Urząd Gminy Ręczno

Dodaj |
  • O Gminie
  • Historia Gminy
  • Turystyka

Gmina Ręczno położona jest w południowej części województwa łódzkiego w powiecie piotrkowskim. Graniczy od północy z gminą Sulejów, od wschodu z gminami Aleksandrów i Przedbórz, od południa z gminą Masłowice, od zachodu z gminami Łęki Szlacheckie i Rozprza. Tworzy ją 14 sołectw. Powierzchnia gminy wynosi 89,21 km2. Użytki rolne stanowią 54,5 %, lasy i grunty leśne około 37 % ogólnej powierzchni gminy. Wschodnią granicę gminy stanowi rzeka Pilica.

Gmina leży na pograniczu mezoregionu Równiny Piotrkowskiej oraz Wzgórz Radomszczańskich (granica przebiega pomiędzy wzgórzem Czartoria a doliną rzeki Stobienki). Pod względem geologicznym gmina znajduje się na pograniczu Nizin Środkowopolskich i Wyżyny Małopolskiej. Przez teren gminy przebiega w kierunku północ-południe granica dwóch jednostek strukturalnych: Niecki Łódzko-Mogileńskiej i Osłony Gór Świętokrzyskich. Na wschód od tej granicy dominują utwory jurajskie, na zachód utwory kredowe.

Część terenu gminy Ręczno leży w obrębie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, obejmującego fragment dorzecza Pilicy od Przedborza do okolic Tomaszowa Mazowieckiego. Występują tu kompleksy leśne (pozostałość Puszczy Nadpilickiej) z bogatą szatą roślinną oraz ciekawie ukształtowana dolina Pilicy i jej dopływów z bogatą szatą roślinną i siedliskami wielu rzadkich gatunków fauny i flory. Na terenie gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody:

-Rezerwat Wielkopole, o powierzchni 42,04 ha, położony u podnóża piaskowego wzgórza Czartoria położonego 270 m n.p.m., z liczącymi około 150 lat drzewostanem sosnowym, jodłowym, dębowym.

-Rezerwat florystyczny „Jawora” o powierzchni 87,99 ha, położony na północnym zboczu Bąkowej Góry, z licznymi zbiorowiskami roślinnymi gatunków chronionych.

Ponadto na terenie gminy zlokalizowane są zabytkowe parki, użytki ekologiczne oraz liczne pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej.

Dotychczas uważano, że pierwsze zapiski źródłowe dotyczące tej miejscowości pochodzą z 1399 r. Wymienieni w nich zostali niejaki Grzegorz Rospand (zapewne kmieć) „de Roczno” oraz bezimienny pleban „de Raczno”. Tymczasem w bulli papieża Innocentego III z 1211 r. zatwierdzającego dla przeoryszy i siostrom klasztoru w Busku posiadanie imienne wyszczególnionych posiadłości, wymieniona została obok Witowa także wieś „Rocno”, którą wydawcy określili jako niezidentyfikowaną.

Słuszny zatem jest domysł autorów „Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego”, że jest to dawna osada nadana opactwu norbertańskiemu w Witowie zapewne przy jego fundacji w XII w.

Początkowo nazwa miejscowości była wiązana z ludową tradycją, odnotowaną w XIX w., która głosiła, że św. Stanisław ze Szczepanowa (biskup krakowski) jadąc z Krakowa do Łowicza, zaskoczony chorobą, odpoczywał na plebanii u miejscowego proboszcza, przez co „raczył” odwiedzić wieś. I to właśnie słowo „raczył” wiązano z pochodzeniem nazwy wsi Ręczno.

Jednak etymolodzy powstanie nazwy miejscowości typu Ręczno wiążą z tym, że były tu ubogie wsie, w których pracowało tylko kilka rąk – osób. Nazwano je od wyrazu „ręka”, który w gwarze oznacza działek osady chłopskiej, składającej się zaledwie z kilku rąk. Dzielący się gruntem otrzymywali udział wzdłuż każdej ręki; stąd też wzięło się powiedzenie „każda rękę = w każdym poletku”

Powyższe dane pozwalają z całą pewnością przyjąć, że Ręczno istniało w II, a przypuszczalnie powstało w I okresie osadnictwa.

Agroturystyka Gajówka Pilica

Robert Kalicki

Łęg Ręczyński 45

97-510 Ręczno

 

Gospodarstwo agroturystyczne Renata i Marek Kręglewscy

Majkowice 34

97-510 Ręczno

tel. 044 781 33 77

kom. 661 934 585 kom. 603 566 394

e-mail: kontakt@agroturystykamajkowice.pl

www.agroturystykamajkowice.pl

 

POLE NAMIOTOWE

przy rzece Pilicy

Krystyna Kręglewska

tel. 605 143 775

Majkowice 74

97-510 Ręczno

 

WYPOŻYCZALNIA KAJAKÓW

Adam Ożarek

KAJAKI ADAMA

tel. 0 609 391 932

ul. Główna 25, 97-510 Ręczno

www.kajakireczno.pl.tl

 

WYPOŻYCZALNIA KAJAKÓW

Danuta Broszkowska

tel. (0-44) 781-32-78, 607-444-248

ul. Piotrkowska 11, 97-510 Ręczno

www.kajaki-reczno.pl


Copyright © 2022 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u