Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy

Dodaj |

Historia

Starania o powstanie Wyższej Szkoły Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy rozpoczęły się w 1999 roku. Z inicjatywy wieloletnich pracowników uczelni technicznych oraz przedstawicieli biznesu z Dolnego Śląska, rozpoczęto działania zmierzające do uruchomienia wyższej szkoły o profilu kształcenia związanym z teleinformatyką.

Ważną kwestią było znalezienie odpowiedniego miejsca dla szkoły. Kilka miast Dolnego Śląska zgłosiło propozycje przekazania obiektu na siedzibę uczelni. Nie ulega wątpliwości, że obecność wyższej szkoły bardzo nobilituje miasto. Znaleźliśmy wielkie zrozumienie u ówczesnych Władz Samorządowych Świdnicy. Na siedzibę Władze Miejskie postanowiły przeznaczyć biurowiec dawnej, zlikwidowanej już Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych, przy ulicy Kliczkowskiej 34.

Obiekt ten, po kilku latach od likwidacji zakładu, był zupełnie zdewastowany i wymagał kapitalnego remontu. Dzięki ogromnemu wysiłkowi finansowemu i organizacyjnemu założycieli szkoły i pomocy Władz Samorządowych biurowiec dostosowano do potrzeb uczelni. Najpilniejsze prace zostały szybko wykonane. W 2001 roku po zatrudnieniu wybitnego grona profesorów i otrzymaniu zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej, rozpoczęła się rekrutacja na kierunki Informatyka oraz Elektronika i Telekomunikacja. (Wykaz uczelni niepublicznych wpisanych do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych.)

Pierwszy rok akademicki 2001/2002, mimo wielu kłopotów, należy uznać za dobry. W murach Uczelni rozpoczęło studia ponad stu studentów. Świdnica stała się kolejnym miastem akademickim w Polsce.

Baza lokalowa, po modernizacji, remoncie i zagospodarowaniu prawie całego obiektu, mieści dwie aule, kilka sal wykładowych, elektroniczne laboratorium pomiarowe i trzy sale komputerowe. Ponadto na terenie Uczelni ma swoją siedzibę klub studencki i biblioteka, a obok budynku Szkoły znajduje się park rekreacyjny i parking.

Od początku istnienia WSTT trwają działania nad jej ciągłym rozwojem i doskonaleniem procesu dydaktycznego oraz wzbogacaniem oferty kształcenia.

Obecnie oprócz prowadzonych kierunków studiów, (ekonomia, informatyka) w ofercie znajdują się studia podyplomowe oraz kursy doskonalące. Trwają prace związane z uruchomieniem kolejnych kierunków studiów (ochrona środowiska). W Wyższej Szkole Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy kształci się obecnie blisko 500 studentów w systemie studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych), którzy decydując się na edukację w WSTT zdobędą interesujący i ciekawy zawód, na miarę XXI wieku.

 

Nasi Partnerzy

Porozumienie o współpracy

* Starostwo Powiatowe w Świdnicy

* Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała

* I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

* Wyższa Szkoła Menadżerska w Legnicy

* “Collegium Glacense” Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu

* Halmstad University w Szwecji

Porozumienie w sprawie praktyk

* Remy Automotive Poland Sp. z o.o.

* PKO BP SA Oddział w Świdnicy

* ZETO – ŚWIDNICA Sp. z o.o.

* Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy

* Sonel S.A.

* Starostwo Powiatowe w Świdnicy

* Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

* ENERGIAPRO Koncern Energetyczny SA

* Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa

* Biuro Turystyczne “EUROPA”

Listy Intencyjne popierające Uczelnię

* Starostwo Powiatowe w Świdnicy – Starosta Zygmunt Worsa

* Gmina Miasto Świdnica – Prezydent Wojciech Murdzek

* Gmina Strzegom – Burmistrz Lech Markiewicz

* Gmina Świebodzice – Burmistrz Bogdan Kożuchowicz

* Deputowany do Parlamentu Europejskiego – Ryszard Czarnecki

 

Studia Podyplomowe

Rektor i Kanclerz Wyższej Szkoły Technologii Teleinformatycznych

w Świdnicy ogłaszają nabór na studia podyplomowe

Gospodarka sektora publicznego

Zakres studium obejmuje tematykę organizacji działalności sektora publicznego jako organizacji społeczno – gospodarczej. Studium jest ukierunkowane na działalność sektora publicznego gospodarki w aspekcie prawnym i przede wszystkim ekonomicznym.

Celem jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy słuchaczy na temat działalności instytucji publicznych w Polsce i ich otoczenia gospodarczego, w procesie transformacji systemowej i integracji europejskiej. Służyć ma rozwinięciu umiejętności rozwiązywania problemów decyzyjnych i realizacji przedsięwzięć, co wpłynie na poprawę jakości kadr i polityki społeczno – gospodarczej, przez upowszechnianie nowoczesnej wiedzy ekonomicznej. Ukończenie studiów podyplomowych, przyczyni się więc do większego profesjonalizmu i fachowości w wykonywanej pracy.

Studia umożliwią poznanie – w aspektach praktycznych i teoretycznych – problemów rozwoju lokalnego i regionalnego, a także zdobycie umiejętności użytecznych w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, przed jakimi stają organy władzy publicznej i instytucje sektora publicznego.

Studia są skierowane do wszystkich osób posiadających wyższe wykształcenie, chcących uzupełnić i pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności niezbędne w stosowaniu w praktyce szeroko pojętej problematyki z zakresu działalności sektora publicznego, a zwłaszcza do obecnej i przyszłej kadry zatrudnionej w instytucjach publicznych, organach administracji państwowej i samorządowej, przedstawicieli samorządów szczebla lokalnego i regionalnego, osób zatrudnionych w podmiotach gospodarczych, w szczególności z udziałem sektora publicznego.

Zajęcia odbywać się będą w zróżnicowanych formach (wykłady, seminaria, konwersatoria) w trybie studiów dla pracujących (w soboty i niedziele w cyklu dwutygodniowym).

Absolwenci Studium podyplomowego otrzymają świadectwo ukończenia Studiów podyplomowych: Gospodarka sektora publicznego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Marketingowego, wydane przez Wyższą Szkołę Technologii Teleinformatycznych. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia Studiów podyplomowych WSTT jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów.

Kadrę wykładowców stanowią pracownicy naukowo – dydaktyczni Wydziału Ekonomii i Zarządzania Marketingowego Wyższej Szkoły Technologii Teleinformatycznych oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a także specjaliści-praktycy, posiadający wiedzę i bogate doświadczenie w problematyce działalności sektora publicznego. Zajęcia prowadzą osoby co najmniej ze stopniem naukowym doktora.

Program studium obejmuje następujące zagadnienia

* Instytucje i wybrane polityki Unii Europejskiej.

* Podstawy prawa cywilnego i administracyjnego.

* Fundusze strukturalne UE jako źródło finansowania projektów rozwojowych.

* Polityka społeczna.

* Polityka gospodarcza i regionalna.

* Ekonomia sektora publicznego.

* Programowanie i strategie rozwoju województw, powiatów i gmin.

* Pomoc publiczna i partnerstwo publiczno – prywatne.

* Zamówienia publiczne.

* Prawno – ekonomiczne aspekty działalności samorządu terytorialnego.

* Zarządzanie publiczne.

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u