Usługi Geodezyjno-Kartograficzne mgr inż. Jerzy Szewczyk

Dodaj |
  • O firmie
  • Oferta

Firma rozpoczęła działalność 2 stycznia 1997 roku w miejscowości Głogów. Głównie znana jest z wykonywania usług geodezyjnych na terenie powiatu głogowskiego i polkowickiego. Zlecenia realizowane są przy użyciu profesjonalnego sprzętu geodezyjnego. Firma specjalizuje się w wykonywaniu prac o charakterze geodezyjno – prawnym, tzn. podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienia granic oraz sporządzenia map. Usługi są wykonywane zaraz po uzgodnieniu warunków i podpisaniu umowy zlecenia.

Wytyczenie budynku

Jedną z pierwszych czynności jaką należy wykonać przed rozpoczęciem budowy domu lub innego obiektu budowlanego jest sporządzenie przez geodetę mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych. Jest to dokument niezbędny przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę lub tworzeniu projektu zagospodarowania terenu.

Wskazanie granic

Wskazanie granic polega na odnalezieniu punktów granicznych na podstawie dostępnych dokumentów, oraz istniejcej linii granicznej, następnie zaznaczenie ich na gruncie.

Wznowienie granic działki

Wznowienie granic polega na odnalezieniu istniejacej lub obowiązujcej linii granicznej oraz zaznaczenie jej na gruncie stosownymi znakami granicznymi. W przypadku przesunięcia lub uszkodzenia znaków granicznych na działce, mogą być one wznowione przy użyciu dokumentów pozwalających na określenie ich pierwotnego położenia.

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest podkładem geodezyjnym do opracowania projektu budowlanego. Jest to kopia aktualnej mapy zasadniczej przyjętej wcześniej do ośrodka dokumentacji geodezyjnej. Podczas jej realizacji sprawdzana jest w terenie aktualność mapy zasadniczej poprzez dokonanie niezbędnych pomiarów oraz jej aktualizacja.

Odbiór wybudowanego budynku

Po ukończeniu budowy, w celu otrzymania pozwolenia na użytkowanie, niezbędne jest przeprowadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budynku oraz przyłączy w celu aktualizacji danych o zagospodarowaniu terenu.

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z jednej nieruchomości dwóch lub więcej działek, stanowiących odrębne nieruchomości. W wyniku podziału powstają więc nowe działki, które są wydzielone geodezyjnie i osobno oznaczone w ewidencji gruntów. Nie jest natomiast istotna kwestia ich własności. Oznacza to, że właścicielem nieruchomości powstałych w wyniku podziału może być ta sama osoba lub instytucja, która była właścicielem dzielonej nieruchomości. Decyzję w sprawie podziału nieruchomości wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a zasady jego dokonywania określa ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Geodezyjna obsługa inwestycji

Zakres prac geodezyjnych obejmujący wszystkie czynności pomiarowe niezbędne do wybudowania budynku. Od wytyczenia osi fundamentów po naniesienie nowo powstałego obiektu na mapę.

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe z opracowaniem map

Czynności mające na celu przedstawienie na mapie niezbędnej sytuacji terenowej będącej treścią mapy zasadniczej. W wyniku pomiaru powstaje mapa mogąca służyć do celów projektowych.


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u