Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Dodaj |

Nasza Historia

Historia Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie sięga roku 1954. Powstała wówczas Szkoła Oficerska Milicji Obywatelskiej kształcąca oficerów milicji na potrzeby wszystkich jednostek kraju. W 1972 Szkołę przemianowano na Wyższą Szkołę Oficerską, która funkcjonowała do 1989 roku, odgrywając pierwszoplanową rolę w ówczesnym systemie szkolnictwa milicyjnego. W 1990 Uczelnia zmieniła nazwę – powstała Wyższa Szkoła Policji, nadal zachowując swoją wiodącą rolę w systemie szkolnictwa policyjnego w Polsce. W 2004 roku Szkoła obchodziła 50-lecie swego istnienia. Wyższa Szkoła Policji jest jedyną tego typu placówką w Polsce z wieloletnim doświadczeniem kształcenia kadr kierowniczych Policji oraz wysokiej klasy samodzielnych specjalistów – oficerów. Szkoła jest głównym ośrodkiem edukacyjnym i naukowym Policji w dziedzinach i dyscyplinach nauki o bezpieczeństwie i porządku publicznym.


Podczas nauki w szkole słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu nauk prawnych (np. prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa cywilnego i gospodarczego, kryminologii), nauk humanistycznych i społecznych (m.in. psychologii, socjologii, języka obcego, etyki zawodowej) oraz przedmiotów zawodowych (taktyka służby prewencji, taktyka zwalczania przestępczości kryminalnej, bezpieczeństwo ruchu drogowego). Przechodzą też szkolenie w zakresie taktyki i technik interwencji policyjnych, strzelania, obsługi policyjnego sprzętu łączności i policyjnych systemów informatycznych. Wyższa Szkoła Policji jest organizatorem licznych i cieszących się powodzeniem konferencji naukowych, seminariów, sympozjów i warsztatów szkoleniowych. Stanowią one ważne forum wymiany doświadczeń i wiedzy pomię dzy środowiskami policyjnymi, a także innymi podmiotami (samorządy terytorialne w zakresie poprawy bezpieczeństwa, uczelnie wyższe z kraju i zagranicy).

Szkoła jest poważnym, liczącym się w kraju i na świecie ośrodkiem badań na rzecz Policji. Od 1999 realizowano tu ponad 170 programów badawczych. Część z nich była prowadzona we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi w Niemczech, Anglii, Stanach Zjednoczonych, Francji, na Węgrzech i w Holandii. Tematyka badań dotyczy działań profilaktycznych, nowych modeli kształcenia policyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zarządzania jakością. Szkoła uczestniczy w realizacji projektów w ramach programów pomocowych UE (PHARE, AGIS, DAFNE, Leonardo da Vinci). Tematyka projektów dotyczy zagadnień integracji Unii Europejskiej z uwzględnieniem współpracy policyjnej, wspólnej polityki bezpieczeństwa państw UE, uszczelnienia granic oraz problematyki zorganizowanej przestępczości. Prowadzona działalność naukowo-badawcza jest wspierana w znacznej mierze środkami finansowymi z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Instytut Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kierowniczych Policji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie uzyskał w 2002 roku potwierdzenie najwyższej jakości realizowanych przez siebie zadań otrzymując certyfikat jakości ISO – CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2001 NR PL-863/1/2002. W 2004 Szkoła otrzymała certyfikację w zakresie świadczenia usług edukacyjnych nr 218/2004. W ramach prac nad projektem dotyczącym “Wzmocnienia zdolności zarządczych Policji” powołano zespół mający za zadanie dokonanie samooceny według modelu zarządzania INK.


Wyższa Szkoła Policji współpracuje z innymi uczelniami wyższymi w kraju m.in. z: Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Białostockim, Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Jagiellońskim. Wykładowcy WSPol. korzystają z doświadczenia i wiedzy kadry dydaktycznej cywilnych uczelni. Organizowane konferencje i seminaria odbywają się zawsze przy współudziale pracowników naukowych innych szkół wyższych. W WSPol. działa Policyjne Centrum Informacyjne, do którego można zwracać się o radę czy wskazówki. Zadaniem Centrum jest udzielanie wszechstronnej pomocy jednostkom Policji oraz innym instytucjom państwowym i samorządowym w zakresie specjalistycznych gałęzi wiedzy związanych z pracą resortu, a także upowszechnianie informacji pozwalających rozwiązywać konkretne problemy w jednostkach Policji. PCI ściśle współpracuje z Biurem Prawnym i innymi biurami Komendy Głównej Policji oraz wszystkimi ogniwami dydaktycznymi i logistycznymi WSPol.

– od 2003 w ramach Stowarzyszenia Zachodnioeuropejskich Szkół Policji (AEPC) i Akademii Europejskiej Policji (CEPOL). Szkoła przystąpiła również do systemu Europejskiej Sieci Kształcenia Policyjnego (EPLN). We wszystkich tych organizacjach Szkoła jest jedynym reprezentantem polskiej Policji. Wyższa Szkoła Policji jest cenionym partnerem szkół oraz akademii policyjnych z Niemiec, Francji, Anglii, Czech, Słowacji, Słowenii, Austrii, Holandii, Węgier, Rosji, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu. Z racji położenia i kontaktów jest świetnym łącznikiem między Wschodem i Zachodem. WSPol. kształciła policjantów z Węgier, Niemiec i Kazach stanu. Wyższa Szkoła Policji działa intensywnie w ramach różnych instytucji policyjnych Europy:
– od 1993r. funkcjonuje w systemie Konferencji Rektorów Wyższych Szkół Policji/Milicji Państw Europy Środkowowschodniej,
– od 1994r. – w ramach Środkowoeuropejskiej Akademii Policyjnej (MEPA),
– od 1999r. – w strukturach Międzynarodowego Stowarzyszenia Kadr Kierowniczych Policji (IPES), MEPA

WSPol. dysponuje biblioteką z unikalnym księgozbiorem (ponad 190 tys. woluminów), 191 tytułów prenumerowanych czasopism, w tym 22 zagranicznych, z zakresu szeroko rozumianych nauk policyjnych. Wyższa Szkoła Policji dzięki posiadaniu własnego wydawnictwa i drukarni prowadzi własną działalność wydawniczą (kilkadziesiąt tytułów rocznie). Publikowane są zarówno skrypty, podręczniki przeznaczone dla słuchaczy, jak i pozycje kierowane do szerszego grona czytelników. Wydaje dwa kwartalniki “Przegląd Policyjny” i “Policja”. Wykonuje druki na potrzeby jednostek terenowych Policji.

Obiekty szkoły znajdują się na chronionym obszarze o powierzchni 33,2 ha. W ich skład wchodzą budynki dydaktyczne, administracyjne i gospodarcze, akademiki, hotel dla gości, stołówka, centrum konferencyjne z salą kinową i wystaw oraz księgarnia, sklepy i kawiarnie. Wyższa Szkoła Policji dysponuje również kompleksem obiektów sportowych (boiska, korty tenisowe, pływalnia, siłownia).

Wyższa Szkoła Policji posiada doskonałą bazę dydaktyczną, w tym ponad 90 sal dydaktycznych wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny i specjalistyczny. Są to m.in.:
– Stanowisko Wspomagania Dowodzenia z systemem TETRA,
– pracownie specjalistyczne, w tym analizy kryminalnej, języków obcych, penetracji cyberprzestrzeni,
– aula im. insp. P.P. dr. praw W.M. Sobolewskiego (400 miejsc),
– sala konferencyjna z pełnym wyposażeniem do tłumaczeń symultanicznych,
– Centrum Symulacji WSPol. (pomieszczenie do interwencji w ruchu drogowym i udzielania I pomocy ofiarom wypadków, sklep, bar, mieszkanie).

Ponadto Wyższa Szkoła Policji dysponuje:
– kompleksem strzelnic, w tym strzelnicą do strzelań sytuacyjnych z użyciem amunicji barwiącej,
– krytą pływalnią,
– pełnowymiarowym boiskiem,
– bazą hotelowo-noclegową (1020 miejsc w akademikach – pokoje 3-osobowe; 180 typowo hotelowych – pokoje 2-osobowe),
– stołówką (500 miejsc).
Wdrożony został system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności (HACCP).

Szczytno to licząca blisko 28 tys. mieszkańców, otoczona lasami i czystymi wodami, stolica powiatu. Obszar miasta zajmuje 996 ha. Miasto bywa nazywane Bramą Mazur, ponieważ jest najdalej wysunięte na południe województwa warmińsko- mazurskiego. Szczytno jest miastem o charakterze turystycznym – w centrum znajdują się dwa jeziora: Domowe Małe i Domowe Duże. Większość inwestycji jest ukierunkowana na ochronę środowiska i rozbudowę infrastruktury turystycznej. Rozwinął się tutaj przemysł przetwórczy: spożywczy, meblarski oraz handel detaliczny i hurtowy, usługi turystyczne: hotelarstwo i biura podróży. Miasto i jego okolice stanowią wizytówkę specyficznej urody całej krainy i jej dziedzictwa historyczno-kulturowego. Jak w soczewce są tutaj skupione najbardziej charakterystyczne dla ziem Mazur formy krajobrazu, roślinność oraz świat zwierząt. Lasy, jeziora, ich fauna i flora, tworzące przepiękne krajobrazy są magnesem ściągającym w te strony rzesze turystów krajowych i zagranicznych. Wśród nich szczególne miejsce mają Dni i Noce Szczytna – 3-dniowy festyn z udziałem gwiazd polskiej i zagranicznej estrady. W miesiącach letnich turyści mogą wziąć udział w atrakcyjnych imprezach kulturalnych.

 

Oferta

STUDIA I STOPNIA

dla osób cywilnych i policjantów

 

kierunek “Bezpieczeństwo wewnętrzne

-stacjonarne (3 lata)
-niestacjonarne (3 lata)

kierunek “Administracja

-stacjonarne (3 lata)
-niestacjonarne (3 lata)

STUDIA II STOPNIA

dla absolwentów szkół wyższych

 

kierunek “Bezpieczeństwo wewnętrzne

-stacjonarne (2 lata)
-niestacjonarne (2 lata)

STUDIA PODYPLOMOWE

dla absolwentów studiów wyższych

kierunek “Bezpieczeństwo wewnętrzne” w zakresie:

-problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu
-kryminalistyki w procesie karnym
-zarządzania kryzysowego.

kierunek “Administracja” w zakresie:

-zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej

NOWOŚĆ: Studia podyplomowe w zakresie:

-edukacji dla bezpieczeństwa

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u