PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEŁADUNKOWO-SKŁADOWE “PORT PÓŁNOCNY” Sp. z o.o

Dodaj |
Warning: Illegal string offset 'id' in /home/culturov/domains/katalogprzedsiebiorstw.pl/public_html/wp-content/plugins/wordpress-tabs-slides/wp-tabs-slides.php on line 510
  • O firmie
  • Baza Paliw Płynnych
  • Cumowanie
  • Terminal Węglowy

Przedsiębiorstwo Przeładunkowo-Składowe “Port Północny” Sp. z o.o. powstało 07.07.1991 r., w okresie restrukturyzacji Portu Gdańskiego. Bazą do utworzenia przedsiębiorstwa były tereny, budowle i urządzenia oraz kadry pracownicze, które w planach rządowych z początku lat siedemdziesiątych XX wieku stanowiły początki dla powstania nowoczesnego (na owe czasy) autonomicznego portu do przeładunku towarów masowych.

Obecnie “Port Północny” Sp. z o.o. prowadzi w Porcie Gdańsk terminal ładunków masowych gdzie przeładowuje węgiel energetyczny i koksujący na eksport oraz, na mocy umowy ze spółką “Naftoport” Sp. z o. o., jest wyłącznym operatorem Bazy Paliw Płynnych, obsługującym przeładunek ropy i jej produktów w imporcie i eksporcie.

Baza przeładunku węgla składa się z rozbudowanej bocznicy kolejowej, dwóch wywrotnic wagonów, rozmrażalni wagonów (umożliwiającej pracę bazy przez cały rok), placów składowych o pojemności ok. 600 000 ton węgla, układów przenośników oraz automatycznej próbobierni i pirsu ze stanowiskiem załadunkowym umożliwiającym przyjmowanie statków o długości 280 m i zanurzeniu do 15 m (Baltmax). “Port Północny” Sp. z o.o. posiada własne lokomotywy i wyszkolonych pracowników, co umożliwia obsługę kolejową innych terminali istniejących na terenie Portu Gdańsk oraz tych, które mogą powstać w przyszłości.

W roku 2008 “Port Północny” Sp. z o. o. weszła w skład belgijskiej grupy Sea-Invest. Sea-Invest zaplanował powiększenie terminalu o kierunek importowy węgla i innych suchych towarów masowych. Terminal importowy powstaje w oparciu o pobliski teren i pirs przeładunkowy dzierżawione przez Rudoport S.A., do roku 2010 spółkę zależną ArcelorMittal Polska, a obecnie, dzięki partnerstwu Sea-Invest i ArcelorMittal, spółkę zależną “Portu Północnego” Sp. z o. o. Inwestycja ta zakłada docelowe połączenie terminalu eksportowego węgla i nowego terminalu importowego w jedną wszechstronną bazę przeładunkową dla suchych towarów masowych umożliwiającą przeładunki tych towarów na niespotykaną dotychczas w Polsce skalę.

Baza przeładunku paliw płynnych dysponuje czterema stanowiskami przeładunkowymi do obsługi ropy i produktów ropopochodnych. Technologia przeładunku odbywa się w systemie zamkniętym, bezpiecznym dla środowiska naturalnego. Stanowiska znajdują się w zamkniętych basenach przeładunkowych wyposażonych w zapory przeciwrozlewowe i instalację przeciwpożarową. Poprzez sieć rurociągów

i bazmanipulacyjnych Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) oraz Rafinerii Gdańskiej istnieje możliwość dostarczania paliw do rafinerii i zakładów w kraju i na obszarze wschodnich landów Niemiec. Roczna zdolność przeładunkowa bazy wynosi 34 mln ton. Właścicielem bazy jest Przedsiębiorstwo Przeładunkowe Paliw Płynnych “Naftoport” Sp.z o.o.,a obsługęzapewnia Przedsiębiorstwo Przeładunkowo-Składowe “Port Północny” Sp. z o.o.

Przy cumowaniu statku:

– o długości 130 m lub większej

– o długości 85 m lub większej przy sile wiatru ponad 5oB

należy użyć motorówki cumowniczej. Właściwości motorówki cumowniczej winny zapewniać bezpieczne i profesjonalne wykonywanie usługi.

Przy cumowaniu (odcumowaniu) do dalb należy używać motorówki cumowniczej bez względu na długość statku i siłę wiatru.

W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żeglugi ilość cumowników i motorówek cumowniczych ustala Kapitan Portu.

Wszystkie statki o długości 40 m i większej obowiązane są korzystać z pomocy cumowników portowych.

Liczby cumowników do obsługi statków w zależności od jego wielkości określa poniższa tabela:

W Porcie Gdańsk zabrania się cumowania burta w burtę statków i pływających urządzeń bez zgody kapitana portu. Zabrania się cumowania statku w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Statek obowiązany jest przyjąć lub oddać cumy obsługujących go jednostek taboru pływającego.

Statki zobowiązane do korzystania z pomocy holowników powinny cumować (odcumować) od nabrzeży równolegle przy ograniczeniu używania własnych środków napędu.

Statki stojące przy tym samym nabrzeżu obowiązane są na polecenie kapitanatu portu zmniejszyć odstępy do wskazanych granic.

Zdejmowanie i rzucanie cum z nabrzeża powinno być wykonywane tylko na polecenie kapitana (kierownika) statku. Cumy powinny być zakładane wyłącznie na pachoły lub inne urządzenia do tego przeznaczone, w ten sposób, aby w razie potrzeby każda cuma mogła być łatwo rzucona w dowolnej kolejności. Na cumach muszą być założone tarcze przeciw szczurom.

Cumy obce mogą być zdejmowane tylko w razie pilnej potrzeby, po uprzednim zawiadomieniu kapitana (kierownika) statku, jego zastępcy albo osoby sprawującej dozór na statku i po uzyskaniu od niej zgody. Zdjęte cumy powinny być ponownie założone w sposób prawidłowy natychmiast po ustaniu powodu ich zdjęcia.

Całkowicie zmechanizowany terminal o wydajności dobowej 50 tys. ton i pojemności placów składowych do 600 tys. ton pozwala na przeładunek węgla w eksporcie w relacji bezpośredniej z wagonów na statek lub w relacji pośredniej z wykorzystaniem placów składowych. W skład wyposażenia terminalu wchodzą zwałowarko-ładowarki, zasobnie węglowe, system taśmociągów oraz wywrotnice wagonowe z tunelami do rozmrażania wagonów, co umożliwia pracę terminalu przez cały rok. Z węgla o sortymencie do 80 mm, podczas załadunku, mogą być pobrane próby na automatycznej próbobierni. Całością usług zajmuje się Przedsiębiorstwo Przeładunkowo-Składowe “Port Północny” Sp. z o.o.


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u