“Geotechnika” Biuro Geologii i Sozologii

Dodaj |

O Nas

Biuro Geologii i Sozologii “GEOTECHNIKA” wykonuje usługi z dziedziny geologii, geotechniki i ochrony środowiska, w tym związanych z lokalizowaniem i projektowaniem inwestycji szkodliwych i mogących pogorszyć stan środowiska. Biuro istnieje od czerwca 1990 r i funkcjonuje jako przedsiębiorstwo prywatne w oparciu o ustawę o działalności gospodarczej. Specjalizujemy się w szeroko rozumianej geologicznej obsłudze budownictwa i procesów inwestycyjnych oraz związaną z tym problematyką ochrony środowiska.

Zakresem działania obejmujemy obszar całego kraju.

Biuro nasze oferuje następujący zakres usług z dziedziny geologii i ochrony środowiska :

wykonywanie badań geologiczno – inżynierskich oraz badań geotechnicznych dla lokalizowania i projektowania inwestycji i obiektów budowlanych, wraz z obsługą geotechniczna w trakcie realizacji inwestycji (odbiory wykopów fundamentowych, kontrola zagęszczenia itp.),

sporządzanie ocen oddziaływania na środowisko obiektów i inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska lub mogących pogorszyć stan środowiska, dla różnych etapów realizacji tych inwestycji oraz audytów środowiskowych zakładów przemysłowych,

wykonywanie badań hydrogeologicznych i sporządzanie opracowań hydrogeologicznych, w szczególności dla inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne lub związanych ze składowaniem na powierzchni ziemi substancji lub odpadów mogących te wody zanieczyścić.

wykonywanie badań geosozologicznych terenów, w tym badań geochemicznych i hydrogeochemicznych gruntów, wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonywanie ocen stanu czystości środowiska wodno – gruntowego.

wykonywanie badań geologiczno – surowcowych dla udokumentowania złóż surowców budowlanych, łącznie z wykonywaniem koniecznych opracowań geologiczno – górniczych dla prowadzenia eksploatacji tych złóż .

Spośród kilkuset inwestycji budowlanych, dla których sporządzaliśmy opracowania geologiczne i środowiskowe możemy wymienić :

kilkanaście lokalnych składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych, w tym składowisko odpadów przemysłowych i toksycznych dla ZPB “BORUTA” w Zgierzu, laguna osadowa i nowoprojektowane składowisko odpadów z oczyszczalni ścieków ZChiTS “BORYSZEW” S.A. w Sochaczewie, składowisko odpadów komunalnych dla miasta Łodzi we wsi Łaskowice – ostatnio baza sprzętowa firmy ASMABEL przy ul. Odlewniczej w Warszawie,

kilkanaście oczyszczalni ścieków, w tym oczyszczalnia przemysłowa ZChiTS BORYSZEW-ERG w Sochaczewie i oczyszczalnie gminne w Borówku i Czarnożyłach oraz oczyszczalnia miejska w Grajewie

kilkadziesiąt stacji dystrybucji paliw płynnych, w tym stacje koncernu STATOIL przy ul. Przybyszewskiego i Piłsudskiego w Łodzi, stacja paliw ESSO w Żyrardowie, kilkanaście stacji paliw CPN i PKN ORLEN w Łodzi, Skierniewicach, Płocku, Mszczonowie i Żyrardowie, stacja paliw DEA w Skierniewicach

szereg inwestycji przemysłowych w tym Łódzki Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy, fabryka ZIPO w Skierniewicach, fabryka obuwia “Faure & Mache” w Skierniewicach, tereny “F & M Logistic” w Mszczonowie, audyty środowiskowe PPKL “Keramzyt” w Mszczonowie oraz ZPB “Syntex” w Łowiczu ( we współpracy z TEBODIN Polska), fabryki elementów amortyzacyjnych BTR Poland w Skierniewicach oraz rurowych elementów przesyłowych UPONOR Polska w Sochaczewie,

liczne małe i średniej wielkości złoża kruszyw budowlanych i surowców ceramicznych oraz oparte na nich zakłady górnicze – największym do tej pory dokumentowanym złożem było złoże kruszywa naturalnego “Pieńsk” woj. jeleniogórskie o powierchni 172,0 ha i zasobach geologicznych 45 mln Mg kruszywa.

kilkaset obiektów budowlanych, dla których wykonywaliśmy badania geologiczno – inżynierskie i geotechniczne w tym między innymi w ostanich latach :

tereny dla Międzynarodowych Targów Poznańskich w Żernikach pod Poznaniem,

supermarket TESCO przy ul. Połczyńskiej w Warszawie,

Hale UPONOR Polska w Sochaczewie,

osiedle mieszkaniowe “Księżopole w Brwinowie,

obiekty Akademii Pedagogiki Specjalnej przy ul. Szczęśliwickiej w Warszawie,

osiedle mieszkaniowe przy ul. Obrońców Tobruku w Warszawie

Biuro w zakresie analiz środowiskowych i laboratoryjnych jest stałym współpracownikiem Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej gdzie wykonujemy wszystkie badania fizyko-chemiczne.

Badania fizyko-mechaniczne wykonujemy we własnym laboratorium mechaniki gruntów.

W ciągu ostatnich lat wykonaliśmy kilkanaście opracowań geosozologicznych dotyczących oceny stanu zanieczyszczenia podłoża gruntowego a w tym :

badania stanu środowiska gruntowego w podłożu projektowanego skladowiska paliw alternatywnych dla cementowni Wierzbica S.A. wchodzącej w sklad koncernu Lafarge,

badania stanu środowiska wodno – gruntowego w podłożu projektowanej fabryki rurowych systemów przesyłowych UPONOR Polska w Sochaczewie,

badania stanu podłoża gruntowego likwidowanego budynku galwanizerni na terenie zakładu VEKA Polska w Skierniewicach,

badania stanu środowiska w rejonie awarii rurociągów naftowych w miejscowościach Kwiatek i Retki dla

Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągow Naftowych PERN w Płocku, we współpracy z Przedsiębiorstwem Geologiczno – Inżynierskim “GEOTEST” Sp. z o.o we Włocławku. www.geotest.com.pl

W zakresie badań geotechnicznych i geologiczno – inżynierskich jesteśmy stałym współpracownikiem koncernu

BURO HAPPOLD Polska w Warszawie – www.burohappold.com

 

Oferta

 Biuro Geologii i Sozologii “GEOTECHNIKA” oferuje wykonanie usług z dziedziny geologii, geotechniki i ochrony środowiska, w szeroko rozumianym zakresie geologicznej obsługi budownictwa i procesów inwestycyjnych oraz związanej z tym problematyki ochrony środowiska a w tym :

wykonywanie badań geologiczno- inżynierskich i badań geotechnicznych obiektów i inwestycji budowlanych dla różnych etapów realizacji, wraz z obsługą geotechniczną w trakcie realizacji inwestycji (odbiory wykopów fundamentowych, kontrola zagęszczenia nasypów itp.),

sporządzanie raportów oddziaływania na środowisko obiektów i inwestycji budowlanych dla różnych etapów realizacji inwestycji, w tym obiektów i inwestycji znacząco oddziaływujących na środowisko oraz przeglądów ekologicznych obiektów przemysłowych i jednostek organizacyjnych,

wykonywanie badań hydrogeologicznych i sporządzanie opracowań hydrogeologicznych, w szczególności dla inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne lub związanych ze składowaniem na powierzchni ziemi substancji lub odpadów mogących te wody zanieczyścić,

wykonywanie badań geosozologicznych terenów oraz badań geochemicznych i hydrogeochemicznych gruntów, wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonywanie ocen stanu czystości środowiska wodno – gruntowego w terenach przemysłowych,

wykonywanie badań geologiczno – surowcowych dla udokumentowania złóż lokalnych surowców budowlanych, łącznie z wykonywaniem niezbędnych opracowań geologiczno – górniczych dla prowadzenia eksploatacji tych złóż,

wykonywanie dokumentacji projektowych rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej a zwłaszcza w wyniku powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych, w tym dokumentacji dla wypelnień wyrobisk obojętnymi materiałami allochtonicznymi.

Mapa projektowa terenu po rekultywacji

Mapa przydatności gruntów dla budownictwa

Mapa terenu złoża Leonardów II po rekultywacji

Mapa warunków wodnych

Projekt geologiczno – techniczny piezometru HE-1

Przekroje hydrogeologiczne rejonu stacji paliw w Rogóźnie

Przekroje hydrogeologiczne rejonu stacji paliw

Przekrój geotechniczny terenu

 

 
 


Copyright © 2019 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u