Urząd Miasta Chełm

Dodaj |
  • Miasto Chełm
  • Zabytki
  • Sport i rekreacja
  • Kultura

Chełm jest miastem na prawach powiatu, w którym zamieszkuje około 70 tys. mieszkańców na obszarze 35,28 km2. Jako miasto przygraniczne pełni rolę centrum przemysłowo – usługowo – tranzytowego. Chełm położony jest w odległości 29 km od przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku, 72 km od przejścia granicznego w Zosinie oraz 92 km od przejścia granicznego w Hrebennem. Miasto jest ważnym węzłem komunikacyjnym – tędy przebiega międzynarodowy szlak komunikacyjny: Paryż – Berlin – Warszawa – Chełm – Kijów, łączący najkrótszą trasą Europę Zachodnią z Ukrainą.

Region chełmski obejmujący Chełm i powiat ziemski zamieszkały jest przez ponad 140 tys. osób, z czego około 70 tys. to ludzie w wieku produkcyjnym. Jednym z jego wielkich atutów jest doświadczona kadra menedżerska i techniczna o wysokich kwalifikacjach zawodowych, szczególnie w branżach: budowlanej, mechanicznej, obuwniczej, rolno – spożywczej i meblarskiej. Potencjał lokalnego rynku pracy szacuje się na ponad 7000 osób, a stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie około 14 %.

Zdecydowanie dominującą branżą w gospodarce Chełma jest handel i usługi. Działa w niej prawie 40% wszystkich podmiotów. Jednakże obserwuje się zmienną zniżkową tendencję procentowego udziału ww. branży w ogóle istniejących firm. Innymi branżami na rynku chełmskim są: obsługa nieruchomości i firm, transport, gospodarka magazynowa i łączność, przemysł i budownictwo. Branża obsługi nieruchomości i firm sukcesywnie rozwija się, natomiast przemysł i budownictwo niestety nie są już tak dominującymi branżami, jak w latach poprzednich. Ich procentowy udział w strukturze podmiotów gospodarczych waha się między 7,89% a 8,67%.

Bazylika Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – pierwsza świątynia zbudowana została w XIII w. przez króla halicko-wołyńskiego Daniela Halickiego jako cerkiew prawosławna. Obecna barokowa świątynia zaprojektowana przez Pawła Fontanę powstała jako katedra unicka (greckokatolicka) w latach 1736-1757.  Tytuł bazyliki mniejszej nadał świątyni papież Jan Paweł II.

Dzwonnica – zbudowana w 1878 r., przebudowana i podwyższona w 1939 r. Otwarta dla ruchu turystycznego w czerwcu 2008 r.

Brama Uściłuska[17] (Brama Bazyliańska, Klasztorna, Zamkowa) – brama z okresu wczesnego baroku z 1616 r.

Klasztor Bazylianów – zbudowany w latach 1640-1649, wielokrotnie przebudowywany. Obecnie wykorzystywany w celach mieszkalnych.

Pałac biskupów unickich – zbudowany w latach 1711-1730. Przebudowany 1876-1886 i 1920. Obecnie kancelaria parafialna.

Budynek Bractwa Bogarodzicy – zbudowany w 1904 roku. Obecnie plebania.

Organistówka – niewielki obiekt z 1875 r. przy wjeździe na Górę Zamkową od strony ul. Hrubieszowskiej. Po wyremontowaniu była siedzibą Państwowego Konserwatora Zabytków w Chełmie. Obecnie mieści się w niej Niepubliczne Przedszkole “Arka” z oddziałami integracyjnymi.

Dom Pielgrzyma – miejsce noclegu pielgrzymów zmierzających do Chełma. Dawny budynek gospodarczy klasztoru Bazylianów.

Kościół Rozesłania św. Apostołów – zaprojektowany przez Pawła Fontanę późnobarokowy kościół. Został wybudowany w latach 1753-1763. Posiada wnętrze niezmieniane od czasu budowy, jedynie kilkakrotnie odnawiane.

Klasztor O.O.Pijarów – wybudowany w latach 1720-1726. Obecnie plebania parafii Rozesłania Świętych Apostołów.

Kolegium Pijarów – wybudowane równolegle z klasztorem. Obecnie Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie. Posiada ono m.in. zbiory archeologiczne i militaria.

Kościół i klasztor O.O.Reformatów – zespół budowli sakralnych składający się z Kościoła św. Andrzeja Apostoła (Sanktuarium św. Antoniego z Padwy) i Klasztoru O.O. Franciszkanów – Reformatów (OFM). Kościół barokowy św. Andrzeja Apostoła powstał w latach 1737-1750 wg projektu Pawła Fontany, wielokrotnie przebudowywany. Świątynia była także użytkowana przez prawosławnych (1868-1915) jako cerkiew św. Warwary (Barbary) i ewangelików (1915-1918 i 1939-1944) jako kircha protestancka.

Cerkiew św. Mikołaja – cerkiew wzmiankowana w XV w. Obecny budynek z lat 1721-1727. Obecnie sala koncertowa i Oddział Sztuki Dawnej Muzeum Chełmskiego.

Dawne seminarium unickie – kompleks budynków wzniesiony przy cerkwi św. Mikołaja w latach 1769-1800. W latach 1919-1939 siedziba Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego i II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi (tzw. Farbiszanek). W okresie PRL mieściła się tu szkoła kształcąca przyszłe przedszkolanki oraz Studium Nauczycielskie. Obecnie mieści się tu IV Liceum Ogólnokształcące im. dr Jadwigi Młodowskiej.

Cerkiew prawosławna pw. św. Jana Teologa – wybudowana w latach 1846-1849 w stylu bizantyńsko-rosyjskim z elementami klasycystycznymi. Pełni ona obecnie rolę konkatedry diecezji lubelsko-chełmskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, jest też świątynią parafialną. Jedyna zachowana cerkiew prawosławna w Chełmie.

Mała Synagoga – wybudowana na początku XX w. Obecnie znajduje się w niej kawiarnia i piwiarnia “Browarek”.

Stara Synagoga – zbudowana w 1584 roku. Zniszczona przez Niemców około 1942 r. Fundamenty po badaniach archeologicznych zostały zniszczone, na ich miejscu powstał nowy budynek.

Ruiny ratusza – obecnie zarys fundamentów dawnego ratusza z XIV wieku na pl. Edwarda Łuczkowskiego. Ratusz został rozebrany w 1848 roku w wyniku groźby zawalenia po licznych pożarach[7].

Pałac Kretzschmarów – eklektyczny pałacyk powstały pod koniec XIX wieku. Dawniej mieścił się tam urząd poczty, obecnie Urząd Stanu Cywilnego.

Zespół Szkół Mechanicznych – budynek szkolny, położony przy ul. Pocztowej. Został wybudowany w 1878 roku. Obecnie siedziba PWSZ w Chełmie.

Dawne seminarium prawosławne – zbudowane w latach 1888-1890. Obecnie siedziba I LO im. Stefana Czarnieckiego i Gimnazjum nr 2 im. ks. Zygfryda Berezeckiego. Przed budynkiem stoi czapla-fontanna.

Gmach Dyrekcji – zbudowany w latach 1928-1938. Planowana siedziba Wschodniej Dyrekcji Kolei Państwowej. W 1944 r. siedziba Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Obecnie siedziba m.in. Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Chełmie, Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego.

Wieża w Bieławinie – ruiny wieży postawionej na grodzisku przy brodzie rzeki Uherki, prawdopodobnie z XI w. Do 1944 r. zachowana była jedna ściana, ale została wysadzona przez wojska niemieckie tuż przed zajęciem miasta przez oddziały sowieckie. To co możemy oglądać obecnie to odkopane fundamenty do wysokości 2 metrów.

Kamienica mieszczańska – kamienica z 1875 r. przy ul. Lubelskiej 57. Po generalnym remoncie około 1980 r. zamieniona na muzeum.

Magistrat – wybudowany w 1926 r. Obecnie mieści się tam kino “Zorza” oraz Urząd Miasta. Skrzydło mieszczące kino “Zorza” gruntownie przebudowano w latach sześćdziesiątych.

Cmentarz przy ul. Lwowskiej (rzymskokatolicki i prawosławny) – stary cmentarz założony w 1790 r. Zabytkowe kaplice (“Biała” – rodziny Bielskich z końca XVIII w., w której znajduje się mauzoleum Chełmian poległych i zamordowanych przez okupanta hitlerowskiego w okresie II wojny światowej; “Czerwona” – rodziny Zajdlerów z 1908 roku). Na cmentarzu znajdują się mogiły żołnierzy poległych w walkach 1919-1920 oraz wielu zasłużonych dla Chełma kapłanów, nauczycieli (m.in. dwukrotnego prezydenta Chełma Stanisława Gutta).

Cmentarz żydowski – założony na przełomie XV/XVI w. Zniszczony przez hitlerowców, odnowiony po 1990 r.

Cmentarz prawosławny – założony na stoku Chełmskiej Górki w 1867 r., zdewastowany. Znajduje się tu m.in. grób Filipa Filipczuka, premiera Ukraińskiej Republiki Ludowej. Chowano na nim w czasie zaborów rosyjską elitę urzędniczą miasta.

Cmentarz wojenny – założony w 1915 r., zlokalizowany na stoku stoku Góry Zamkowej, poniżej cmentarza prawosławnego. Miejsce pochówku żołnierzy polskich (z września 1939 r. oraz 1944-1945) i radzieckich oraz partyzantów z II wojny światowej (wśród nich Kawaler Orderu Virtuti Militari i Bohater Związku Radzieckiego ppłk Nikołaj Fiodorow, który zginął w bitwie partyzanckiej stoczonej pod Wojsławicami 17 kwietnia 1944 r.).

Cmentarz wojenny (okolica lasu Borek, koło wsi Strupin Łanowy) – założony w okresie I wojny światowej, pochowani są na nim żołnierze z okresu I wojny światowej oraz z okresu międzywojennego i II wojny światowej.

Cmentarz jeniecki (tzw. “Patelnia”) z okresu II wojny światowej – założony w czasie II wojny światowej przez hitlerowców na potrzeby Stalagu 319. Pochowanych zostało tam od 30 do 100 tysięcy ludzi, głównie żołnierzy radzieckich i Włochów.

Park miejski – założony na początku XX w. Powiększony po 1945 r. Do lat osiemdziesiątych istniał tam staw. Oficjalnie nie jest uznany za zabytek. W parku od 1994 r. stoi pomnik Akcji “Burza” AK.

Podziemia Kredowe – zabytkowa kopalnia kredy stanowiąca unikatową pozostałość górnictwa kredowego w Europie. Znajdujący się w niej wielopoziomowy kompleks korytarzy i komór powstał w wyniku wielowiekowej eksploatacji kredy piszącej, której złoża znajdują się pod powierzchnią miasta. Z podziemiami związane są legendy, podania i baśnie. Podziemia udostępnione są częściowo dla ruchu turystycznego.

Dziewicza Góra – domniemane stare grodzisko w miejscowości Horodyszcze koło Chełma, w rzeczywistości okazało się że grodzisko istniało na innej górze, w miejscu gdzie obecnie przebiega droga z Chełma do Włodawy. Domniemane wały grodu to w rzeczywistości resztki okopów z pierwszej wojny światowej.

Pomnik Sybiraków – odsłonięty 17 września 2007 r. w kolejną rocznicę napaści ZSRR na Polskę. Upamiętnia Polaków wywiezionych z kraju przez sowietów. Głaz znajduje się przy ul. Pocztowej niedaleko skrzyżowania z ul. Puławską.

Osiedle Dyrekcja – osiedle kolejowe w wschodniej części miasta, którego układ urbanistyczny i architektoniczny został uznany za zabytek.

Na terenie miasta spośród kilkudziesięciu działających stowarzyszeń kultury fizycznej, w systemie współzawodnictwa sportu młodzieżowego sklasyfikowanych jest 13 klubów zrzeszających około 1200 młodych sportowców rywalizujących w 18 dyscyplinach sportu. Młodzi chełmscy sportowcy odnoszą coraz większe sukcesy w zapasach w stylu klasycznym i stylu wolnym kobiet, biegach przełajowych i lekkoatletyce, strzelectwie, pływaniu, tenisie stołowym i ziemnym, judo kobiet i mężczyzn, taekwondo WTF, boksie oraz w grach zespołowych, takich jak siatkówka, koszykówka czy piłka nożna. Koszykarki MKS Biomlek Chełm są finalistami XI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych – 2005 rok, a piłkarze UKS Niedźwiadek zdobyli tytuł Mistrza Polski do lat 11, wygrywając prestiżowy Memoriał im. Marka Wielgusa w 2004 roku.

Jednak, miarą osiągnięć chełmskiego sportu jest srebrny medal Andrzeja Głąba zdobyty na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu, Mistrzostwo Świata Piotra Jabłońskiego w 2003 roku oraz wiele innych tytułów z Mistrzostw Świata i Europy w zapasach wywalczone w różnych kategoriach wiekowych przez zawodników i zawodniczki MKS CEMENT – GRYF.

Osiąganiu dobrych wyników w sporcie kwalifikowanym i popularyzacji rekreacji ruchowej poza, środkami finansowymi i fachową kadrą szkoleniową sprzyja coraz lepsza baza sportowa szeroko udostępniana mieszkańcom Chełma, stowarzyszeniom kultury fizycznej, placówkom oświatowym i innym instytucjom z terenu miasta. Na uwagę zasługuje hala sportowa MOSiR – wielofunkcyjny obiekt z 1044 miejscami siedzącymi (w tym 128 dla osób niepełnosprawnych), w której można przeprowadzić zawody we wszystkich halowych grach zespołowych, i dyscyplinach indywidualnych oraz imprezy artystyczne.

Miasto dysponuje również Stadionem Miejskim z 2500 miejscami siedzącymi i dobrą płytą główną, basenami krytymi w ZSO Nr 2 i LO Nr 1 oraz sztucznym lodowiskiem.

W Chełmie zlokalizowane są następujące instytucje związane z kulturą: Chełmski Dom Kultury, Chełmska Biblioteka Publiczna, Chełmska Biblioteka Pedagogiczna, Mniejsza Publiczna Biblioteka Europejska, Archiwum Państwowe w Lublinie oddział w Chełmie, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza (posiada m.in. zbiory archeologiczne i militaria i wiele innych. W jego skład wchodzą działy: historyczny, archeologiczny, przyrodniczy, sztuki współczesnej, etnograficzny, sztuki dawnej), Młodzieżowy Dom Kultury, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, Kino Zorza, Amfiteatr Kumowa Dolina oraz kilka stowarzyszeń kulturalnych.

W mieście działają m.in.:

– Zespół tańca Ludowego Ziemi Chełmskiej;

– Formacja Tańców Latynoamerykanskich Takt-Zomar

– Klub Tańca Nowoczesnego Foton;

– Klub Boogie Opus Twist

– Chór Ziemi Chełmskiej “Hejnał” im. Mieczysława Niedźwieckiego;

– Chór Państwowej Szkoły Muzycznej;

– Orkiestra Dęta;

– Estrada Dziecięca;

– Promyczki.


Copyright © 2022 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u