Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Dodaj |
  • O szkole
  • Jakość kształcenia
  • Oferta edukacyjna
  • Baza dydaktyczna

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie działa na podstawie zgody Ministra Edukacji Narodowej oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), przepisów wydanych na jej podstawie, jak również zgodnie ze swoim statutem. Założycielem Uczelni jest Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych w Lublinie Sp z o.o. (CKMP) – spółka działająca na rynku edukacyjnym od 1992 roku. Nadzór nad działalnością Uczelni sprawuje Założyciel oraz minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego w zakresie określonym w ustawie. Bieżące zarządzanie realizują wspólnie Rektor i Kanclerz Uczelni wspomagani przez Prorektora ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej i Senat. Uczelnia rozpoczęła swoją działalność w 1998 roku otwierając specjalność „Zarządzanie przedsiębiorstwem”. Na pierwszy rok studiów przyjęto wówczas 415 studentów. W inauguracji następnego roku akademickiego 1999/2000 uczestniczyło już ponad 1.400 studentów.

Aktualnie WSPA kształci na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych.

WSPA w rankingach

Certyfikat Uczelnia liderów w I edycji konkursu dla szkół wyższych, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PR Przemysław Ruta Communication. Patronat honorowy nad konkursem i programem certyfikacji sprawował Parlament Europejski – 01 czerwca 2011r.

Certyfikat Wiarygodna Szkoła nadawany jest przez Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania w celu wyróżnienia szkół funkcjonujących zgodnie z prawem, dysponujących odpowiednią bazą dydaktyczną oraz zapewniają właściwe warunki studiowania – 02 czerwca 2011 r. po raz siódmy.

Lider Mobilności FSS w trzech kategoriach: przyjęcie największej liczby pracowników uczelni z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu; wysłanie największej liczby pracowników uczelni do Norwegii, Islandii i Lichtensteinu; Zrealizowanie największej liczby wymian pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Lichtensteinem (wyniki ogłoszone 17 listopada 2011 roku podczas konferencji „Gala Mobilności FSS” organizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego).

Ranking uczelni magisterskich – 79 miejsce w kraju wśród 101 najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich – Ranking Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej – 19.05.2011r.

Najwyższa ocena w rankingu szkół wyższych publikowanym co roku przez dziennik „Rzeczpospolita” i miesięcznik „Perspektywy”, którego częścią jednego z głównych kryteriów są preferencje pracodawców – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie jako jedyna uczelnia niepubliczna w województwie lubelskim została najwyżej oceniona przez pracodawców.

Akredytacje

Nadzór nad prawidłowością procesu dydaktycznego z ramienia MNiSW sprawuje Państwowa Komisja Akredytacyjna. Wszystkie kontrolowane kierunki uzyskały pozytywną ocenę.

Warto dodać, iż Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał decyzję o przedłużeniu terminu ważności pozwolenia na działalność Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie – do 30 września 2014 roku.


W Uczelni wdrażany jest wewnętrzny systemy zapewnienia jakości kształcenia, który obejmuje w szczególności:

-zasady rekrutacji i kształcenia studentów;

-ocenę i weryfikację programów nauczania;

-warunki socjalne studentów;

-mobilność studentów i pracowników;

-jakość obsługi administracyjnej studentów;

-doskonalenie organizacji procesu dydaktycznego, w tym dbałość o wysoką jakość nauczycieli akademickich;

-monitorowanie dokumentów i stosowanych kryteriów, przepisów oraz procedur dotyczących procesu kształcenia i rekrutacji oraz spraw socjalnych;

-gromadzenie, monitorowanie i publikowanie informacji z zakresu doskonalenia jakości kształcenia.

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia w WSPA realizują w szczególności:

Władze Uczelni oraz Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia

Rady Wydziałów

Rady Programowe działające w ramach poszczególnych kierunków studiów

Koordynator ds. jakości

Uczelniany Koordynator ds. KRK

WSPA do chwili obecnej podjęła już szereg dodatkowych działań wynikających z wdrożenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości. Są to m.in.:

Wprowadzono punkty Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (punkty ECTS). Zgodnie z obowiązującymi założeniami, punkty ECTS przypisywane są poszczególnym przedmiotom i określają nakład pracy studenta związany z opanowaniem zakresu danego przedmiotu i jego zaliczeniem. W myśl Regulaminu studiów wyższych w WSPA warunkiem zaliczenia roku studiów jest uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS.

Absolwentom wydawany jest dyplom wraz z suplementem, w którym znajdują się informacje na temat poziomu kształcenia, indywidualnych osiągnięć studenta, szczegóły zrealizowanego programu studiów oraz charakterystyka obowiązującego w danym kraju sytemu szkolnictwa wyższego. Zgodnie z założeniami, suplement ma stanowić narzędzie pozwalające przyszłym potencjalnym pracodawcom, zarówno krajowym, jak i zagranicznym, na rzetelną i sprawiedliwą ocenę kwalifikacji absolwentów uczelni. Jednocześnie ma być on pomocny w eliminowaniu problemu uznawalności wykształcenia w kraju i za granicą, a tym samym ma ułatwić kontynuację nauki na innych uczelniach, w tym również na uczelniach zagranicznych.

Uczelnia zapewnia studentom spełniającym określone wymagania możliwość realizacji części programu studiów na uczelniach zagranicznych. Adresatem działań ukierunkowanych na wspieranie mobilności są również nauczyciele akademiccy. Szerzej na stronie Biura Karier i Wymiany Międzynarodowej WSPA.

Na WSPA prowadzone są kierunki studiów, które dotyczą problematyki europejskiej. W ofercie dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych znajdują się m.in. studia pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe.

Uczelnia cały czas podejmuje działania mające na celu podnoszenie jakości kształcenia. Dotychczas ocenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej poddanych zostało 6 z 10 prowadzonych przez WSPA kierunków. Wszystkie wizytowane kierunki studiów otrzymały pozytywną opinię jakości kształcenia.

Promowaniem kształcenia ustawicznego zajmuje się Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA. W ofercie świadczonych przez niego usług znajdują się m.in. szkolenia i kursy otwarte, projekty szkoleniowe realizowane na zlecenie firm i instytucji, szkolenia dla studentów oraz programy szkoleniowe przygotowujące do pełnienia roli trenera, szereg studiów podyplomowych.

Mając na uwadze społeczny wymiar Procesu Bolońskiego WSPA stara się zapewnić równy dostęp do szkolnictwa wyższego oraz stworzyć warunki umożliwiające ukończenie studiów wszystkim studentom. W tym celu zostały podjęte m.in. następujące działania: powołano Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych, który udziela wsparcia w zakresie wyrównania szans studentów niepełnosprawnych w dostępie do edukacji, organizowane są lokalne konferencje oraz dyskusje dotyczące problematyki niepełnosprawności i funkcjonowania osób niepełnosprawnych w sektorze edukacji, budynek Uczelni jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

WSPA aktywnie promuje też działania na rzecz idei „Student też człowiek”, której istotą jest podmiotowe traktowanie studenta. Polega to na odejściu od podawczego sposobu kształcenia (wtłaczanie i wymaganie wiedzy) na rzecz rozwijania umiejętności i kompetencji osobistych każdego studiującego w WSPA, by był on jak najlepiej przygotowany do podjęcia aktywności zawodowej w przyszłości zarówno w kraju, jak i za granicą. Przyczynia się do tego także aktywna współpraca WSPA ze środowiskiem pracodawców, zarówno w kraju, jak i za granicą. W tym celu powołano Radę Biznesu.


Zapraszamy na: studia I stopnia – licencjackie i inżynierskie – 10 kierunków studiów,

studia II stopnia – uzupełniające magisterskie – na kierunku Socjologia,

studia podyplomowe – ponad 45 kierunków,

studia MBA,

studium pedagogiczne,

kursy Lokalnej Akademii CISCO – kurs CCNA oraz kurs CCNP.

Dlaczego warto studiować na Wyspie?

– Lider mobilności FSS.

– Certyfikat “Uczelnia Liderów”.

– Certyfikat „Wiarygodna Szkoła”.

– Kształcenie zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.

– Własny, nowoczesny i doskonale wyposażony kompleks dydaktyczny o powierzchni 4.450m2.

9 nowoczesnych, klimatyzowanych laboratoriów komputerowych.

– Specjalistyczne wyposażenie pracowni, Laboratorium Transportu – hamownia, pracownia Gospodarki przestrzennej.

– Możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu – do dyspozycji studentów jest 156 stanowisk komputerowych zlokalizowanych w laboratoriach komputerowych oraz blisko 12 stanowisk komputerowych usytuowanych w bibliotece i na korytarzach Uczelni. Możliwość korzystania z bezprzewodowej sieci (uczelniany hotspot).

– Oprogramowanie Windows XP lub Linux (różne dystrybucje) oraz Windows 7, uczestnictwo w programie Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA).

– Bardzo dobre zaplecze socjalne: 2 barki, parkingi dla 210 samochodów, pełne dostosowanie dla potrzeb studentów niepełnosprawnych.

– Nowoczesne wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych w rzutniki i sprzęt audiowizualny.

– Doskonała kadra dydaktyczna – Uczelnia zatrudnia obecnie 91 pełnoetatowych nauczycieli akademickich, w tym 10 profesorów tytularnych, 23 doktorów habilitowanych na stanowiskach profesorów, 57 doktorów na stanowiskach wykładowców, 1 magistra na stanowisku asystenta. Ponadto w ramach umów innych niż o pracę zajęcia na Uczelni prowadzi ponad 250 wykładowców i lektorów.

– Działalność naukowa – organizacja konferencji naukowych, wydawnictwo publikacji, system grantów wewnętrznych dla kadry naukowej.

– Praktyki studenckie w renomowanych przedsiębiorstwach regionu.

– Biuro Karier i Wymiany Międzynarodowej – organizacja wymiany studenckiej, pośrednictwo w znalezieniu pracy, szkolenia i warsztaty przygotowujące absolwentów do wejścia na rynek pracy i rozwijające umiejętności przydatne w różnych sytuacjach zawodowych.

– Udział w programie ERASMUS – możliwość uzyskania stypendiów przez studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej.

– Jako jedyna Uczelnia prywatna w ciągu ostatnich dwóch lat WSPA otrzymała najwięcej środków z Funduszu Szkoleniowo Stypendialnego – ponad 3 mln. złotych.

– Wysokie stypendia – już od pierwszego semestru studiów. Stypendia socjalne, za wyniki w nauce lub w sporcie, mieszkaniowe, za wyżywienie, specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi losowe.

– Na każdym kierunku – zajęcia z informatyki.

– Nauka języka obcego zarówno na studiach stacjonarnych (dziennych) jak i niestacjonarnych (zaocznych).

– Własna biblioteka i czytelnia – obecnie księgozbiór składa się 20 873 pozycji literaturowych. Prenumerata obejmuje ponad 100 tytułów czasopism polskich oraz obcojęzycznych.

– Nowoczesne wyposażenie Biblioteki – komputer z oprogramowaniem dla osób niewidomych i słabo widzących, multilektor, monitor, drukarka brajlowska, powiększona klawiatura oraz odwrócona powiększona myszka komputerowa (trackball) polecane dla osób słabowidzących oraz przy niedowładzie kończyn górnych.

– Łatwość komunikowania się studenta z Uczelnią – poprzez stronę internetową studenci są na bieżąco informowani o wszelkich zmianach dotyczących rozkładu zajęć. Każdy student ma dostęp do informacji nt. zaliczeń i rozliczeń finansowych.

– Wysoki poziom prowadzenia zajęć – do weryfikacji poziomu nauki służy system oceny jakości kształcenia kadry, któremu podlegają wszyscy wykładowcy WSPA.

Wprowadzony system ECTS.

– Aktywne metody nauczania – obok klasycznych wykładów, seminariów i ćwiczeń, występują również metody interaktywne, takie jak praca zespołowa ze studiowaniem przypadków, prace projektowe, odgrywanie ról, warsztaty, zajęcia z działań twórczych.

– Współpraca międzyuczelniana – z uczelniami krajowymi i zagranicznymi.

– Dodatkowe możliwości – egzaminy w zakresie business English w London Chamber of Commerce and Industry (LCCI), możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu TOEIC – potwierdzającego znajomość języka angielskiego w środowisku pracy, egzaminy pozwalające uzyskać certyfikat audytora wewnętrznego (BVQI), egzaminy European Computer Driving Licence czyli Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – wspólnie z Polskim Towarzystwem Informatycznym (ECDL), zajęcia w Lokalnej Akademii CISCO umożliwiające uzyskanie certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA) oraz Cisco Certified Network Professional (CCNP), możliwość uzyskania uprawnień pedagogicznych (Studium Pedagogiczne WSPA).

Droga do wiedzy prowadzi nie tylko przez podręczniki, jest zdobywana przede wszystkim przez kontakt z wykładowcami. Nie bez znaczenia jest także otoczenie, w którym to przyswajanie wiedzy się odbywa. Od warunków studiowania w dużym stopniu zależą wyniki osiągane na studiach. Dlatego Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie czyni starania, aby warunki studiowania były komfortowe.

Obecnie zajęcia dydaktyczne prowadzone są we własnym budynku dydaktycznym o powierzchni ponad 4.450 m2. W kompleksie dydaktycznym mieszczą się:

– 2 aule dla 310 i 250 osób, które można połączyć w jedną na 560 miejsc,

– sala wykładowa dla 110 osób,

– 2 sale wykładowe dla 72 osób,

– 7 sal ćwiczeniowych,

– 9 laboratoriów komputerowych.

Jednorazowo może uczestniczyć w zajęciach około 1.300 studentów.

Pomieszczenia dydaktyczne są standardowo wyposażone w rzutniki i sprzęt audiowizualny. Studenci mają także do dyspozycji odpowiednie zaplecze socjalne: barek, szatnię i parkingi dla 210 samochodów. Atutem uczelni jest pełne dostosowanie dla potrzeb studentów niepełnosprawnych.

Część zajęć podczas zjazdów studentów studiów niestacjonarnych odbywa się również w wynajmowanych salach Gimnazjum nr 5, przy ulicy Smyczkowej 3.

Uczelnia posiada 9 klimatyzowanych laboratoriów komputerowych. Są one wyposażone w komputery z procesorami od Intel Pentium 4 do Intel Core i7, z pamięcią RAM od 1 GB do 12 GB i monitory LCD od 17″ do 27″. W zależności od rodzaju prowadzonych zajęć komputery te działają pod kontrolą systemów: Windows 7 Enterprise, Windows XP Professional lub Linux (różne dystrybucje). Szybka zmiana oprogramowania na poszczególne zajęcia możliwa jest m.in. dzięki zastosowaniu rozbudowanego systemu dystrybucji obrazów dysków przez sieć.

WSPA podłączone jest do Internetu za pomocą dwóch łączy o łącznej przepustowości 35 Mb/s. Dzięki temu dostęp do Internetu oraz do naszych serwisów jest możliwy nawet w sytuacji awarii któregoś z łączy. Na potrzeby uczelni działa 16 serwerów pracujących pod kontrolą różnych systemów operacyjnych: Linux (różne dystrybucje), Windows 2003 Server, FreeBSD i Novell OES.

Ważną rolę w procesie dydaktycznym odgrywa również dodatkowe laboratorium do nauki montażu komputerów oraz projektowania i budowy sieci komputerowych.

Każdy student ma możliwość bezpłatnego korzystania z komputerów podłączonych do Internetu zlokalizowanych na pracowniach oraz w bibliotece i na korytarzach. Na większości obszaru WSPA studenci i wykładowcy mogą również korzystać z sieci bezprzewodowej wi-fi w technologii 802.11bg i za jej pomocą łączyć się do Internetu. Trwają prace nad włączeniem Uczelni do systemu eduroam.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji uczestniczy w programie Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA). Program ten umożliwia legalne i darmowe korzystanie w celach edukacyjnych z większości oprogramowania firmy Microsoft na komputerach domowych przez studentów i wykładowców WSPA.


Copyright © 2022 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u