Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Dodaj |

Przedmiot działalności

– Utrzymanie substancji mieszkaniowej będącej własnością Gminy oraz budynków pozostających w administracji Zakładu;

– Administrowanie i utrzymanie gminnych lokali użytkowych;

– Utrzymanie gminnych obiektów i urzadzeń użytecznosci publicznej;

– Zaopatrzenie w wodę, utrzymanie wodociągów, kanalizacji ogólnospławnej, odprowadzanie ścieków komunalnych;

– Budowa i odtwarzanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej;

– Usuwanie odpadów komunalnych stałych i płynnych;

– Utrzymanie w czystości i porządku miasta, jego urządzeń sanitarnych, ulic, przystanków i terenów zieleni miejskiej;

– Świadczenie usług transportowych z zakresu przewozu młodzieży szkolnej;

– Administrowanie cmentarzy komunalnych oraz usług pogrzebowych;

– Odśnieżanie i usuwanie zlodowaceń z dróg i placów gminnych;

– Utrzymanie szaletu miejskiego;

– Świadczenie usług budowlanych w zakresie niezbędnym dla Gminy;

– Współpraca ze Wspólnotami Mieszkaniowymi.

 

Dział gospodarki komunalnej i transportu

Dział gospodarki komunalnej i transportu jest komórką Zakładu powołaną do wykonywania czynności:

– Oczyszczania miasta z nieczystości stałych i płynnych.

– Prowadzenia selektywnej zbiórki surowców wtórnych.

– Świadczenia usług pogrzebowych oraz utrzymania cmentarzy komunalnych.

– Utrzymania miejskiego wysypiska komunalnego.

– Odśnieżania, usuwania gołoledzi, wywozu śniegu z placów, ulic i chodników zleconych do utrzymania.

– Produkcji i rozprowadzania wody.

– Wykonywania remontów, planowanych przeglądów oraz wymiana sieci wodociągowych.

– Usuwania awarii sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

– Wykonywania przyłączy na zlecenie osób fizycznych i jednostek uspołecznionych.

– Świadczenia usług transportowych na rzecz gminy w zakresie dowozu młodzieży szkolnej.

– Utrzymania zieleni miejskiej.

– Utrzymania szaletu miejskiego.

 

Dział gospodarki mieszkaniowej

Dział gospodarki mieszkaniowej jest komórką Zakładu powołaną do zarządzania budynkami i lokalami będącymi mieniem komunalnym gminy Międzybórz.

W tym zakresie Zakład:

– Ukierunkowuje zadania perspektywiczne i wieloletnie w zakresie działalności komórki.

– Uczestniczy w zebraniach lokatorskich i wspólnot mieszkanioweych.

– Opracowuje zasady i kierunki polityki remontowej w budynkach mieszkalnych.

– Ustala potrzeby remontowe budynków drogą systematycznych przeglądów budynków.

– Przyjmuje, rozpatruje oferty wykonawców oraz zleca wykonawstwo remontów.

– Sporządza informacje o stanie zasobów lokalowych oraz o realizacji zadań planowych pod względem rzeczowym i finansowym.

– Prowadzi rozliczenie wpływów czynszowych.

– Współpracuje z Urzędem Miasta i Gminy w Międzyborzu w zakresie prawidłowości gospodarki zasobami mieszkaniowymi, lokalami użytkowymi oraz gruntami będącymi w administracji Zakładu.

 
 


Copyright © 2022 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u