Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna

Dodaj |
Warning: Illegal string offset 'id' in /home/culturov/domains/katalogprzedsiebiorstw.pl/public_html/wp-content/plugins/wordpress-tabs-slides/wp-tabs-slides.php on line 510

  • O uczelni
  • Kierunki Studiów

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna po raz szósty otrzymała certyfikat „Wiarygodna Szkoła” na rok akad. 2010/2011 przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu. Uczelnia otrzymuje certyfikaty „Wiarygodna Szkoła” od pierwszej edycji konkursu!!!

Wiadomości Turystyczne w raporcie z kwietnia 2010 r. poświęconym polskim uczelniom wyższym wybrały 10 najlepszych spośród szkół kształcących kadry dla turystyki na poziomie licencjata. Wśród nich 8 miejsce zajęła Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna. W rankingu brano pod uwagę przygotowanie zawodowe oraz poziom naukowy i warunki studiowania.

Nasze atuty:

– Kształcimy w dziedzinie turystyki, gdyż jest to kierunek z przyszłością.

– Realizujemy poszerzony program nauki trzech języków obcych w grupach wg stopnia zaawansowania (angielski i niemiecki oraz francuski lub rosyjski do wyboru).

– Zapewniamy zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na znalezienie zatrudnienia m.in. w hotelach, uzdrowiskach, biurach turystycznych, obiektach rekreacyjnych i agroturystycznych, a także w turystyce morskiej i śródlądowej.

– W ramach zajęć praktycznych organizujemy wyjazdy studyjne m.in. do Paryża, Gdańska, Krakowa i Wieliczki.

– Oferujemy atrakcyjne miejsca praktyk krajowych i zagranicznych.

– W kształceniu na specjalności usługi turystyczne oraz hotelarstwo i gastronomia jesteśmy najlepsi!!!

– Gwarantujemy stałe czesne przez cały okres studiów!!!

– U nas nie ma ukrytych opłat, nie pobieramy czesnego za miesiące wakacyjne!!!

Założycielem Uczelni jest Towarzystwo Przyjaciół ZSE Nr 2 powołane w 1993 roku i posiadające bogate doświadczenie w dziedzinie kształcenia dorosłych. Towarzystwo współpracuje z edukacyjnymi ośrodkami polskimi i zagranicznymi, hotelami, armatorami statków, np. niemiecką siecią hoteli i schronisk młodzieżowych.

Siedziba uczelni – obiekty Zespołu Szkół Nr 8 w Szczecinie wyposażone przez Założyciela Uczelni w nowoczesną bazę dydaktyczną dostosowaną do prowadzonego w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Turystycznej kierunku. Są to między innymi:

– Laboratoria Informatyczne,

– Gabinety języków obcych,

– Pracownie specjalistyczne, np.: organizacji i techniki prac hotelarskich, obsługi ruchu turystycznego itp.,

– Sala gimnastyczna,

– Biblioteka i czytelnia,

– Hotelik “Elka-Sen”,

– Flis Odrzański,

– Wyjazdy Studyjne,

– Kajaki

GALERIA ZDJĘĆ

Studia organizowane są w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym) na kierunku – Turystka i Rekreacja w specjalności usługi turystyczne oraz hotelarstwo i gastronomia.

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11.07.2001 roku Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna została wpisana do rejestru niepaństwowych szkół wyższych. Studenci otrzymują legitymacje i objęci są opieką lekarską Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Szczecinie.

Jakość kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja w 2009 roku została po raz drugi pozytywnie oceniona przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendia: socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie. Po ukończeniu I roku studiów każdy student ma prawo złożyć wniosek o stypendium naukowe (średnia 4,3). Studenci niepełnosprawni objęci są szczególną opieką i mogą otrzymać specjalne stypendium!

Realizowane przedmioty:

I. Przedmioty podstawowe

– Historia architektury i sztuki

– Fizjologia człowieka

– Psychologia

– Ekologia i ochrona środowiska

– Prawo

– Ekonomia

– Zarządzanie

– Język niemiecki

– Filozofia i etyka

– Socjologia

– Technologia informacyjna

– Bezpieczeństwo i higiena pracy

– Ochrona praw intelektualnych

II. Przedmioty kierunkowe

– Wychowanie fizyczne

– Geografia turystyczna

– Krajoznawstwo

– Obsługa ruchu turystycznego

– Ekonomika turystyki i rekreacji

– Hotelarstwo

– Jakość surowców i produktów spożywczych

– Systemy informatyczne i informacyjne w turystyce

– Podstawy turystyki

– Podstawy rekreacji

III. Przedmioty specjalnościowe

– Pomorze Zachodnie w zintegrowanej Europie

– Geografia Polski i świata

– Język angielski

– Język angielski specjalistyczny

– Język niemiecki specjalistyczny

– Organizacja pracy recepcji hotelowej

– Organizacja i technika obsługi gastronomicznej

– Marketing usług turystycznych i rekreacji

– Obozy, turystyka i rekreacja

– Protokół dyplomatyczny i etykieta zachowań

– Rachunkowość w przedsiębiorstwie turystycznym

– Żywienie człowieka

– Turystyka morska i śródlądowa

– Wyjazdy studyjne

– Ruch turystyczny krajowy

– Ruch turystyczny zagraniczny

– Seminarium dyplomowe

IV. Przedmioty do wyboru

A. Wyjazdy studyjne do wybranych krajów UE lub Walory krajoznawcze wybranych krajów UE

B. Turystyka zdrowotna lub Pedagogika czasu wolnego

C. Sztuka kreowania wizerunku lub Dykcja i prawidłowa wymowa

D. Hotelarstwo i gastronomia w komunikacji lub Korespondencja biurowa w hotelarstwie

E. Zarządzanie w turystyce lub Planowanie i organizacja imprez rekreacyjnych

F. Wybrane zagadnienia agroturystyki lub Pilotaż

G. Język francuski specjalistyczny lub Język rosyjski specjalistyczny

Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymują tytuł “LICENCJAT” i mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich w wybranych uczelniach.

Warunki uzyskania tytułu licencjata:

– Uzyskanie absolutorium (uzyskanie zaliczeń i zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych programem),

– Zaliczenie praktyk zawodowych,

– Zdanie egzaminu dyplomowego.

Praktyki zawodowe organizowane są na terenie regionu, kraju i za granicą, w hotelach, biurach podróży, na promach Unity Line: Skania, Wolin, Gryf.

Kadrę uczelni stanowią specjaliści z wieloletnią praktyką w zakresie kształcenia umiejętności zawodowych, profesorowie z ośrodków akademickich Szczecina, Gdańska, Warszawy i innych.

Gwarantujemy ciekawe studia, wspaniałą atmosferę, dobre przygotowanie do zawodu.

 ZAPRASZAMY JUŻ DZIŚ!!!


Copyright © 2020 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u