Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie

Dodaj |

O Uczelni

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej jest uczelnią niepubliczną, której Założycielem i Rektorem jest dr Michał Gołoś. Utworzona została w roku 2004 na mocy Decyzji DSW-3-4001-578/TT/04 i wpisana do Rejestru Niepaństwowych Uczelni Zawodowych pod nr 155.

Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest Wydział Nauk Społecznych.

Misją Uczelni jest przekazywanie wiedzy, poszukiwanie prawdy, formowanie umysłów młodzieży w duchu odpowiedzialności za przyszłość jednostki w ujęciu lokalnym, regionalnym i globalnym.

Czując się odpowiedzialną za budowanie nowoczesnego społeczeństwa, Uczelnia podejmuje nowe wyzwania poprzez wysoką jakość kształcenia i przedstawia właściwą ofertę edukacyjną, która jest wrażliwa na zmieniające się wymogi rynku pracy.

Cele strategiczne:

sprawny system edukacyjny dostosowany do potrzeb gospodarki regionu, sprzyjający rozwojowi zasobów ludzkich,

bogata i atrakcyjna oferta edukacyjna, zwiększająca atrakcyjność na rynku pracy, minimalizująca bezrobocie i poczucie wykluczenia społecznego,

mocna i stabilna kadra naukowo-dydaktyczna,

podnoszenie jakości studiów licencjackich i uruchomienie studiów magisterskich uzupełniających,

efektywna współpraca z instytucjami administracji publicznej i samorządowej w celu rozwoju kadr dla potrzeb regionu.

Uczelnia włączyła się w proces współpracy międzynarodowej i transgranicznej z Ukrainą, Litwą i Białorusią. Służą temu umowy o współpracy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug. Szkoła współpracuje również z wyższymi uczelniami na Ukrainie, między innymi z Narodowym Uniwersytetem Wołyńskim im. Łesi Ukrainki w Łucku i Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu. Uczelnia ma również podpisaną umowę o współpracy z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach na Litwie.

Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest Wydział Nauk Społecznych. Wydział prowadzi kształcenie na kierunku Politologia – są to studia pierwszego stopnia. Wydział posiada również uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku Zdrowie Publiczne (studia pierwszego stopnia).

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej prowadzi kształcenie na kierunku Politologia o różnych specjalnościach. Proponowane specjalności wynikają z profilu Uczelni oraz z celów, które sobie stawia. Najważniejszym z nich jest rzetelne przygotowanie studentów poprzez oferowanie zarówno wiedzy teoretycznej na najwyższym poziomie jak i praktycznych umiejętności aktywności społecznej, politycznej i gospodarczej.

Szkoła aby zapewnić odpowiednią jakość kształcenia zatrudnia wykwalifikowanych nauczycieli akademickich, którzy w przeważającej większości są jednocześnie pracownikami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego a także Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego.

Od roku akademickiego 2008/2009 większość zajęć, z wyjątkiem lektoratów, prowadzona jest przez pracowników naukowych przynajmniej w stopniu doktora. Powyższą decyzję podjęto celem optymalizacji poziomu kształcenia, gdyż zależy nam na najwyższej jakości oferowanych usług edukacyjnych.

Od momentu utworzenia Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie prowadzone są działania zmierzające do podnoszenia jakości kształcenia. Przejawia się to m.in. w rozszerzaniu i doskonaleniu oferty dydaktycznej o nowe kierunki studiów, nowe specjalności dostosowując je do zapotrzebowania na rynku pracy. Sukcesywnie zwiększa się zasoby pomocy dydaktycznych wspomagających proces nauczania. Na doskonalenie jakości kształcenia ma wpływ nie tylko polepszanie warunków kształcenia, rozwój kadry naukowo – dydaktycznej, ale także włączanie się w kształtowanie środowiska lokalnego i współpracę międzynarodową. Szkoła rozwija działalność naukową – organizuje konferencje naukowe, wykłady otwarte, spotkania ze znanymi naukowcami i politykami, wydaje publikacje naukowe.

 

Słowo Rektora

Szanowni Państwo!

Decyzja o dalszym kształceniu jest Państwa priorytetową sprawą na progu wejścia w dorosłość… Podjęte postanowienia, dokonane wybory świadczą o gotowości rozpoczęcia trudu odnalezienia swojego miejsca w rzeczywistości XXI wieku. Zdobycie gruntownej i wszechstronnej wiedzy jest pierwszym krokiem do tego. Dlatego wybierając dalszą drogę kształcenia należy kierować się wyborem uczelni, która w swojej ofercie dydaktycznej proponuje możliwość zdobycia pełnego wykształcenia. Taką uczelnią jest właśnie Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, która będąc młodą jednostką naukową oferuje od 2010 r. uzyskanie tytułu magistra.

Propozycja naszej uczelni zawiera szeroką ofertę specjalności na kierunku politologia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia. A są to:

– Polityka obsługi ruchu granicznego,

– Zarządzanie projektami Unii Europejskiej,

– Polityka samorządowa i administracja,

– Polityka bezpieczeństwa państwa,

– Media i komunikowanie społeczne,

– Polityka obsługi ruchu turystycznego.

Od roku akademickiego 2010/2011 na uzupełniających studiach magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych) oferujemy specjalności:

 – Polityka transgraniczna,

– Komunikacja społeczna,

– Samorząd terytorialny i polityka kadrowa.

Podstawą wielokierunkowego rozwoju są, oprócz wiedzy teoretycznej, umiejętności praktyczne, dlatego też nasi studenci uczestniczą w wyjazdach do państw członkowskich UE w celu zwiedzenia i poznania pracy tychże parlamentów. WSSMiKS dba również o swoich studentów w kontekście pomocy materialnej, udzielając zarówno stypendiów socjalnych, jak i naukowych.

Jesteśmy świadomi wyzwań jakie stoją przed młodymi ludźmi dlatego stawiamy na nowoczesną edukację, na kształcenie młodych, świadomych Europejczyków, bo rozwój gwarantuje konstruktywne zmiany. Wiedza daje podstawy do stworzenia sprawnie działającego państwa, a co za tym idzie, do stworzenia obywatelom komfortowych warunków życia w państwie prawa.

Adam Asnyk, w wierszu Do młodych, stwierdził jednoznacznie „Szukajcie nowych, nieodkrytych dróg” i niech ta maksyma stanie się podstawą Waszej aktywności w rozwoju edukacyjnym. Serdecznie zapraszamy do studiowania w naszej uczelni.

Ku Waszej lepszej przyszłości idźmy wspólnie!

Rektor WSSMiKS w Chełmie

dr Michał Gołoś

 

Działalność Naukowa

Pracownicy naukowo-dydaktyczni WSSMiKS prowadzą badania naukowe związane z własnym rozwojem i dążeniami do uzyskania kolejnych stopni naukowych. Zasadnicze obszary badawcze pracowników koncentrują się wokół tematyki realizowanej w ramach Zakładów, do których przynależą, a przedstawiany dorobek badawczy jest podstawą przydzielanych do prowadzenia zajęć. Zgodnie z profilem Uczelni zasadnicze kierunki badawcze dotyczą: stosunków międzynarodowych (zwłaszcza w wymiarze polityki wschodniej, bezpieczeństwa oraz działań w obrębie UE), teorii polityki (z wyeksponowaną rolą marketingu politycznego i komunikacji społecznej), samorządu terytorialnego oraz polityki społecznej. Bezpośredni nadzór nad kierunkiem i tempem badań sprawują kierownicy Zakładów. Organizują oni spotkania z pracownikami Zakładów, podczas których omawiana i prezentowana jest aktualna problematyka badawcza, jak i planowane są kolejne inicjatywy naukowe (wspólne publikacje, seminaria naukowe, konferencje itp.).

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż z roku na rok coraz większe środki kierowane są przez Uczelnię zarówno na organizację konferencji naukowych, publikację monografii i prac zbiorowych pod redakcją pracowników, a także promocję (w tym również efektów badań naukowych).

Poniżej przedstawiono wykaz międzynarodowych konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez WSSMiKS w Chełmie.

Wspólny obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej a problemy migracji, 10-12 maja 2006 r., Chełm

Od wspólnot europejskich do Unii Europejskiej. W 50-lecie podpisania Traktatów Rzymskich, 19-20 kwietnia 2007 r., Chełm

Mniejszość polska na Ukrainie – Mniejszość ukraińska w Polsce [po 1989 roku], 19-20 września 2008 r., Chełm

Mity i stereotypy w polityce, 28-29 kwietnia 2009 r., Chełm-Lwów

Pokłosiem konferencji były zarówno nowe kontakty naukowe, jak i publikacje pokonferencyjne wykorzystywane podczas procesu dydaktycznego. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w konferencjach tych uczestniczyli stale goście z zagranicy, a zwłaszcza z ośrodków naukowych na Ukrainie. Położenie Chełma predestynuje Uczelnię do prowadzenia pogłębionych badań stosunków polsko-ukraińskich, ale także do wymiany doświadczeń, dzielenia się wynikami badań czy wymiany kadry naukowej.

 

Struktura Uczelni

Zakład Teorii i Myśli Politycznej

Kierownik: prof. dr hab. Edward Olszewski

1. prof. Artur Mezglewski

2. dr Agnieszka Kasińska – Metryka
3. dr Piotr Węcławik
4. dr Wojciech Ziętara 
5. dr Robert Kozyrski
6. dr Katarzyna Dziubińska – Wójcik
7. dr Anatolij Romaniuk 
8. dr Tomasz Browarek
9. mgr Marta Klasura
10. mgr Bartosz Janiszewski
11. mgr Kamil MazurekZakład Samorządu Terytorialnego i Polityki Społecznej

Kierownik: prof. dr hab. Antoni Mieczkowski

1. dr Dorota Jegorow
2. dr Zbigniew Martyniuk
3. dr Jan Izdebski
4. dr Zbigniew Adamowicz 
5. dr Kamil Sikora 
6. dr Grzegorz Figiel
7. dr Wojciech Wnuk
8. dr Tomasz Kiszka
9. mgr Anna Kuśmierczuk
10. mgr Iwona Magdziarz
11. mgr Paweł JakubowskiPracownia Samorządu Lokalnego

Kierownik: dr Izabela Rycerska

1. dr Piotr Olszewski
2. mgr Magdalena Lesińska – StaszczukZakład Partii i Systemów Politycznych

Kierownik: prof. dr hab. Wincenty Kołodziej

1. prof. Wojciech Sokół
2. dr Katarzyna Krzywińska
3. dr Tadeusz Branecki
4. dr Romuald Szudejko
5. mgr Michał Kozera
6. mgr Tomasz Sieduszewski 
7. mgr Ilona GrądzkaZakład Stosunków Międzynarodowych

Kierownik prof. dr hab. Andrzej Czarnocki

1. prof. Kazimierz Kik
2. prof. Jerzy Jaskiernia 
3. dr Michał Gołoś
4. dr Grzegorz Gil 
5. dr Jerzy Gryz
6. dr Stanisław Dubaj
7. dr Piotr Witkowski
8. dr Ryszard Suduł 
9. dr Łukasz Jasina
10. mgr Joanna Lalak – Krzyżanowska
11. mgr Małgorzta Perkowska
12. mgr Jadwiga Wosk 
13. mgr Tomasz Wronowski


Studium Języków Obcych

Kierownik dr Katarzyna Czubała

1. mgr Svitlana Paliy
2. mgr Elżbieta Ćwir
3. mgr Ewelina Roman-Klimczuk 
4. mgr Elżbieta Łukasiewicz
5. mgr Marta Chrostek
6. mgr Monika Skrzypczak

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u