Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o.

Dodaj |
  • Historia
  • Misja firmy
  • Struktura spółki
  • Adresy

Jeśli cofnęlibyśmy się w czasie do roku 1896 to już wtedy zobaczylibyśmy górującą nad miastem Opole wieżę ciśnień. Tę piękną budowlę możemy oglądać do dnia dzisiejszego. Dzięki decyzji włodarzy miejskich, w latach 1893 do 1898 rozpoczęto budowę nowoczesnej na owe czasy sieci wodociągowej z rur stalowych, a w 1898 roku powstał pierwszy specjalistyczny Zakład Wodociągów Miejskich, którego siedziba do dnia dzisiejszego znajduje się przy ul. Oleskiej w Opolu.

W ślad za siecią wodociągową na przełomie XIX i XX wieku magistrat podjął decyzję o budowie sieci kanalizacyjnej. W 1908 roku przy ul. Bończyka uruchomiono oczyszczalnię ścieków typu mechanicznego. Przepustowość oczyszczalni wynosiła 15 tyś metrów sześciennych i w pełni zaspokajała potrzeby mieszkańców.

Od 1992 roku zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla mieszkańców miasta prowadzone jest przez Wodociągi i Kanalizację w Opolu. Od początku lat 90 – tych systematycznie co roku następuje spadek sprzedaży wody dla gospodarstw domowych i przemysłu. Jeszcze kilkanaście lat temu zużycie wody na jednego mieszkańca na dobę wynosiło 200 litrów a obecnie około 100 litrów.

Na ten stan rzeczy wpływ mają przede wszystkim uregulowania ustawowe dot. ochrony środowiska, gospodarki wodnej, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy o porządku w gminie.

Z chwilą wejścia Polski do strefy zainteresowań krajów Europy zachodniej a następnie do Unii Europejskiej powstały nowe możliwości dla Gmin i Spółek wodociągowych. Najpierw środki przedakcesyjne ISPA a następnie FS pozwoliły na to, iż Gmina Opole i Spółka zaczęły wspólnie realizować duży projekt ochrony wód podziemnych kanalizując obrzeża miasta Opole i Gminy ościenne, dla których zlewnią jest zmodernizowana w latach 1998 do 2002 oczyszczalnia ścieków w Opolu. Jej zdolność oczyszczania wynosi 45 tyś m3 dobę i odpowiada 225 tyś RLM. Obecnie obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń wynosi 65%.

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków o dużej przepustowości stworzyła zarazem nowe możliwości ubiegania się Gminy Opole oraz Gmin ościennych: Komprachcice, Prószków, Dąbrowa, Łubniany, Tarnów opolski o środki pomocowe przedakcesyjne Unii Europejskiej ISPA dla budowy sieci kanalizacyjnej na tym obszarze.

W latach 2004 do 2008 w tych gminach był realizowany projekt pod nazwą “Poprawa jakości wody dla m. Opola”. Ważnym dla Spółki jest to, że samorządy Gminy Opola i Gmin ościennych w odpowiednim czasie podjęły ważną decyzję o ochronie własnych zasobów wód i ziemi co pozwala na optymizm co do dalszych możliwości korzystania z bogatych złóż wód podziemnych.

Koncepcja dalszego rozwoju Spółki opiera się na rozbudowie sieci kanalizacyjnej i odbiorze ścieków z obszarów gmin uczestników programu FS. Naszym celem jest wypracowanie dobrych rozwiązań np. spółka z udziałem wielu gmin połączonych siecią a nawet z udziałem innych podmiotów.

W ramach funduszy Spójności Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Spółka przyjęła na siebie funkcję beneficjenta końcowego dla II–go etapu zadań co pozwoli na dalszy rozwój i ekspansję, poprzez inwestycje realizowane na obszarze gmin Opole, Komprachcice, Dąbrowa i Chrząstowice. Cały obszar aglomeracji opolskiej powinien zostać skanalizowany. Rozważa się możliwość dalszej ekspansji WlK na obszarze gmin Tarnów Opolski i Izbicko tworzących aglomerację tarnowską, ze zlewnią w Kosorowicach, oraz na obszarze gmin Łubniany, Turawa i częściowo Chrząstowice, tworzących aglomerację turawską z oczyszczalnią w Kotorzu Małym.

Być niezawodnym dostawcą wody i odbiorcą ścieków stosującym nowoczesne, chroniące środowisko technologie.

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu oprócz polityki jakości, określiła politykę środowiskową, którą wyraża dokument o nazwie: „Polityka jakości i ochrony środowiska”. Zgodnie z tym dokumentem polityka firmy wobec powyższych zagadnień ma charakter publiczny gdyż dotyczy ona samej firmy oraz klientów korzystających z naszych usług.

Polityka Jakości i Ochrony Środowiska

Głównym celem działalności Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwań naszych klientów poprzez pozyskiwanie, ostarczanie wody, odbiór i oczyszczanie ścieków w warunkach zapewniających chronę środowiska przy jednoczesnym podnoszeniu efektywności działań Spółki. Spółka jako beneficjent środków Unii Europejskiej realizując, w celu ochrony ujęć stanowiących źródło zaopatrzenia w wodę pitną, projekt o nazwie: „TRIAS OPOLSKI- ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków, Tarnów Opolski – II etap” podejmuje działania zarówno dla społeczności lokalnej jak i regionu, wywierając pozytywny wpływ na rozwój regionalnej gospodarki i rozbudowę odpowiedniej infrastruktury technicznej.

Realizacja celów wynikających z polityki jakości i ochrony środowiska zapewniona jest poprzez sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego. Wdrożenie zasad i stosowanie powszechnej oceny pracowników daje podstawę o systematycznej poprawy jakości świadczonych usług. Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania poprzez spełnianie wymagań prawnych i innych związanych z działalnością WiK i zidentyfikowanymi w Spółce aspektami środowiskowymi. W imieniu Zarządu WiK deklaruję, że największą wartością Spółki jest zadowolenie naszych klientów oraz wzrost efektywności działania firmy, które realizowane są w zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska. W związku z powyższym zobowiązuję wszystkich pracowników i jednostki współpracujące z WiK do realizacji przydzielonych zadań oraz doskonalenia systemu zarządzania jakością i środowiskowego.

Zgromadzenie Wspólników:

Prezydent Miasta Opola, reprezentujący wspólnika Gminę Opole

Wójt Gminy Izbicko, reprezentująca wspólnika Gminę Izbicko

Wójt Gminy Komprachcice, reprezentujący wspólnika Gminę Komprachcice

Burmistrz Prószkowa reprezentująca wspólnika Gminę Prószków

Wójt Gminy Tarnów Opolski reprezentujący wspólnika Gminę Tarnów Opolski

Rada Nadzorcza:

Jerzy Przygrodzki – Przewodniczący

Paweł Frącz – Zastępca Przewodniczącego

Andrzej Berezowski – Sekretarz

Bogdan Szewczyk – Członek

Gerard Cebula – członek

Zarząd Spółki:

Piotr Kętrzyński – Prezes Zarządu

Lech Waloszczyk – Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

Ul. Oleska 64 (wejście od ul. Rataja)

45-222 Opole

Tel: (77) 4435 500

e-mail: wik@wikopole.com.pl

Dział Sieci Kanalizacyjnej

Ul. Bończyka 60, 45-703 Opole

Tel: (77) 47 42 107

Laboratorium

Ul. Bończyka 60, 45-703 Opole

Tel: (77) 40 24 691

Oczyszczalnia Ścieków

Ul. Wrocławska 60, 45-701 Opole

Tel: (77) 45 70 136

Pogotowie

Ul. Oleska 64, 45-222 Opole

Tel: 994

 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u