodowa trasa komunikacyjna Warszawa-Olsztyn-Kaliningrad (Królewiec) na głównym szlaku dojazdowym do nowoczesnego osobowo-towarowego przejścia granicznego w Bezledach. Połączenia kolejowe normalne i szerokotorowe Bartoszyce-Glomno (stacja przeładunkowa) – Granica Państwa-Kaliningrad dają możliwość współpracy gospodarczej z Rosją, Litwą, Łotwą, Estonią. Miejsca noclegowe oferują gospodarstwa agroturystyczne i hotel “Biały Książę 1861” w Osiece. W swej ofercie turystycznej Gmina proponuje wypoczynek w ciszy i spokoju nad jez. Kinkajmy, aktywny wypoczynek na spływach kajakowych rzeką Łyną, lub na wycieczkach rowerowych po urokliwych zakątkach gminy jakimi są malownicze widoki, lasy mieszane, pola, łąki, “bocianie wioski”, skaliste brzegi rzeki Łyny tzw. “skałki” (w okolicach miejscowości Perkujki), ścieżka dydaktyczna po lesie w Galinach. Na terenie gminy znajdują się interesujące zabytki architektury sakralnej (Kościół w Sokolicy, Łabędniku, Galinach, Rodnowie, Wojciechach pochodzące z XIV-XV wieku), zabytki architektury świeckiej (Zespół Pałacowo Dworski w Galinach, Pałace z XVI i XIX w. w Tolko, Łabędniku, Osiece, Łojdach).

Kościół w Galinach

Powstał w połowie XIV wieku z kamieni polnych. Przy odbudowie około 1500 roku znacznie poszerzono wieżę z cegły. Kościół ten jest orientowany, stalowy, z wydzielonym prosto zamkniętym prezbiterium. Wieża monumentalna, czterokondygnacyjna ozdobiona jest tynkowymi blendami i przecinającymi się łukami maswerków. Ołtarz Główny ufundowany w 1740 roku przez Albrechta Walter zu Eulenburg został wykonany w gdańskim warsztacie Meissnera.

 

Zespół Pałacowo – Dworski w Galinach

Pięknie położony na wzniesieniu w otoczeniu parku o kompozycji krajobrazowej w zakolu rzeki Pisy (prawy dopływ Łyny), ze spiętrzeniami wody tworzącymi stawy. Zespół Pałacowo Dworski w Galinach jest jednym z najpiękniejszych zakątków Gminy Bartoszyce. Majątek ziemski od 1486 do 1945 roku należał do rodziny Eulenburg. Najstarsza część pałacu zbudowana została przez Botko von Eulenburg (1549-1629) w XVI wieku. Przebudowę neogotycką z połowy XIX wieku usunięto w 1921 roku odtwarzając dwór według dawnego wzoru. Dziedziniec odbudowany jest w kształcie litery U. Wewnątrz budynków zachowały się późnogotyckie sklepienia.

Kościół w Łabędniku

Jest kościołem gotyckim. Zbudowano go najprawdopodobniej w wieku XIV. Korpus kościoła od południa zakończony jest kruchtą ze szczytem schodkowym, od północy zaś kaplicą grobową von Groebenów, krytą kopulastym dachem blaszanym, dobudowaną w XIX wieku. W partiach dolnych za budulec posłużyły polne kamienie, w partiach górnych cegła. Jest to kościół orientowany, salowy, bez wydzielonego prezbiterium, z wieżą po stronie zachodniej, do połowy wbudowaną w korpus kościoła. W niszy pod muszlą stoi na cokole z herbem i konsolami naturalnej wielkości w zbroi i peruce pomnik Fryderyka von Groebena. Ołtarz przykryto dachem siodłowym, poprzecznym do osi budynku. Ołtarz główny odnowiono w roku 1871. Ambona pochodzi z roku 1649, stalle z przełomu XVII i XVIII stulecia.

Pałac w Łabędniku

Od północy i wschodu otoczony jest terenem dawnego parku, a od strony południowej dużym stawem. Rdzeń pałacu pochodzi z przełomu XVII-XVIII wieku. Z tego też czasu zachowały się oprócz kartusza herbowego nad głównym portalem z napisem łacińskim “Fundatio Grobeniana anno 1712”, balustrady przy zachodnim tarasie, zdobione płaskorzeźbami z piaskowca oraz z ornamentem barokowym przy niewielkim tarasie od wschodu.

Pałac w Łojdach

 

Wzniesiony w 1877 roku w stylu późnoklasycznym na miejscu budowli z XVIII w. W pierwszej ćwierci XX wieku dobudowano skrzydło, prostopadłe od zachodu. Założony na rzucie prostokąta z nieznacznie wysuniętym, dwukondygnacyjnymi, bocznymi skrzydłami.

 

Pałac w Osiece

Pałac “Biały Książę 1861” usytuowany jest na południe od Bartoszyc w pobliżu drogi Bartoszyce-Lidzbark Warmiński. Obiekt otoczony parkiem i trzema stawami zbudowany został na początku XIX wieku. Budowla utrzymana w stylu italianizującym. Założona na planie zbliżonym do prostokąta, jednokondygnacyjna, o nieregularnej bryle, ze skrajnymi obustronnymi, dwukondygnacyjnymi ryzalitami. W narożu południowym, od strony głównego podjazdu, trójkondygnacyjna wieża, przekryta spadowym daszkiem. Obecnie Pałac jest własnością prywatną i mieści się w nim hotel.

Kościół w Rodnowie

Kościół w Rodnowie powstał w XIV wieku, a przebudowano go ponownie w 1619r. Wieżę obaloną przez orkan w 1818r. wzniesiono po raz wtóry w 1819r. Kościół jest cennym zabytkiem architektury, jest to kościół orientowany. murowany z kamieni polnych i cegieł. Wieża znajduje się po stronie zachodniej. Wnętrze tynkowane, kryte stropem z ornamentem stiukowym. Ołtarz rzeźbiony warsztatu Jana Pfeffera połączony był kiedyś z amboną. Olejny obraz Ukrzyżowanie pochodzi z XVII wieku.

Kościół w Sokolicy

Zbudowany w połowie XIV stulecia. jest to kościół w stylu gotyckim, wybudowany z cegły układanej w wiązania wendyjskie i polskie, orientowany, salowy, bez oddzielnego prezbiterium, z wieżą od strony zachodniej. Ołtarz główny, rzeźbiony w drewnie jest dziełem Joachima Pfeffera i pochodzi z roku 1681. Obrazy olejne ołtarza głównegopochodzą także ze schyłku XVII stulecia. Najwartościowszym wszakże jest piękny gotycki tryptyk ołtarzowy, polichromowany, pochodzący z ok. 1420 roku. Rzeźby tryptyku zdradzaja dobry warsztat rzeźbiarski związany prawdopodobnie z pracownią gdańskich mistrzów.

Pałac w Tolko

Leży w otoczeniu starego parku i kilku stawów przy drodze Bartoszyce – Górowo Iławeckie. Wzniesiono go w końcu XVII wieku w stylu barokowym na miejscu i z częściowym wykorzystaniem dworu z połowy XVI wieku. Jest to budynek murowany, tynkowany, dwutraktowy, dwukondygnacyjny, na planie prostokąta. Od strony podjazdu posiada trzy ryzality o boniowanych narożach i skromnych szczytach barokowych. W elewacji ogrodowej taras z półkolistymi schodami do ogrodu, w późniejszym czasie wzniesiono tu ażurową, drewnianą werandę. Nad wejściem znajduje się ryty w kamieniu kartusz z herbem rodowym.

Kościół w Wojciechach

Wymieniony w dokumentach po raz pierwszy w roku 1498. W roku 1527 uległ on zniszczeniu, po czym odbudowano go jeszcze w XVI stuleciu. Przebudowany został w roku 1655. W roku 1720 przebudowano kruchtę, w 1751 wieżę, a w 1869 zakrystię. Jest to kościół orientowany, murowany z kamienia polnego i cegły, tynkowany. Kamienna misa chrzcielna pochodzi z XV wieku. Ołtarz główny i ambona wyszły z gdańskiego warsztatu J. H. Meissnera w 1735 roku, a wykonane zostały z inicjatywy i na koszt Gotfryda Eliasza von Kreytzena.

Pomniki przyrody

W Gminie zarejestrowanych jest kilkadziesiąt pomników przyrody, głównie okazy dębu, lipy, modrzewia, jesionu i wiązu.
Większe skupiska tych długowiecznych drzew występują w miejscowościach: Osieka, Kinkajmy, Krawczyki, Sędławki, Łabędnik, Łojdy. Pojedyncze okazy oglądać możemy w miejscowościach: Ciemna Wola, Galiny, Dębiany.

Rzeka Łyna

Największą rzeką regionu jest Łyna. Płynie ona z południowego zachodu na północny wschód przez Bartoszyce do Sępopola, skąd bardziej zdecydowanie ku północy do granicy Państwa. Łyna płynie naturalnym obniżeniem pokonując w górnym i środkowym biegu szereg przeszkód w postaci wzgórz morenowych, poszerza swoją dolinę w dolnym biegu (w granicach państwa polskiego). Charakterystycznymi cechami Łyny są: zjawisko meandrowania (które powstaje w wyniku erozji bocznej, dzięki czemu tworzą się w krajobrazie stromo opadające brzegi np. w okolicach Perkujek tzw. “skałki”). Istnieje możliwość wypożyczenia kajaków i zorganizowanie spływu jej urokliwymi zakątkami. Wypożyczalnia kajaków znajduje się w centrum miasta Bartoszyce.

Ścieżka dydaktyczna

W okolicach Galin, przy drodze 57, znajduje się urokliwa ścieżka dydaktyczna. Zostawiając samochód na przygotowanym w pobliżu parkingu można przejść się po oznaczonej trasie, najciekawszą częścią lasu. Na długości 1200 metrów rozciągają się wspaniałe i niepowtarzalne krajobrazy. Wzdłuż trasy rozstawione są tablice informacyjne, z których możemy dowiedzieć się o roślinności występującej w lesie, poszyciu bogatym w maliny i jeżyny, urozmaiconym runie leśnym obfitującym w różnorodne kwiaty kwitnące przez cały sezon wegetacyjny.

Szlak Bocianich Gniazd

Przez teren Gminy Bartoszyce przebiega Europejski Szlak Bociana Białego, a miejscowość Lejdy to jedna z większych kolonii tego ptaka. Okolice wsi są doskonałym miejscem do zakładania gniazd. Liczne oczka wodne, śródpolne bagienka, łąki, pastwiska, zapewniają obfitość pożywienia dla tych ptaków.

Torfowiska Źródliskowe

Torfowiska źródlowiskowe stanowią rzadką i bardzo interesującą odmianę torfowisk niskich. Równina Sępopolska stanowi nieckę wypełnioną iłami zastoiskowymi i glinami moreny dennej. taka budowa geologiczna powoduje, że wody z poziomów wodonośnych pod nieprzepuszczalną warstwą glin i iłów wykazują znaczne ciśnienie artezyjskie. W miejscach naturalnego wypływu tych wód wykształciły się torfowiska źródliskowe. Jedno z nich położone jest między Sokolicą a Spurglami, drugie zaś na południowy wschód od Spurgl. Pierwsze reprezentuje dobrze wykształcony typ kopułowy i składa się z dwóch osobnych pagórków, wzniesionych ok. 7 m. nad płaską powierzchnię otaczających terenów. Kopulaste pagórki zbudowane są z torfu szuwarowego oraz specyficznejźródliskowej gytii wapiennej. Wierzchołki kopuł porasta prawie wyłącznie trzcina pospolita. Torfowiska uznano za użytki ekologiczne obszarów torfowisk źródliskowych “Sokolica”, “Spurgle”.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia malowniczej Ziemi Warmińskiej. Każdy, kto szuka możliwości wypoczynku w ciszy i spokoju odnajdzie to z pewnością w naszej gminie. Można u nas miło spędzić czas nad jeziorem Kinkajmy, wziąć udział w spływie kajakowym rzeką Łyną, jeździć trasami rowerowymi po malowniczej okolicy, podziwiać piękne krajobrazy z siodła lub korzystać z bogactw okolicznych lasów: grzybów, malin, jeżyn. Czekają na Państwa przemili gospodarze, którzy przygotowali miejsca noclegowe w swoich gospodarstwach agroturystycznych. U większości z nich można uczestniczyć w pracach polowych, obserwować zwierzęta, skosztować mleka “prosto od krowy”, wypróbować wspaniałe domowe wypieki, staropolskie potrawy.

Gospodarstwa zrzeszone są w Bartoszyckim Stowarzyszeniu Agroturystyki “WARMIACY”. Głównym inicjatorem zawiązania Stowarzyszenia i obecnym prezesem jest pan Robert Huszcza.Dzięki pomocy Gminy Bartoszyce Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w październiku 2000r. z siedzibą w Urzędzie Gminy bartoszyce. Celem działalności Stowarzyszenia jest min. praca na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej, propagowanie metod i sposobów produkcji zdrowej żywności, rękodzieła artystycznego.

 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u