Urząd Gminy Chrostkowo

Dodaj |

Położenie Gminy

Położenie Gminy Pod względem geomorficznym gmina Chrostkowo położona jest w obrębie Wysoczyzny Dobrzyńskiej. Jak podaje “Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” gmina Chrostkowo istniała już w XIX wieku i należała do powiatu i dekanatu rypińskiego. Od stycznia 1999 roku gmina Chrostkowo weszła w skład województwa kujawsko-pomorskiego i leży w powiecie lipnowskim. Gmina Chrostkowo jest gminą typowo rolniczą, której 90% mieszkańców utrzymuje się z prowadzenia gospodarstw rolnych. Jej powierzchnia wynosi 74km2, z czego lasy stanowią około 10%, a wody 2% powierzchni.
Całość w połączeniu z różnorodnością form polodowcowych tu występujących – stanowią o walorach krajobrazowych i stwarzają doskonałe warunki dla rozwoju agroturystyki.

 

Gmina Chrostkowo

Pierwsza wzmianka o Chrostkowie pojawiła się w zapisach historycznych w 1502 roku, w związku z istniejącą tu parafią Chrostkowo, ale zapis z 1564 roku ma postać Krostkowo. Pochodzenie nazwy wsi – Chrostkowo nie jest dokładnie znane i jednocześnie wyjaśnione.
W okresie powstania styczniowego, 22 kwiatnia 1863 roku na terenie gminy Chrostkowo, we wsi Nietrzeba rozegrała się walka polskich żołnierzy z oddziałem rosyjskim. Po 130 latach, w 1993 roku w Nietrzebie odsłonięto pamiątkowy krzyż – obelisk. W czasie I i II wojny światowej Chrostkowo wraz z całą ziemią dobrzyńską znalazło się pod okupacją niemiecką. Wyzwolenie Chrostkowa spod okupacji hitlerowskiej nastąpiło 23 stycznia 1945 roku przez Front Białoruski. Rozpoczęła się praca nad odbudową zniszczeń wojennych i przemian społecznych.
Rok 1976 – to likwidacja gminy – reaktywowana w 1982 roku. Obecnie ma swoją siedzibę w nowym budynku, gdzie mieści się również Komisa­riat Policji, Oddział Banku Spółdzielczego i Urząd Pocztowy. W herbie Chrostkowa jest brzoza – symbol obfitej zieleni, krze­wów i drzew, która od wieków porasta całą„okolicę i która dała nazwę naszej miejscowości. Chrustowo i Chrustków to nazwy wymieniane w za­pisach historycznych. Snop zboża – nawiązuje do typowo rolniczego charakteru gminy.

W układzie administracyjnym nowego województwa kujawsko-pomorskiege gmina Chrostkowo położona jest w północnej części i graniczy z gminami: Brzuze, Rogowo, Skępe, Lipno, Kikół i Zbójno. Wchodzi w skład powiatu lipnowskiego. Powierzchnia ogólna gminy to 74 km2 (7.400 ha).Tereny leśne to 675 ha, co Stanowi 9.08% ogólnej powierzchni gminy. Wody – ogółem 146 ha stanowią 2% ogólnej powierzchni gminy, pozostałe grunty to grunty uprawne, w uprawach zaś dominuje żyto, ziemniaki, pszenica i buraki cukrowe. Gmina składa się z 16 miejscowości, które są jednocześnie sołectwami.(patrz mapa). Wszystkie ważniejsze miejscowe posiadają połączenia liniami PKS dzięki drogom przebiegającym przez nasz teren; droga główna krajowa łącząca Rypin-Lipno-Włocławek prze­biega przez miejscowości Makówiec-Janiszewo oraz drogi wojewódzkie i lokalne. Centrum Gminy stanowi wieś Chrostkowo, tu mieszczą się wszystkie placówki administracyjne, większość sklepów i zakładów usługowych oraz GS”ScH” Chrostkowo. Gmina liczy 3455 mieszkańców, w tym w samym Chrostkowie zamie­szkuje 552 osoby. Dla 90% mieszkańców główne źródło utrzymania sta­nowią gospodarstwa rodzinne, których średnia powierzchnia wynosi 10 ha. Pozostali mieszkańcy pracują w instytucjach i placówkach na terenie gminy lub w pobliskich miejscowościach. W zakresie oświaty gmina prowadzi jedno przedszkole samorządowe w Chrostkowie oraz cztery szkoły podstawowych. Opiekę medyczną nad mieszkańcami sprawuje Gminny Ośrodek Zdrowia. Leki można natomiast nabyć w aptece w Chrostkowie. Mieszkańcy pamiętają też o historii swej ziemi: Przez teren gminy przechodzi tak zwany ” Trakt Napoleoński ” łączący Chrostkowo z ziemią płocką. W roku 1865 na terenie gminy toczyły się liczne walki powstańcze z zaborcą carskim. Największa z nich odbyła się w miejscowości Nietrzeba, gdzie obecnie znajduje się pomnik upamię­tniający to wydarzenie i czczący pamięć 12 poległych młodych powstańców. Zaś lata okupacji hitlerowskiej i martyrologii mieszkańcy upamiętniają miejscowości Nietrzeba i Makówiec oraz zbiorcze mogiły na cmentarzu parafialnym. Na naszym terenie znaleźć można kilka zabytków: zespoły parkowo-dworskie, drewniane budownictwa ludowe przełomu XIX i XX wieku, a także obiekty inżynierii wodnej wybudowane dla potrzeb okolicznej ludności – drewniany młyn wodny w Nietrzebie z 1850 roku, a także: Nowa Wieś – spichlerz podworski, murowany z II połowy XIX wieku, Głęboczek – spichlerz murowany z 1900 roku, Janiszewo – Kaplica murowana z I połowy XIX wieku, Janiszewo -wiatrak paltrak, drewniany z 1885 roku. Niewątpliwą atrakcją dla przejezdnych i najważniejszym dla mieszkańców jest najstarszy obiekt naszej gminy – kościół drewniany pod wezwaniem świętej Barbary z 170 roku wraz z dzwonnicą i kostnicą parafialną i murowaną plebanią z lat 1920 – 25 oraz cmentarzem rzymsko-katoliekim z I połowy XIX wieku. Tereny gminy stanowią największe zgrupowanie unikalnych form polodowcowych zwanych “drumlinami”. Cechą charakterystyczną gminy jest kempleks zwany strefą “pagórków chrostkowskich”, których wzniesienia sięgają 50 metrów, a nawet wartość tę przekraczają. Ten atrakcyjny krajobra­zowo obszar objęty jest ochroną jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy “MORENA OHROSTKOWSKA”. Gmina Chrostkowo ze względu, na swoje położenie geograficzne jest doskonałym miejscem na wypoczynek. Jeziora Wileńskie,Oborskie, Chojeńskie i Sikórz ,dają możliwość wypoczynku zarówno mieszkańcom jak i przyjezdnym. Wszystkie wymienione walory stanowią możliwości agroturystyczne i rekreacyjne dla rejonu gminy dają szansę na rozwój w kierunku turystyczno – wypoczynkowych.

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u