Kancelaria Notarialna Joanna Gawron-Jedlikowska & Beata Gniewek

Dodaj |

Zakres usług kancelarii zgodnie z ustawą Prawo o notariacie obejmuje:

*sporządzanie aktów notarialnych,

*sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,

*sporządzanie poświadczeń,

*doręczanie oświadczeń,

*spisywanie protokołów,

*sporządzanie protestów weksli i czeków,

*przyjmowanie na przechowanie: pieniędzy, dokumentów

i papierów wartościowych,

*sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,

*sporządzanie na żądanie stron: projektów aktów, oświadczeń

i innych dokumentów,

*sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Każda czynność, której przedmiotem jest obrót nieruchomościami wymaga formy aktu notarialnego. Tych czynności strony dokonują osobiście lub przez pełnomocnika ustanowionego w formie aktu notarialnego.

Podczas wizyty w kancelarii Klient powinien posiadać przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty bądź paszport), a także znać NIP. W przypadku, gdy stroną danej czynności jest osoba prawna dodatkowo niezbędny jest odpis KRS.

Każda czynność notarialna powinna zostać poprzedzona kontaktem z pracownikiem kancelarii w celu ustalenia rodzaju dokumentów, które należy przedłożyć w oryginale przed ustaleniem terminu jej dokonania. Dokumenty te zostaną zweryfikowane przez notariusza, a ich analiza umożliwi stwierdzenie czy stanowią one wystarczającą podstawę do sporządzenia czynności. Zagwarantuje to sprawną obsługę oraz umożliwi notariuszowi czuwanie nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron danej czynności notarialnej.

W zależności od rodzaju i przedmiotu transakcji do kancelarii należy dostarczyć różnego rodzaju dokumenty. Niżej wskazane podstawowe dokumenty pozwolą ustalić czy istnieje konieczność przedłożenia dodatkowych dokumentów:

Zbycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny lub o innym przeznaczeniu:

podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu

o stwierdzeniu nabycia spadku lub inna; jeżeli podstawą nabycia jest postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – dodatkowo należy przedłożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o zgłoszeniu majątku spadkowego do opodatkowania),

aktualny odpis z księgi wieczystej.

Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

lub o innym przeznaczeniu:

podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego, przydział, postanowienie sądu

o stwierdzeniu nabycia spadku, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub inna; jeżeli podstawą nabycia jest postanowienie sądu

o stwierdzeniu nabycia spadku – dodatkowo należy przedłożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o zgłoszeniu majątku spadkowego do opodatkowania),

aktualny odpis z księgi wieczystej, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona,

zaświadczenie ze Spółdzielni o przysługiwaniu prawa do lokalu.

Zbycie nieruchomości stanowiącej zabudowaną bądź niezabudowaną działkę gruntu:

podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu

o stwierdzeniu nabycia spadku lub inna; jeżeli podstawą nabycia jest postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – dodatkowo należy przedłożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o zgłoszeniu majątku spadkowego do opodatkowania),

aktualny odpis z księgi wieczystej,

zaświadczenie z gminy o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub o jego braku,

decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli była wydana,

wydany przez starostwo powiatowe wypis z rejestru gruntów dla zbywanej nieruchomości; jeżeli przedmiotem umowy jest działka lub działki stanowiące fragment większej całości niezbędny jest wypis z rejestru gruntów i wyrys

z mapy ewidencyjnej (wraz z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”),

do ujawnienia budynku w księdze wieczystej niezbędny jest wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej z zaznaczonym budynkiem

(wraz z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”),

przy zbyciu nieruchomości z rozpoczętą inwestycją budowy należy dodatkowo przedłożyć pozwolenie na budowę, zaś przy zbyciu nieruchomości z zakończoną inwestycją budowy budynku – pozwolenie na budowę wraz z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie budynku do użytkowania.


Copyright © 2020 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u