Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o. o.

Dodaj |

Miesięcznik “Wieś Jutra

Wydawanie miesięcznika problemowego z serii Nauka – Doradztwo – Praktyka pt. „Wieś Jutra” uruchomiono z inicjatywy profesorów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W czasopiśmie tym szczególnie zwracamy uwagę na promowanie najnowszych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z integracją z Unią Europejską. Miesięcznik adresowany jest przede wszystkim do czołowych producentów rolnych, służb doradczych, działaczy izb rolniczych i samorządów wiejskich, a także jest bardzo pomocny nauczycielom przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych różnego typu.

 

Kwartalnik “Higiena”

W związku z integracją Polski z UE dla polskiej gospodarki rolno-żywnościowej szczególnie ważne stają się wymagania higieniczne związane z produkcją żywności, pasz i ochroną środowiska. Znaczenie higieny i standardów jakości zaczęto w pełni doceniać w Polsce dopiero w okresie „przedakcesyjnym” . Podczas dostosowywania naszej gospodarki do standardów UE i próbach jego harmonizacji z prawem polskim okazało się, że niemożność spełnienia przez polskich producentów różnego typu wymagań higienicznych określonych w dyrektywach unijnych staje się przyczyną poważnych trudności gospodarczych, a w następstwie społecznych. W ostatnich latach w samym tylko przemyśle mięsnym doszło do likwidacji znacznej liczby rzeźni i zakładów przetwórczych, które nie miały szans na spełnienie podstawowych unijnych wymagań sanitarno-technicznych. W całym przemyśle spożywczym mamy do czynienia z różną, ale bardzo istotną wagą tych problemów. Czynnikiem selekcyjnym już obecnie są, a w przyszłości jeszcze w większym stopniu będą przepisy nakładające na producentów obowiązek wprowadzania nowoczesnych systemów zapewniania jakości zdrowej żywności i pasz oraz konieczność spełnienia wymagań związanych z higieną i ochroną środowiska. Czasopismo „Higiena” jest adresowane do specjalistów związanych z przemysłem rolno-spożywczym, w tym m.in. do: lekarzy epidemiologów, lekarzy weterynarii oraz innych specjalistów nadzorujących pozyskiwanie, przetwarzanie i obrót produktami spożywczymi i paszami (m.in. technologów żywności, zootechników), a także do specjalistów do spraw ochrony środowiska, higieny oraz żywienia człowieka i zwierząt, zarządów oraz pracowników: mleczarni, zakładów mięsnych, zakładów przemysłu cukierniczego i zbożowego, wytwórni pasz, pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, firm DDD, szpitali, zakładów zbiorowego żywienia, administracji rządowej i samorządowej, instytucji naukowych i edukacyjnych oraz do wszystkich innych zainteresowanych tymi problemami osób. Zakres tematyczny obejmuje: prawo żywnościowe i weterynaryjne, zagadnienia higieny sanitarnej, higieniczne aspekty pozyskiwania, przetwarzania i magazynowania żywności i pasz, skażenia środowiska, oczyszczania, inaktywację i składowanie odpadów oraz zagadnienia związane z myciem, dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją.

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u