Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu

Dodaj |
  • O NAS
  • HISTORIA ZAKŁADU
  • EDUKACJA
  • PRODUKCJA

 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu to nowoczesna placówka edukacyjna posiadająca swoje ośrodki na terenie całej Wielkopolski.


Tradycje Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu sięgają 1931 roku. Pracownicy Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego oraz pracownicy i działacze Izby Rzemieślniczej w Poznaniu i Bydgoszczy postanowili utworzyć Instytut, którego celem byłoby podniesienie ogólnego poziomu gospodarczego wielkopolskiego rzemiosła. Miał to być jeden ze środków przeciwstawienia się kryzysowi ekonomicznemu, który od 1929 roku wpływał na spauperyzowanie drobnej wytwórczości. Poza tym rzemieślnik polski, posługujący się bardzo często przestarzałymi środkami produkcji i rzadko korzystający z najnowszych zdobyczy postępu technicznego, często nie dorównywał jakością produkcji dużym zakładom przemysłowym.

Myśl powołania Instytutu znalazła poparcie u wielu działaczy rzemieślniczych. W ten sposób doszło do utworzenia 22 stycznia 1931 roku Wojewódzkiego Instytutu Rzemieślniczo-Przemysłowego w Poznaniu. Formalnie w sądzie grodzkim Wojewódzki Instytut Rzemieślniczo-Przemysłowy (WIRzP) został wpisany w dniu 20 kwietnia 1931 roku w rejestrze stowarzyszeń pod nr 423 z datą 8 maja 1931 roku.

Zadania, jakie nowo powstała placówka postawiła sobie w statucie, sprowadzały się do kształcenia i dokształcania pod względem ekonomicznym, zawodowym i kulturalnym osób pracujących zawodowo w rzemiośle i drobnym przemyśle. W ciągu ośmiu lat w okresie międzywojennym (1931-1939) Instytut – jak na swoje stosunkowo skromne możliwości – rozwinął bardzo szeroko działalność. Obejmowała ona oprócz szkolenia i dokształcania zawodowego, działalność wydawniczą, poradnictwo zawodowe i badania psychotechniczne młodzieży, udział w wystawach myśli technicznej i pokazach umiejętności zawodowych.

Działalność szkoleniowa. Prace przy wdrażaniu wiedzy zawodowej Instytut prowadził w następujących kierunkach:

kursu doskonalenia zawodowego, które miały na celu uzupełnienie kwalifikacji zawodowej oraz zapoznanie rzemieślników z najnowszymi osiągnięciami techniki;

kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich;

kursy ogólnokształcące, mające za zadanie podniesienie ogólnego poziomu rzemiosła

Poradnictwo zawodowe. Bardzo ważną rolę społeczno-gospodarczą w działalności Instytutu odegrała Poradnia Zawodowa oraz związany z nią Gabinet Psychotechniczny. Poradnia Zawodowa spełniała rolę doradcy życiowego, kierującego młodzież do zajęć, które odpowiadały jej siłom i zamiłowaniem. Oprócz informacji o właściwościach danego zawodu, zapoznawano również młodzież z potrzebami rynku pracy.

Działalność wydawnicza. Do poważnych zadań, jakie Instytut starał się rozwiązać, zaliczyć należy prace, mające na celu dostarczenie do rąk rzemieślników i uczącej się zawodu młodzieży przystępnej literatury fachowej. Działalność tą datuje się od roku 1933.

Inne rodzaje działalności. Wkład Instytutu do rozwoju postępu technicznego przejawiał się też w innych formach, między innymi poprzez wprowadzanie nowoczesnych maszyn, popieranie racjonalizatorstwa i wynalazczości oraz udział w wystawcach rzemieślniczych.

W latach 1939-1945 w stworzonych przez Niemców warunkach okupacyjnych wszystkie instytucje i organizacje zawiesiły swoją pracę. Powołane zaś w to miejsce, choć wykorzystujące polską bazę materialną, placówki niemieckie uznać trzeba za sprawę całkowicie odmienną. W przypadku WIRzP zamienioną jego bazę na Zakład Doskonalenia Przemysłu (Gewerbeförderungsanstalt).

Instytut nie został reaktywowany po wojnie w formie nadanej mu statutem z 1931 roku. Za zgodą Zarządu Miejskiego stołecznego miasta Poznania, Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego i Izby Rzemieślniczej założony został w jego miejsce – aktem z dnia 5 marca 1945 roku – Ośrodek Dokształcania Zawodowego. Celem Ośrodka było podnoszenie poziomu rzemiosła i przemysłu drobnego Wielkopolski. Środkami statutowymi prowadzącymi do ich realizacji były:

Organizowanie kursów przygotowujących do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, dokształcających i praktycznych nauczycieli prowincjonalnych szkół dokształcających oraz specjalnych dla rzemiosła i przemysłu.

Utworzenie własnej komórki wydawniczej podręczników dla szkół zawodowych.

Uruchomienie we własnym zakresie produkcji pomocy naukowych.

Prowadzenie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich razem z Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu.

Zorganizowanie biblioteki czasopism zawodowych i podręczników do użytku szkół oraz rzemiosła.

Obecnie ZDZ jest silną organizacją stowarzyszeniową w pełni samofinansującą się, mającą oparcie w prężnie działających władzach statutowych. Na terenie Wielkopolski działa 5 Centrów Kształcenia zawodowego (w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i w Pile). Każde Centrum posiada własną bazę szkoleniową, dobrze wyposażoną w sale wykładowe i pomoce dydaktyczne. Centra te posiadają swoje ośrodki i punkty kształcenia. Posiadamy również warsztaty szkoleniowe w Koźminie i we Wronkach.

Zakład nasz za osiągnięcia w sferze szkoleniowej, produkcyjnej i wychowawczej został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Honorową Odznaką za zasługi w rozwoju woj. poznańskiego. Za naszą pracę zostaliśmy także wyróżnieni zaszczytnym certyfikatem “Dobre bo Polskie”


Długoletnie doświadczenie w organizowaniu kursów wsparte nowoczesną bazą spowodowało, że obecnie jesteśmy liderem w tego typu działalności na rynku.

Obecnie kursy stanowią najprostszą i najkrótszą drogę do zdobycia zawodu, przekwalifikowania się lub poszerzenia wiedzy i umiejętności.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą programową:

Kursy komputerowe: AutoCAD; Autodesk; Grafika komputerowa (Photoshop, Corel Draw); Komputerowa obsługa kadr i płac (Symfonia, Płatnik ZUS, Excel); Księgowość komputerowa; Komputerowa obsługa sprzedaży i fakturowania, kas fiskalnych i terminali płatniczych, procesu sprzedaży i magazynowania; Pakiet biurowy MS Orfice; Projektowanie stron internetowych, itd.

Kursy budowlane: Brukarz; Malarz-tapeciarz; Murarz-tynkarz; Technolog robot wykończeniowych; Operator betoniarki, koparki, koparko-ładowarki, pił mechanicznych do ścinki drzew, przecinarek do nawierzchni dróg, spycharki, zagęszczarek, itd.

Kursy spawalnicze: to kursy spawania stopnia podstawowego – 311(GAS), kursy spawania na 1. poziomie kwalifikacji – 111(MMA), 135(MAG), 141(TIG), 131(MIG) spoinami pachwinowymi. Zapewniamy modułowy system szkolenia zgodny z wytycznymi programowymi Instytutu Spawalnictwa. Ponadto, organizujemy egzaminy weryfikacyjne spawaczy.

Kursy energetyczne: Eksploatacja instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1KV; Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 KV, 1 KV i powyżej 1 KV; Instalacje elektroenergetyczne oraz urządzenia napędowe i oświetlenia elektrycznego, itd. Egzaminy kwalifikacyjne.

Kursy transportowe: Certyfikat kompetencji zawodowych CPC – dla spedytorów i przewoźników wykonujących transport drogowy osób lub rzeczy; Kierowca wózków jezdniowych (widłowych) z mechanicznym napędem podnoszenia; Przewóz towarów niebezpiecznych (także w cysternach); Napełnianie zbiorników samochodowych gazem LPG; Dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy; Kandydatów na kierowców kat.B; Kierowców wykonujących przewóz drogowy, z zakresu: kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkoleń okresowych, itd.

Szkolenia BHP: Okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami; Okresowe pracodawców wykonujących zadania służby bhp oraz okresowe dla służby bhp; Okresowe pracowników administracyjno – biurowych oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych; Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej; Bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest, itd.

Kursy Kosmetyczne: Fryzjerstwo; Masaż relaksacyjno – leczniczy; Manicure – pedicure, Kosmetyczka; Wizażystka – stylistka; Pielęgnacja kończyn górnych i dolnych; itp.

Kursy pedagogiczne: Dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży; Kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej; Kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczej, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, itd.

Kwalifikacyjne, Specjalistyczne oraz Specjalizacje dla pielęgniarek i położnych: Pielęgniarstwo rodzinne, opieki długoterminowej, anestezjologiczne i intensywnej opieki, pediatryczne, chirurgiczne, operacyjne; Szczepienia ochronne; Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego, itd.

Inne z zakresu: Poradnictwa zawodowego; Gastronomii; Handlu i usług; Obsługi biurowej; Ochrony środowiska; Rolnictwa i agrobiznesu; Przygotowujące do egzaminu na tytuł zawodowy; Archiwizacji dokumentów.


Prowadzona w Warsztatach działalność szkoleniowo-produkcyjna umożliwia przygotowanie kadr do wielu dziedzin gospodarki narodowej. Warsztaty Szkoleniowe ZDZ w Poznaniu zatrudniają doświadczoną kadrę o wysokich kwalifikacjach zawodowych. W ramach swej działalności Warsztaty stosują nowoczesne i ekonomiczne techniki wytwarzania i w elastyczny sposób dostosowują się do potrzeb rynku, przy zachowaniu jakości wyrobów i konkurencyjności cen. Wykorzystując nowoczesną bazę produkcyjną Warsztaty Szkoleniowe produkują wyroby rynkowe takie jak:

• pompy i siłowniki hydrauliczne,

• cylindry hydrauliczne,

• oraz prowadzą działalność usługową w zakresie produkcji części zamiennych i podzespołów

 

Warsztaty Szkoleniowe ZDZ Poznań wytwarzają wyroby w oparciu o dokumentację ISO 9002

 

Warsztat Szkoleniowy Nr 2 w Koźminie oferuje usługi i kooperacje w zakresie:

Obróbka skrawaniem:

1. toczenie O max 250 x 1500

2. frezowanie 200 x 250 x 750

3. szlifowanie O 150 x 800

Obróbka plastyczna i spawanie:

1. cięcie blach max 6,3 x 2000 (gilotyna)

2. gięcie max # 6 x 2000 (prasa krawędziowa)

3. spawanie gazowe i elektryczne MIG

4. prace ślusarskie

Produkujemy siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne wg. uzgodnień

 

Kontakt:

Warsztat Szkoleniowy Nr 2 Koźmin Wlkp.

63-720 Koźmin Wlkp., ul. Klasztorna 35

tel./fax (62) 721-60-21

mgr inż. Czesław Seraszek

 

Warsztat Szkoleniowy Nr 3 we Wronkach oferuje usługi i kooperacje w zakresie:

Obróbka skrawaniem:

1. na automatach tokarskich do max 50 mm

2. frezowanie

3. wiercenie

4. gwintowanie

5. prace ślusarskie

 

Obróbka plastyczna na zimno:

1. cięcie blach max # 4 x 2000

2. gięcie max # 6 x 2000 (prasa krawędziowa)

3. tłoczenie blach max.# 1

4. wycinanie blach max. # 1

 

Zgrzewanie i spawanie elektryczne i gazowe, w osłonie argonu, migomat przyjmujemy prace na usługi galwaniczne-cynkowanie, również z pasywacją.

 

Kontakt:

Warsztat Szkoleniowy Nr 3 Wronki

64-510 Wronki, ul. Myśliwska 29

tel./fax (67) 254-07-55

mgr inż. Andrzej Gołębiewski


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u